Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr INTERMETAL/POIR 1.1.1/04/11/2019 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja usług B+R, obejmujących badania wytrzymałości na rozciąganie próbek wybranych gatunków aluminium oraz na ściskanie profili absorbujących poduszki zderzeniowej

Data publikacji: 18.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-11-2019

Numer ogłoszenia

25722

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania oferty
Oferty należy składać do dnia 25.11.2019 r. do godz. 23:59, wyłącznie w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
 drogą pocztową (przesyłka rejestrowana) lub kurierem na adres Zamawiającego: Inter Metal Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław,
 osobiście w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Inter Metal Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław,
 pocztą elektroniczną - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami w jednym pliku w formacie pdf na adres: inowroclaw@saferoad.pl
O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, przy czym termin wpływu oferty zostanie zachowany w przypadku wpływu wersji elektronicznej oferty na adres e-mail.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Wybór Wykonawcy zostanie upubliczniony poprzez zamieszczenie informacji o wyniku postępowania na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z oferentem, który zostanie wskazany jako Wykonawca.

Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta składana przez oferenta musi zawierać następujące informacje:
 nazwę i adres oferenta,
 REGON oraz NIP
 kompletne dane kontaktowe oferenta,
 datę sporządzenia oferty,

Wymogi formalne oferty:
A) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
B) Oferta musi być trwale zespolona. Przez trwałe zespolenie rozumie się:
 W przypadku oferty składanej w wersji papierowej oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna być zbindowana lub spięta zszywaczem.
 W przypadku oferty składanej w wersji elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być zeskanowana do jednego pliku pdf. Kolejność stron w pliku pdf powinna być zgodna z kolejnością stron we wzorach formularzy, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
C) Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena za realizację przedmiotu zamówienia.
D) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferta, która nie spełni któregokolwiek z warunków formalnych określonych w punkcie 1A -1D zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inowroclaw@saferoad.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Pilarski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Opracowanie i wytworzenie lekkiej modułowej poduszki zderzeniowej wykorzystującej najnowsze rozwiązania materiałowe wraz z autorską technologią jej produkcji”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, tj. realizacji usług B+R, obejmujących badania wytrzymałości na rozciąganie próbek wybranych gatunków aluminium oraz na ściskanie profili absorbujących poduszki zderzeniowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: inowrocławski Miejscowość: Inowrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Opracowanie i wytworzenie lekkiej modułowej poduszki zderzeniowej wykorzystującej najnowsze rozwiązania materiałowe wraz z autorską technologią jej produkcji”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, tj. realizacji usług B+R, obejmujących badania wytrzymałości na rozciąganie próbek wybranych gatunków aluminium oraz na ściskanie profili absorbujących poduszki zderzeniowej

Przedmiot zamówienia

Zakres prac badawczych obejmuje:

CZĘŚĆ I.
Badania wytrzymałości na rozciąganie próbek wybranych gatunków aluminium.
Usługa obejmuje wykonanie testów statycznych i dynamicznych rozciągania w celu pozyskania parametrów materiałowych dla wybranych gatunków aluminium 5xxx i 6xxx i grubości 2 mm.
Dla obciążenia statycznego prędkości przyrostu naprężeni w próbce dla badania statycznego ≤30MPa/s:
Obciążenie statyczne
Gatunek Stali: 5xxx typ 1 (3szt.), 5xxx typ 2 (3szt.), 6xxx typ 1 (3szt.), 6xxx typ 2 (3szt.),
Łącznie: 12 szt.

Dla obciążenia dynamicznego próbki materiałowe zostaną przetestowane przy założeniu szybkości obciążenia w maszynie wytrzymałościowej tj. ~1/50 s-1, ~1/250 s-1, ~1/500 s-1 :
Obciążenie dynamiczne
Gatunek Stali: 5xxx typ 1 (3szt.), 5xxx typ 2 (3szt.), 6xxx typ 1 (3szt.), 6xxx typ 2 (3szt.),
Łącznie: 12 szt.

Dane materiałowe są niezbędne w celu przeprowadzenia poprawnych symulacji w programie typu LS-Dyna. Badania materiałów realizowane powinno być realizowane przez laboratorium badawcze certyfikowane na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (lub odpowiednik zagraniczny) posiadające w zakresie akredytacji badanie PN-EN ISO 6892-1: Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej.

CZĘŚĆ II.
Badania na ściskanie profili absorbujących poduszki zderzeniowej.
Usługa obejmuje przeprowadzenia badań ściskania 20 szt. prototypów profili absorbujących poduszki zderzeniowej na statycznej prasie wytrzymałościowej chrakteryzującej się siłą ściskania min. 75 kN i umożliwiającej przeprowadzenie testów próbek charakteryzujących się średnicą koła do 250mm (koło w które można wpisać przekrój poprzeczny badanego profilu) i wysokości min. 700mm. Badania profili realizowane muszą być przez laboratorium badawcze certyfikowane na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (lub odpowiednik zagraniczny). Wyniki z każdego z przeprowadzonego badania na bieżąco będą wykorzystywane do usprawnienia modelu numerycznego w programie typu LS-Dyna.
Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w pkt 5.2 zapytania ofertowego.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
• wykonanie części I przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie 3 miesięcy od 1 do 3 miesiąca realizacji projektu,
• wykonanie części II przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie 3 miesięcy od 5 do 7 miesiąca realizacji projektu.
Terminy realizacji mogą ulec zmianie, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie ogłaszania zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca, który przystępuje do udziału w postępowaniu ofertowym, musi spełnić następujące minimalne wymagania, uprawniające do udziału w postępowaniu:
- Wykonał w latach 2010-2019 co najmniej:
*5 usług z zakresu badań wytrzymałość na rozciąganie metali,
*2 usługi z zakresu badań wytrzymałość na ściskanie profili wykonanych z metalu.
Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych zleceń na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Wykonawca, który przystępuje do udziału w postępowaniu ofertowym, musi spełnić następujące minimalne wymagania, uprawniające do udziału w postępowaniu:
- Posiada zaplecze badawcze niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Minimalne wyposażenie powinno obejmować:
*Maszyna wytrzymałościowa do przeprowadzania statycznej próby rozciągania o udźwigu min. 50 kN.
*Maszyna wytrzymałościowa do przeprowadzania wytrzymałościowych prób zrywania udarowego o udźwigu min. 10 kN.
*Maszyna wytrzymałościowa do przeprowadzania statycznej próby ściskania o udźwigu min. 75 kN.
*Certyfikat na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 lub odpowiednik zagraniczny.
*Akredytacja w zakresie badania PN-EN ISO 6892-1:2016.09 Metale - Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej lub odpowiednik zagraniczny.
*Każda maszyna musi umożliwiać zapis do pliku tekstowego danych: siła lub naprężenie/odkształcenie/czas - korzystając z aparatury pomiarowej dostępnej w maszynie testowej.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego kryterium Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu posiadanej aparatury badawczej na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca, który przystępuje do udziału w postępowaniu ofertowym, musi spełnić następujące minimalne wymagania, uprawniające do udziału w postępowaniu:
- Skieruje do realizacji badań objętych niniejszym zamówieniem minimum 1 osobę posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
*co najmniej stopień naukowy magistra w dziedzinie: inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo, metalurgia lub mechanika,
*minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu badań w zakresie prób wytrzymałościowych statycznych i dynamicznych metali.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego kryterium Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu osób skierowanych do realizacji badań w ramach projektu wraz z opisem ich doświadczenia i kwalifikacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
 nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Oświadczenie Oferenta o posiadaniu/nieposiadaniu statusu jednostki naukowo-badawczej na formularzu stanowiącym część D załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Wykaz doświadczenia Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Wykaz doświadczenia pracowników dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Wykaz posiadanej aparatury badawczej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Kopia aktualnego dokumentu rejestrowego (nie starszy niż 3 miesiące liczone od daty złożenia oferty), potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy.
W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych zgodnie z punktem 2) niniejszego zapytania ofertowego dokumentów, Zamawiający ma prawo jednokrotnie wezwać Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentów w terminie nie późniejszym niż 2 dni od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Rozpatrywane będą oferty wykonawców złożone w terminie oraz potwierdzające spełnianie przez wykonawców wymagań formalnych określonych w pkt 3 i oraz wymagań minimalnych określonych w pkt 4 niniejszego zapytania.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią wymagań określonych w pkt 3 i 4 niniejszego zapytania zostaną odrzucone.
Zamawiający dokona oceny oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:
1. Oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia. Waga: 60% (max. 60 pkt)
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Waga: 40% (max. 40 pkt)

Ad. 1. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium 1 „Oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia” nastąpi wg następującego wzoru:
najniższa oferowana cena netto/ oferowana cena netto x 60 punktów

Ad. 2. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium 2 „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” nastąpi wg następującej metody:

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie skrócenia maksymalnego okresu realizacji zamówienia podanego w tygodniach przez Wykonawcę w Formularzu Ofert. Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium wynosi 40 pkt. Oferent wskaże liczbę tygodni o jaką ulegnie skróceniu termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 5.2. niniejszego zapytania w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego w pkt 5.5. niniejszego zapytania. Jeśli Oferent nie zaproponuje skrócenia terminu wykonania zamówienia lub wpisze 0 miesięcy, to otrzyma 0 punktów.
Za zaoferowanie skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zostaną ofercie przyznane punkty określone następująco:
 0 tygodni – 0 pkt.,
 1 tydzień – 10 pkt.,
 2 tygodnie – 20 pkt.,
 3 tygodnie – 30 pkt.,
 4 tygodnie – 40 pkt.,

W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów w ramach każdej złożonej oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty musi być przedstawiona w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia.
Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen cząstkowych za realizację poszczególnych części zamówienia.
Cena musi być przedstawiona w PLN.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ceny netto oraz ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
Cena brutto = cena netto + VAT

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

INTER METAL Sp. z o.o.

Adres

Karola Marcinkowskiego 150/-

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie , inowrocławski

NIP

5560010462

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław
Cena netto: 75 000,00 PLN
Data wpłynięcia oferty: 25.11.2019
Liczba wyświetleń: 603