Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr INTERMETAL/POIR 1.1.1/01/10/2019 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja usług B+R, obejmujących przeprowadzenie badań wytrzymałościowych modeli poduszek zderzeniowych w skali mikro i makro oraz realizacji testów zderzeniowych prototypów poduszek zderzeniowych zgodnie z normami PN-EN 1317-3:2010 i MASH 2016.

Data publikacji: 16.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-11-2019

Numer ogłoszenia

24415

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania oferty
Oferty należy składać do dnia 27.11.2019 r. do godz. 23:59, wyłącznie w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
 drogą pocztową (przesyłka rejestrowana) lub kurierem na adres Zamawiającego: Inter Metal Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław,
 osobiście w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Inter Metal Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław,
 pocztą elektroniczną - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami w jednym pliku w formacie pdf na adres: inowroclaw@saferoad.pl
O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, przy czym termin wpływu oferty zostanie zachowany w przypadku wpływu wersji elektronicznej oferty na adres e-mail.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Wybór Wykonawcy zostanie upubliczniony poprzez zamieszczenie informacji o wyniku postępowania na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z oferentem, który zostanie wskazany jako Wykonawca.

Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta składana przez oferenta musi zawierać następujące informacje:
 nazwę i adres oferenta,
 REGON oraz NIP
 kompletne dane kontaktowe oferenta,
 datę sporządzenia oferty,

Wymogi formalne oferty:
A) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
B) Oferta musi być trwale zespolona. Przez trwałe zespolenie rozumie się:
 W przypadku oferty składanej w wersji papierowej oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna być zbindowana lub spięta zszywaczem.
 W przypadku oferty składanej w wersji elektronicznej (za pośrednictwem e-mail) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być zeskanowana do jednego pliku pdf. Kolejność stron w pliku pdf powinna być zgodna z kolejnością stron we wzorach formularzy, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
C) Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena za realizację przedmiotu zamówienia.
D) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Oferta, która nie spełni któregokolwiek z warunków formalnych określonych w punkcie 1A -1D zostanie odrzucona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inowroclaw@saferoad.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Pilarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

-

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Opracowanie i wytworzenie lekkiej modułowej poduszki zderzeniowej wykorzystującej najnowsze rozwiązania materiałowe wraz z autorską technologią jej produkcji”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, tj. realizacji usług B+R, obejmujących przeprowadzenie badań wytrzymałościowych modeli poduszek zderzeniowych w skali mikro i makro oraz realizacji testów zderzeniowych prototypów poduszek zderzeniowych zgodnie z normami PN-EN 1317-3:2010 i MASH 2016.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: inowrocławski Miejscowość: Inowrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Opracowanie i wytworzenie lekkiej modułowej poduszki zderzeniowej wykorzystującej najnowsze rozwiązania materiałowe wraz z autorską technologią jej produkcji”, planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, tj. realizacji usług B+R, obejmujących przeprowadzenie badań wytrzymałościowych modeli poduszek zderzeniowych w skali mikro i makro oraz realizacji testów zderzeniowych prototypów poduszek zderzeniowych zgodnie z normami PN-EN 1317-3:2010 i MASH 2016.

Przedmiot zamówienia

Zakres prac badawczych obejmuje:
CZĘŚĆ I
A)
W ramach tej części zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania do 30 szt. badań wytrzymałościowych elementów dostarczonych poduszek zderzeniowych w skali mikro w zakresie:
1) badania momentów gnących, odporności na uderzenia elementów konstrukcji,
2) badania zachowania słupków mocujących poduszkę zderzeniową.
Każde badanie musi zostać zarejestrowane w postaci filmu.
B)
Ponadto w ramach tej części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia do 17 szt. badań wytrzymałościowych w skali makro modeli poduszek zderzeniowych dostarczonych przez Zamawiającego z zachowaniem metodyki badawczej wynikającej z norm PN-EN 1317-3:2010 i MASH 2016, w tym:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Rejestracji badania zderzeniowego za pomocą kamer szybkich i kamer DV.
2) Wyznaczenia prędkości zderzenia pojazdu badawczego z konstrukcją.
3) Pomiaru kąta zderzenia pojazdu z konstrukcją.
4) Wykonania pomiarów służących do wyznaczenia intensywności zderzenia pojazdu, a następnie do wyliczenia parametrów ASI, THIV i klasy przekierowywania poduszki zderzeniowej.
Obowiązkiem Wykonawcy w ramach tej części zamówienia będzie także konsultowanie prac nad przygotowaniem rozwiązania prototypowego (minimum 40 godzin konsultacji).
W wyniku realizacji Części I zamówienia, Wykonawca opracuje raport naukowy w odniesieniu do każdego badanego elementu konstrukcji w skali mikro (do 30 sztuk raportów badawczych) oraz w odniesieniu do każdego badanego modelu poduszki zderzeniowej w skali makro (do 17 sztuk raportów badawczych).
CZĘŚĆ II
W ramach tej części zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia do 14 szt. testów zderzeniowych w warunkach rzeczywistych prototypów poduszek zderzeniowych dostarczonych przez Zamawiającego z zachowaniem metodyki badawczej wynikającej z norm PN-EN 1317-3:2010 i MASH 2016, w tym:
W ramach tej części zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Rejestracji badania zderzeniowego za pomocą kamer szybkich i kamer DV.
2) Wyznaczenia prędkości zderzenia pojazdu badawczego z poduszką zderzeniową.
3) Pomiaru kąta zderzenia pojazdu z konstrukcją poduszki.
4) Wykonania pomiarów służących do wyznaczenia intensywności zderzenia pojazdu a następnie do wyliczenia parametrów ASI, THIV i poziomu ryzyka użytkownika pojazdu.
W wyniku realizacji Części II zamówienia, Wykonawca opracuje raport z realizacji testów zderzeniowych – do 14 sztuk raportów.
Szczegółowy przedmiot zamówienia załączono w pliku „Zapytanie ofertowe INTER METAL POIR 1.1.1_01102019”

Kod CPV

71632000-7

Nazwa kodu CPV

Techniczne usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
• wykonanie części I zamówienia musi nastąpić w terminie 18 miesięcy od 1 do 18 miesiąca realizacji projektu,
• wykonanie części II zamówienia musi nastąpić w terminie 4 miesięcy od 26 do 29 miesiąca realizacji projektu.
Terminy realizacji mogą ulec zmianie, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie ogłaszania zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

-

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca, który przystępuje do udziału w postępowaniu ofertowym, musi spełnić następujące minimalne wymagania, uprawniające do udziału w postępowaniu:
- Wykonał w okresie 2017-2019 co najmniej 10 testów zderzeniowych zgodnie z normą PN-EN 1317 lub równoważną. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych zleceń na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz przedstawi referencje, potwierdzające należyte wykonanie wszystkich zleceń wykazanych w formularzu nr 2.

Potencjał techniczny

Wykonawca, który przystępuje do udziału w postępowaniu ofertowym, musi spełnić następujące minimalne wymagania, uprawniające do udziału w postępowaniu:
- Posiada zaplecze badawcze (zasoby techniczne) niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym dysponuje pochylnią, na której zostaną wykonane badania w ramach części I zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia powyższego kryterium Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na formularzu ofertowym w części A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz do przedstawienia dokumentacji (na własnym wzorze) zawierającej co najmniej wykaz aparatury wraz z parametrami technicznymi oraz dokumentacją fotograficzną.
- Posiada możliwość dostarczenia Zamawiającemu próbek po zakończeniu badania oraz recyklingu powstałych w trakcie badania odpadów, co zostanie potwierdzone poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia na formularzu ofertowym w części A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca, który przystępuje do udziału w postępowaniu ofertowym, musi spełnić następujące minimalne wymagania, uprawniające do udziału w postępowaniu:
- Skieruje do realizacji badań objętych niniejszym zamówieniem 4 osoby posiadające następujące doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
 w okresie 2017-2019 każda z osób brała udział w realizacji minimum 10 badań zderzeniowych zgodnie z normą PN-EN 1317 lub równoważną;
 każda z dedykowanych osób posiada umiejętność obsługi programów obliczeniowych takich jak: MatLAB, National Instruments lub równoważne w zakresie możliwości wykonywania obliczeń logarytmicznych, całkowych oraz pochodnych oraz implementacje parametrów: wskaźnik teoretycznej prędkości głowy w czasie zderzenia (THIV); poziom intensywności zderzenia (ASI);
 każda z osób posiada umiejętność wyznaczenia położenia środka masy pojazdu w warunkach badania zgodnie z normą PN-ISO 10392:1997/Ap1:2006P;
 każda z osób posiada umiejętność wyznaczania rzeczywistej, końcowej i skorygowanej prędkości pojazdu w czasie zderzenia metodą kinematograficzną;
Na potwierdzenie spełnienia powyższego kryterium Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu osób skierowanych do realizacji badań w ramach projektu wraz z opisem ich doświadczenia i kwalifikacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, a także do przedstawienia oświadczeń, podpisanych przez osoby dedykowane do realizacji zamówienia, na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Posiada w zespole, skierowaną do realizacji zamówienia osobę, która w latach 2017-2019 była zaangażowana w realizację projektu badawczo-rozwojowego nad innowacyjnymi konstrukcjami drogowymi, w wyniku którego badana technologia osiągnęła IX poziom gotowości technologii (IX TRL). Osoba ta będzie odpowiedzialna po stronie Wykonawcy za koordynowanie prac B+R, przygotowywanie metodologii badań, podział prac w zespole badawczym, nadzór merytoryczny nad pracą zespołu, komunikację z Zamawiającym oraz kontrolę i zatwierdzanie wyników prac B+R.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego kryterium Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stosownej informacji w formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, a także do przedstawienia oświadczenia, podpisanego przez osobę dedykowaną do realizacji zamówienia, na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
 nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

-

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Oświadczenie Oferenta o posiadaniu/nieposiadaniu statusu jednostki naukowo-badawczej na formularzu stanowiącym część D załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Wykaz doświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Referencje potwierdzające doświadczenie wykazane w formularzu 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Wykaz doświadczenia pracowników dedykowanych do realizacji badań w ramach projektu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Oświadczenia osób skierowanych do wykonania zamówienia o spełnianiu przez nie minimalnych wymagań w zakresie doświadczenia i kwalifikacji, sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania.
- Oświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia o spełnianiu przez nie kryterium posiadania doświadczenia w zakresie realizacji projektu B+R, sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania.
- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
- Dokumentacja opisująca pozostające w dyspozycji Wykonawcy zaplecze badawcze (zasoby techniczne) niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia – na formularzu Wykonawcy. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej wykaz aparatury wraz z parametrami technicznymi oraz dokumentacją fotograficzną.
- Kopia aktualnego dokumentu rejestrowego (nie starszy niż 3 miesiące liczone od daty złożenia oferty), potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy.

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych zgodnie z punktem 2) niniejszego zapytania ofertowego dokumentów, Zamawiający ma prawo jednokrotnie wezwać Wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentów w terminie nie późniejszym niż 2 dni od daty otrzymania wezwania mailowego lub pisemnego Zamawiającego. W przypadku braku uzupełnień oferta zostanie odrzucona.

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Rozpatrywane będą oferty wykonawców złożone w terminie oraz potwierdzające spełnianie przez wykonawców wymagań formalnych określonych w pkt 3 i oraz wymagań minimalnych określonych w pkt 4 niniejszego zapytania.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią wymagań określonych w pkt 3 i 4 niniejszego zapytania zostaną odrzucone.
Zamawiający dokona oceny oferty zgodnie z poniższymi kryteriami:
1. Oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia. Waga procentowa: 60% (max. 60 pkt)
2. Termin realizacji testu. Waga procentowa: 40% (max. 40 pkt)
Ad. 1. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium 1 „Oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia” nastąpi wg następującego wzoru:
najniższa oferowana cena netto/ oferowana cena netto x 60 punktów
Ad. 2. W ramach kryterium „Termin realizacji testu” Wykonawca zobowiązany jest wskazać w jakim terminie (w liczbie dni) od dnia przyjęcia od Zamawiającego zlecenia wykonania badania zderzeniowego zobowiązuje się on do wykonania testu. W deklarowanym czasie Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących czynności: przygotowanie poligonu, zapewnienie sprzętu do badania, odbiór materiału do badań od Zamawiającego i transport na miejsce realizacji badania, przeprowadzenie testów zderzeniowych. Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium 2 „Termin realizacji testu” nastąpi wg następującego wzoru:
najkrótszy oferowany termin realizacji testu/ oferowany termin realizacji testu x 40 punktów
W wyniku powyższej oceny możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 100 punktów w ramach każdej złożonej oferty.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty musi być przedstawiona w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia.
Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen cząstkowych za realizację poszczególnych części zamówienia.
Cena musi być przedstawiona w PLN.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ceny netto oraz ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
Cena brutto = cena netto + VAT

Wykluczenia

-

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

INTER METAL Sp. z o.o.

Adres

Karola Marcinkowskiego 150/-

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie , inowrocławski

NIP

5560010462

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
data wpłynięcia 27.11.2019
cena netto 2 386 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 674