Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie badań oraz opracowanie znowelizowanych preparatów do ochrony czasowej powłoki cynkowej – zapytanie warunkowe

Data publikacji: 12.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-10-2019

Numer ogłoszenia

24207

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pisemnie na adres siedziby Zamawiającego: Inter Metal Sp. z o.o.,
ul. Marcinkowskiego 150, 88-100 Inowrocław. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego we wskazanym terminie składana ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.
Za skuteczne złożenie oferty zostanie także uznany fakt nadesłania oferty pocztą elektroniczną (w formacie PDF lub JPG) na adres: inowroclaw@saferoad.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów.
Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie zostaną poddane ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inowroclaw@saferoad.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Pilarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 698 900 725

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie warunkowej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie badań oraz opracowanie znowelizowanych preparatów do ochrony czasowej powłoki cynkowej w ramach Projektu dot. Opracowania innowacyjnych technologii oraz materiałów zabezpieczania antykorozyjnego wzdłużnych elementów barier drogowych w procesie wykorzystującym głęboką wannę do cynkowania ogniowego- Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie badań oraz opracowanie znowelizowanych preparatów do ochrony czasowej powłoki cynkowej w ramach Projektu dot. Opracowania innowacyjnych technologii oraz materiałów zabezpieczania antykorozyjnego wzdłużnych elementów barier drogowych w procesie wykorzystującym głęboką wannę do cynkowania ogniowego- Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem warunkowego zapytania ofertowego jest wykonanie badań oraz opracowanie znowelizowanych preparatów do ochrony czasowej powłoki cynkowej w ramach Projektu dot. Opracowania innowacyjnych technologii oraz materiałów zabezpieczania antykorozyjnego wzdłużnych elementów barier drogowych w procesie wykorzystującym głęboką wannę do cynkowania ogniowego- Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 – Specyfikacja badań.

Postępowanie ma charakter warunkowy, tj. Zamawiający będzie związany postępowaniem jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania na Projekt. Po zakończeniu postępowania ofertowego zostanie zawarta Umowa warunkowa.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. W związku z warunkowym charakterem przeprowadzonego postępowania, szczegółowe terminy realizacji poszczególnych zadań zostaną ustalone we właściwej umowie z Wykonawcą po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu.
2. Zamawiający przewiduje realizację badań będących przedmiotem zamówienia w trakcie 18 miesięcy.
3. W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do ewentualnego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty legitymujące się następującą minimalną wiedzą i doświadczeniem:
1. Posiadanie udokumentowanego doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w zakresie obróbki chemicznej powłok cynkowych i procesów wytwarzania powłok konwersyjnych.
2. Posiadanie doświadczenia w zakresie inżynierii powierzchni - minimum 3 projekty badawcze o wartości min. 400.000 PLN netto każdy
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udokumentowania przedmiotowego warunku dostępu.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty legitymujące się następującym minimalnym potencjałem technicznym:
1. Posiadanie zaplecza badawczego (laboratoryjnego i sprzętowego) niezbędnego do wykonania badań, spełniających kryteria ujęte w zapytaniu, w tym laboratorium do badań właściwości korozyjnych i procesów tworzenia powłok konwersyjnych.
2. Możliwość przygotowania raportu z badania w ciągu 15 dni roboczych od dnia zakończenia badania.
3. Możliwość dostarczenia Zamawiającemu próbek po zakończeniu badania oraz recyklingu powstałych w trakcie badania odpadów potwierdzonego stosownym raportem.
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udokumentowania przedmiotowego warunku dostępu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty legitymujące się następującym minimalnym potencjałem kadrowym:
1. Posiadanie w zespole B+R co najmniej:
a) minimum 2 samodzielnych pracowników naukowych - wymagane jest doświadczenie w zakresie objętym projektem potwierdzone minimum 5 publikacjami w czasopismach naukowych.
b) minimum 2 pracowników inżynieryjno-technicznych z doświadczeniem w obsłudze ww. urządzeń badawczych.
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą Oświadczenia zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udokumentowania przedmiotowego warunku dostępu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania, jednakże wszelkich odpowiedzi będzie udzielał jedynie w miarę możliwości oraz pisemnie drogą elektroniczną na wskazany w zapytaniu adres mailowy.
3. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny złożonej oferty.
4. Wybrany oferent jest zobowiązany do podpisania umowy warunkowej, o której mowa w dokumentacji konkursu 6/1.1.1/2019 do dnia 25.10.2019 r.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

1. Postępowanie ma charakter warunkowy, tj. Zamawiający będzie związany postępowaniem jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania na Projekt. Po zakończeniu postępowania ofertowego zostanie zawarta Umowa warunkowa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta w języku polskim podpisana przez Oferenta zawierająca min.: nazwa, adres, NIP, dane kontaktowe, data ważności oferty obowiązująca co najmniej do dnia 30.06.2020 r., cena netto zgodnie z załączonym wzorem oferty.
2. Podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym zgodnie z załączonym wzorem oferty.
3. Podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z załączonym wzorem oferty.
Niespełnienie warunków formalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza udzielenie wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia, o ile te zamówienia będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium Nr 1 CENA (P1) (waga 100% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 100
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa cena netto ze wszystkich ofert
Cr - cena netto w rozpatrywanej ofercie
100 – Waga kryterium
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół Oceniający. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta z najniższą zaproponowaną ceną.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

INTER METAL Sp. z o.o.

Adres

Karola Marcinkowskiego 150/-

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie , inowrocławski

NIP

5560010462

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-006/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
data wpłynięcia 21.10.2019
Cena netto 450 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 494