Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego zamieszkania zbiorowego w miejscowości Kulka

Data publikacji: 05.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-10-2019

Numer ogłoszenia

24051

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Poprawiono nr tel. do kontaktu

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego: Biuro Podróży Szarpie Travel Sp. z o.o. Sp. K. Ul. A. Mickiewicza 17/2; 10-508 Olsztyn do dnia 21 października 2019r do godziny 12:00.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta powinna być:
a) złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b) musi być sporządzona w języku polskim,
c) dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem,
d) powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 1
e) wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
2) Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców, wówczas ustanawiają pełnomocnika.
3) Na kopercie należy wpisać nazwę zamówienia: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego zamieszkania zbiorowego w miejscowości Kulka”.
4) Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
5) Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
6) Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.
7) Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty.
8) Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
9) Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
b) dowód wniesienia wadium;
c) Wykaz osób
d) Wykaz robót wraz z poświadczeniami (referencje/protokoły odbioru);
10) Zmiana lub wycofanie oferty:
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
b) Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
c) Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Smieszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 895274767

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadbudowy piętrem istniejącego budynku wraz z jego rozbudową o dwie zewnętrzne klatki schodowe przylegające do ścian szczytowych istniejącego budynku. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie wykończenie pomieszczeń wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem instalacji sanitarnej, wodno – kanalizacyjnej. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w dokumentacji projektowej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Kulka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjny Polska Wschodnia dla projektu: „Kosmiczne Mazury POPW.01.03.02-28-15/19. Nr konkursu POPW.01.03.02-IP.01-00-001/19.

Przedmiot zamówienia

2. Dokumentacji projektowej dostępnej pod linkiem https://www.szarpie.pl/downloads/projekt-przebudowy-bunynku-nr3/pliki.php.
3. Zamawiający określa minimalną długości gwarancji w zakresie robót budowlanych– minimum 3 lata;
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej/koncepcji dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej/koncepcji dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak Wykonawca stwierdzi/zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zasygnalizował Zmawiającemu w formie zapytania i wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści zapytania, Zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie.
5. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
6. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
7. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.
8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania.
9. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.
10. Wspólny słownik zamówień:

Kod CPV

45212410-3

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych oferujących miejsca noclegowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

VII. Wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 50 000,00 złotych, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w następującej formie: Pieniądza – przelewem na konto zamawiającego Nr rachunku: 38 1600 1316 1849 2449 8000 0001 z dopiskiem zapytanie na: „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku usługowego zamieszkania zbiorowego w miejscowości Kulka”
3. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
Za uznanie, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wniesienie wadium następuje w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowej procedury
6. Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę
7. Utrata wadium:
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia treści oferty, uzupełnienia oferty, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o które wniósł w piśmie Zamawiający, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki rachunkowej, pisarskiej, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Harmonogram realizacji zamówienia

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 kwietnia 2020
VI. Przesłanki odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 3 zapytania
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
4) Nie wnieśli wymaganego wadium.
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w części IV ust. 3 zapytania, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
XIII. Dodatkowe informacje
1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawartych w ofercie.
2) Wyjaśnieniom i uzupełnieniom nie podlegają elementy podlegające ocenie w poszczególnych Kryteriach.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
4) Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.
5) W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.
7) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.
8) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na relację zamówienia 2 605 388,46 zł brutto.


XIV. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
2) powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi;
3) braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
4) Braku zgody Instytucji Zarządzającej/ Instytucji Pośredniczącej na zmiany w dokumentacji.
5) Nie otrzymanie dofinansowania.
6) Zmiany w zakresie realizacji projektu powodujące, że realizacja przedmiotu zamówienia jest nie możliwa na warunkach zawartych w zapytaniu.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) wykażą się posiadanym doświadczeniem przy realizacji przynajmniej trzech robót budowalnych o wartości 1 000 000,00 zł brutto każda, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu robót wraz z poświadczeniami (protokół odbioru/referencje).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
2) wykażą się dysponowaniem przynajmniej:
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi;
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z wskazanych przez Wykonawcę osób zostanie wyznaczona do pełnienie funkcji kierownika budowy, pozostałe osoby jako kierownicy robót. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dodatkowe warunki

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1) Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek, który będzie wskazany przez Zamawiającego.
4) Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w depozycie Zamawiającego do dnia podpisania umowy.
5) Poręczenie lub (i) gwarancja musi zawierać klauzule o nieodwoływalności oraz zapewniać bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie kwot do wysokości wartości zabezpieczenia.
6) Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota wniesionego zabezpieczenia w wysokości 70 % zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część (30 %) zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
7) Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy nastąpi bezspornie po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie.
8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskującej kolejną najwyższą ilość punktów, bez ponownej oceny ofert.

Warunki zmiany umowy

XII. Przesłanki do aneksowania umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) w zakresie terminu realizacji w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania;
2) w zakresie terminu realizacji na skutek przedłużającej się procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem / zmianą pozwolenia na użytkowanie budowę.
3) Zmiany terminu, zakresu oraz wynagrodzenia w przypadku zmian zakresu zamówienia w stosunku do pierwotnych założeń zwartych w dokumentacji projektowej.
4) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamówienia oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia;
5) w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
6) w zakresie zmiany terminu w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany;
7) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
8) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np.: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP.
9) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpią przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej.
10) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,
11) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,
12) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
13) W zakresie zmiany terminu, zakresu zamówienia, płatności i wysokości wynagrodzenia w przypadku wniesienia przez Instytucję Pośredniczącą/Zarządzającą uwag do dokumentacji projektowej oraz wniosku o dofinansowanie.
14) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
15) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
16) w zakresie treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
17) w zakresie zmiany podwykonawców robót po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
18) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT.
19) W zakresie zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy poprzez podanie nowych danych.
20) W zakresie zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym osób pełniących samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie nowych danych
21) W zakresie zaoferowanych urządzeń, jeśli nie będą dostępne na rynku, wycofane z produkcji pod warunkiem, że nowe urządzenia będą posiadały przynajmniej minimalne parametry jak urządzenia zaoferowane w ofercie, a wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu.
22) W zakresie zmiany częstotliwości i sposobu płatności wynagrodzenia.
23) W zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami:
a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót,
b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,
c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego,
d) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w sytuacji, gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.
e) pierwotny produkt został wycofany z rynku lub jest niedostępny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

9) Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
b) dowód wniesienia wadium;
c) Wykaz osób
d) Wykaz robót wraz z poświadczeniami (referencje/protokoły odbioru);

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

X. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
a) całościowa cena brutto (waga 50 %) - od 0 - 50 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,
metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *50 pkt
b) termin realizacji - (waga 30 %) - od 0 - 30 pkt.,
termin punkty
Do 15 lutego 2020 30 pkt.
Od 16 lutego 2020 do 28 lutego 2020 20 pkt.
Od 29 lutego 2020 do 20 marca 2020 10 pkt.
Od 21 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 0 pkt.

c) okres gwarancji i rękojmi– 20 pkt.
c.1 Kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie według następujących zasad:
c.2 Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji i rękojmi (Okres Zgłaszania Wad) na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru. Określony przez Wykonawcę okres może być dłuższy od najkrótszego okresu co najwyżej o 24 miesięcy, tj.:
• c.2.1 w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi 36 miesięcy - Zamawiający wówczas przyzna: 0 punktów
• c.2.2. w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi 48 miesiące - Zamawiający wówczas przyzna:10 punktów
• c.2.3 w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi 60 miesięcy - Zamawiający wówczas przyzna: 20 punktów
c.3 w przypadku, jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okresu gwarancji i rękojmi, wówczas w celu przyznania punktacji okresu gwarancji i rękojmi zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu, natomiast zadeklarowany okresu gwarancji i rękojmi zostanie wpisany do umowy w sprawie zamówienia publicznego jako obowiązujący.
c.4 w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego okresu gwarancji i rękojmi, jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, zgodnie z postanowieniami zawartymi w zapytaniu,
c.5 jeżeli Wykonawca zadeklaruje okresu gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy, wówczas oferta zostanie odrzucona, jako nie odpowiadająca treści zapytania,
c.6 wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji i rękojmi w miesiącach
2. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.

Wykluczenia

2. Niewykazanie warunku posiadanego doświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
3. Warunek wykluczenia – w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Biuro Podróży Szarpie Travel Sp. z o.o. Sp. K.

Adres

Ul. A. Mickiewicza 17/2

10-508 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

NIP

7391300329

Numer naboru

POPW.01.03.02-IP.01-00-001/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Techniki Sanitarnej TECHSAN Grzegorz Gudecki Gutkowo 52; 11 – 041 Olsztyn; cena 2 605 380,00 zł brutto; wpłynęła 21.10.2019
Liczba wyświetleń: 560