Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze

Data publikacji: 24.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-08-2019

Numer ogłoszenia

21607

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Adresem składania oferty jest Lublin natomiast miejscem realizacji projektu będzie woj. łódzkie.
Oferty należy złożyć osobiście, kurierem bądź przesłać pocztą pod adres:
1KROK KATARZYNA ROKOSZEWSKA
ul. Kryształowa 1/27, 20-582 Lublin
w terminie do dnia 1 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data oraz godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kasiastaszek@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Rokoszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

514961246

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje trzy usługi:
- USŁUGA I - Opracowanie biznesplanu / studium wykonalności
- USŁUGA II - Opracowanie planu marketingowego
- USŁUGA III - Analiza ryzyka.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze, które stanowić będą wsparcie w rozwoju działalności oraz przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze, o następującym zakresie:
USŁUGA I - Opracowanie biznesplanu / studium wykonalności
1) Analiza przedsiębiorstwa
2) Analiza rynku
3) Bariery i perspektywy rozwoju rynku
4) Analiza konkurencji i pozycja przedsiębiorstwa na rynku
5) Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju
6) Wybór ścieżki rozwojowej
7) Plan i harmonogram realizacji
8) Analiza finansowa
Rezultatem usługi I będzie:
­ raport,
­ protokół z doradztwa.
USŁUGA II - Opracowanie planu marketingowego
1) Analiza SWOT
2) Analiza segmentacji rynku
3) Opracowanie strategii produktu
4) Opracowanie strategii ceny
5) Opracowanie strategii promocji
6) Opracowanie strategii dystrybucji
7) Opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy
Rezultatem usługi II będzie:
­ raport,
­ protokół z doradztwa.
USŁUGA III - Analiza ryzyka
1) Identyfikacja ryzyka
2) Szacowanie ryzyka
3) Sposoby zapobiegania i eliminacji ryzyka
4) Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka
Rezultatem usługi III będzie:
­ raport,
­ protokół z doradztwa.

Kod CPV

79410000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
79310000-0 Usługi badania rynku
85312320-8 Usługi Doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Szacowany termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia: styczeń 2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia ubiegać się może Oferent, który:
- spełnia definicję IOB przez okres min. 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez definicję IOB należy rozumieć, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;
- posiada siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP;
- świadczy usługi wysokiej jakości, tzn. posiada akredytację ministra właściwego ds. gospodarki lub instytucji przez niego upoważnionej (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub świadczona przez niego na rzecz wnioskodawcy usługa została ujęta w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR);
- posiada potencjał umożliwiający realizację usług będących przedmiotem zamówienia;
- posiada stosowną wiedzę i doświadczenie w realizacji usług prorozwojowych o zakresie podobnym do opisanego w przedmiocie zamówienia,
- znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym oraz personelem do wykonania przedmiotu zamówienia;
- nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą/Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu, czy zostały one spełnione przez Oferenta, stosując formułę „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w punkcie: Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:
1. Posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie w realizacji usług prorozwojowych o zakresie podobnym do opisanego w przedmiocie zamówienia
2. Posiada potencjał umożliwiający realizację usług będących przedmiotem zamówienia
Więcej informacji w pliku "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:
1. dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz personelem do wykonania przedmiotu zamówienia;
Więcej informacji w pliku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się może Oferent, który:
- spełnia definicję IOB przez okres min. 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez definicję IOB należy rozumieć, bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP;
- świadczy usługi wysokiej jakości, tzn. posiada akredytację ministra właściwego ds. gospodarki lub instytucji przez niego upoważnionej (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub świadczona przez niego na rzecz wnioskodawcy usługa została ujęta w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR);

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:
1. znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Więcej informacji w pliku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy:
1. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą/Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający za obopólną zgodą zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian oraz uzupełnień w umowie zawartej z Wykonawcą, który wybrany zostanie w wyniku przeprowadzonego postępowania. Zmiany i uzupełnienia zapisów umowy mogą zostać zawarte jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
- Nie dopuszcza się wprowadzania takich zmian postanowień umowy, które prowadzą do znacznej zmiany treści oferty Wykonawcy. Tego typu zmiany są możliwe gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. ze zmian w regulacjach prawnych, z okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej.
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy lub harmonogramu. Zmiany te nie będą miały wpływu na cenę usług zawartą w ofercie Wykonawcy.
- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy, zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług.
- Za obopólną zgodą dopuszcza się na etapie realizacji przedmiotu zamówienia zmiany w zakresie zmiany ekspertów ze strony Wykonawcy zaangażowanych do świadczenia usług, pod warunkiem iż ich wiedza i doświadczenie będą adekwatne do zakresu usług będących przedmiotem zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
Ofertę należy sporządzić na załączniku 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- załącznik 2 Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- załącznik 3 Oświadczenie oferenta o braku podstaw do wykluczenia
- załącznik 4 Oświadczenie o akredytacji IOB lub wpisie do BUR
- załącznik 5 Wykaz potencjału Wykonawcy do świadczenia usługi/usług
- dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ministra właściwego ds. gospodarki lub instytucji przez niego upoważnionej (akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne) lub potwierdzający wpis wskazanych z zamówieniu usług do Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
- dokument potwierdzający spełnienie definicji IOB przez okres min. 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
- pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru oferty zamówienia Zamawiający zastosuje kryterium Cena netto:
- waga kryterium: 100%
- maksymalna liczba punktów: 100.

Oferta uzyska wagę 100 pkt, gdy wartość oferty będzie najniższa spośród wszystkich ofert, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Każda następna oferta o wartości większej otrzymywała będzie o 10 pkt mniej niż ta poprzednia (do wartości minimalnej 0 punktów). Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą ilość punktów w związku z ustalonym kryterium ceny netto.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

1KROK KATARZYNA ROKOSZEWSKA

Adres

Kryształowa 1/27

20-582 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

514961246

NIP

9462438907

Numer naboru

RPLD.02.01.02-IP.02-10-054/19

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sekwencja Sp. z o. o., ul. Reymonta 38, 05-820 Piastów, 31.07.2019 godz 13:45, kwota 326 500,00 netto
Liczba wyświetleń: 1218