Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej w firmie 13 VIP Piotr Zubrycki

Data publikacji: 19.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-07-2019

Numer ogłoszenia

21390

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin złożenia oferty upływa w dniu 29.07.2019 r .
Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w siedzibie Zamawiającego:
13 VIP Piotr Zubrycki
ul. Kawaleryjska 4C, 15-324 Białystok

lub też drogą elektroniczną na adres mailowy: piotr.zubrycki@13vip.pl

Oferty w formie papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
• Nazwą i adresem Zamawiającego
• Nazwą i adresem Oferenta
• Adnotacją „Oferta na audyt wzorniczy.”
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.zubrycki@13vip.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Zubrycki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 608330788

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej w firmie 13 VIP Piotr Zubrycki

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej w firmie 13 VIP Piotr Zubrycki

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
a) przeprowadzenie audytu wzorniczego- analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza.

Audyt obejmuje m.in.:
- Analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych,
- Analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,
- Analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego;

b) opracowanie strategii wzorniczej - dokument opracowany na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy:
- ogólną charakterystykę firmy Zamawiającego zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
- ogólny opis otoczenia firmy Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów;
-opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;
- ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie;
- zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego;
- możliwość rozwiązania problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego;
- rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy Zamawiającego.

Kod CPV

73220000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 79212000-3 Usługi audytu

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, województwo podlaskie, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

1 Realizacja usługi musi rozpocząć się najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu „Zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego i przygotowania strategii wzorniczej w firmie 13 VIP Piotr Zubrycki” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I. Okres realizacji nie może przekraczać 4 miesięcy.
2 Na każdym etapie trwania audytu i opracowywania strategii wzorniczej, Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.
3 Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag do ostatecznej wersji strategii wzorniczej, zgłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
4 Odbiór usługi między Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi w wyniku podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Ponieważ przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu tj. Oferent powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług):
Wymaga się doświadczenia w przeprowadzeniu przez Oferenta co najmniej 3 projektów w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 latach w 3 różnych branżach gospodarki.
W przypadku, gdy Oferent z chwilą złożenia oferty przeprowadził co najmniej 3 projekty strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 latach w 1 lub w 2 różnych branżach gospodarki, wymogiem jest aby doświadczenie to było w branży, w której działa Zamawiający.
Dokumentacją potwierdzająca wymagane doświadczenie są referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami, których kopie stanowią część Załącznika nr 3 LISTA ZREALIZOWANYCH STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG) - OFERENT

Referencje nie dotyczące przeprowadzenia projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek nie będą brane pod uwagę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Ponieważ przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu tj. do realizacji audytu wskażą co najmniej dwóch ekspertów, z których:
a) co najmniej dwóch posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie przeprowadzania audytów oraz w ich wyniku w opracowywaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) lub wzorniczych tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w okresie ostatnich pięciu lat (przez wdrożenie na rynek należy rozumieć wykorzystanie w praktyce gospodarczej wyrobu i/lub usługi i/lub wzoru); wymagane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w rożnych branżach gospodarki; w przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projekcie, o ile posiada doświadczenie w branży Zamawiającego; na potwierdzenie spełnienia w/w warunków
b) co najmniej jeden posiada wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie wzornictwa (ukończone studia wyższe co najmniej z tytułem magistra); na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Oferent dołączy kopię dyplomu oddelegowanego eksperta spełniającego wskazane kryterium dostępowe.

Dokumentacją potwierdzająca wymagane doświadczenie ekspertów są referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami oraz dyplom ukończenia studiów wyższych, których kopie stanowią część Załącznika nr 4 LISTA ZREALIZOWANYCH STRATEGII ROZWOJU PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG)-EKSPERCI

Referencje nie dotyczące przeprowadzenia projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) wraz z wdrożeniem na rynek nie będą brane pod uwagę.

W przypadku ekspertów nie będących pracownikiem Oferenta, Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą zostało złożone zobowiązanie do współpracy w ramach realizacji umowy będącej przedmiotem tego zamówienia, których kopie stanowią część Załącznika nr 7 LIST INTENCYJNY O WSPÓŁPRACY - EKSPERCI

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent oświadcza, iż posiada możliwości do zrealizowania usług w ramach przedmiotowego zamówienia w sposób rzetelny, dokładny, zgodny z zakresem umowy. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie Oferenta stanowiące załącznik nr 5.

Oferent oświadcza, iż nie posiada zaległości wobec ZUS i US oraz znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie Oferenta stanowiące załącznik nr 6 .

Oferent zobowiązuje się do wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału podczas posiedzenia Panelu Ekspertów w wyznaczonym przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości terminie, zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach Działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję I Etap.

Niespełnienie któregokolwiek w kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

Dodatkowe warunki

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych jest firma 13 VIP Piotr Zubrycki ;
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej oraz w celu wykonania umowy zawartej przez Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
c) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na realizację usługi doradczej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dodatkowe informacje
Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest: Pan Piotr Zubrycki – email: piotr.zubrycki@13vip.pl , tel.: +48 608330788

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
• uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
• obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta;
• okoliczności siły wyższej;
• zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
• otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagania podstawowe:

a) Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1).
b) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
c) Każdy Oferent ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Cena:
a) Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto wyrażoną w polskich złotych.
b) Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

Forma oferty
a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
b) Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym.

Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz oferty - (Załącznik nr 1).
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 2).
c) Lista zrealizowanych strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) – oferent (Załącznik nr 3). Dokumentacja potwierdzająca wymagane doświadczenie w formie referencji odbiorców usług, przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami
d) Lista zrealizowanych strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) – eksperci (Załącznik nr 4). Dokumentacja potwierdzająca wymagane doświadczenie w formie referencji odbiorców usług, przedstawiających zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami oraz CV eksperta (zawierające w szczególności informacje na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego w kontekście spełnienia kryterium formalnego – pkt. 3.3 niniejszego zapytania).
e) Oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia (Załącznik nr 5)
f) Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i US oraz o posiadaniu niezbędnych zasobów technicznych i finansowych (Załącznik nr 6)
g) List intencyjny o współpracy z ekspertami nie będącymi pracownikiem oferenta (Załącznik nr 7)
h) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 8)
i) Dokument opracowany przez Oferenta określający jasny i spójny zakres, metodologię i harmonogram prac, które wykona w celu realizacji usługi.

Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

Brak któregoś z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty. Oferty niekompletne (nie zawierająca wszystkich wymaganych załączników), niewypełnione lub wypełnione częściowo będą uznawane za nie spełniające wymogów formalnych i zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty od Oferentów spełniających wymogi udziału w postępowaniu
2 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
• Cena - waga: 60%
• Liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia - waga 20%,
• Liczba roboczogodzin, którą Wykonawca przeznaczy na przeprowadzenie audytu wzorniczego w siedzibie Zamawiającego – waga 20%
Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena, liczba ekspertów wynosi 100.

3 Zasady punktacji

• Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 60 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 60. Waga tego kryterium: 60%.

• Punkty za kryterium liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją :

Liczba punktów :
Liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia spełniających wymagania określone w pkt 3.3 Wymagane zasoby kadrowe oferenta
0 pkt - 2 ekspertów
10 pkt - 3 ekspertów
20 pkt -4 ekspertów i więcej

Maksymalna ilość punktów za liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20.
Waga tego kryterium: 20. Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w załączniku nr 4 lista zrealizowanych strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług)-eksperci .

• Punkty za kryterium liczba roboczogodzin, którą Wykonawca przeznaczy na przeprowadzenie audytu wzorniczego w siedzibie Zamawiającego zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją :

Liczba punktów :
Liczba roboczogodzin, którą Wykonawca przeznaczy na przeprowadzenie audytu wzorniczego w siedzibie Zamawiającego
0 pkt - poniżej 24 roboczo/h
10 pkt - od 24 do 48 roboczo/h
20 pkt - powyżej 48 roboczo/h

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+ L + G
gdzie:
O – ocena
C – cena
L – liczba ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia
G – liczba roboczogodzin, którą Wykonawca przeznaczy na przeprowadzenie audytu wzorniczego w siedzibie Zamawiającego

Zamawiający dokona wyboru Oferenta, który uzyskał największą liczbę punktów uwzględniając kryteria wskazane w pkt. 2.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH (Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego)

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

13 VIP Piotr Zubrycki

Adres

ul. Kawaleryjska 4c

15-324 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

+48 608330788

NIP

9661291542

Numer naboru

POPW.01.04.00-IP.01-00-002/19

Inne źródła finansowania

Usługa jest planowana w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Działania 1.4 „Wzór na konkurencję", w roku 2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dominika Czechowska Design and Business Sp. z o.o.
ul. Majkowskiego 30/1,
81-717 Sopot;
oferta wpłynęła: 29 lipca 2019;
cena netto: 53 000 zł
Liczba wyświetleń: 939