Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór wykonawcy do zaprojektowania oraz wykonania prototypu zabudowy kuchennej dla osób z niepełnosprawnościami

Data publikacji: 11.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-07-2019

Numer ogłoszenia

20918

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia 19.07.2019 r..
b) Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w biurze Zamawiającego: 13 VIP Piotr Zubrycki, ul. Kawaleryjska 4C, 15-324 Białystok.
c) Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres piotr.zubrycki@13vip.pl jako skan podpisanych dokumentów.
d) Oferty złożone osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami: Nazwą i adresem Oferenta z adnotacją „Oferta Bon na innowacje”
e) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub na wskazany powyżej adres e-mail.
f) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
g) Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty.
h) Wykonawca przedstawi szczegółowy plan działań (element oferty -PLANOWANE ZADANIA (ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY )z podziałem na zadania i terminy ich wykonania dla każdego zadania oddzielnie.
i) Wykonawca przedstawi ofertę cenową w podziale na kwoty za wykonanie poszczególnego zadania

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.zubrycki@13vip.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Zubrycki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608330788

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie ruchomej wyspy oraz ruchomej zabudowy meblowej kuchennej w obszarze strefy zmywania i strefy gotowania oraz strefy przygotowywania i przechowywania oraz dostosowanie mebla ze zmywarką umieszczoną wyżej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do zaprojektowania oraz wykonania prototypu zabudowy kuchennej dla osób z niepełnosprawnościami

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie prototypów oraz przeprowadzenie testów ruchomej wyspy oraz ruchomej zabudowy meblowej kuchennej w obszarze strefy zmywania i strefy gotowania oraz strefy przygotowywania i przechowywania oraz dostosowanie mebla ze zmywarką umieszczoną wyżej.

Projekt i prototyp powinien obejmować w szczególności ergonomicznie rozwiązane następujące strefy:
a) Strefa zmywania powinna mieć regulowaną wysokość blatu. Z uwagi na to że w gospodarstwie domowym często występuje osoba jeżdżąca na wózku oraz osoba pełnosprawna blat powinien mieć możliwość regulacji ale nie regulacji biernej tylko regulacji na konkretne zaprogramowane wysokości lub zaprogramowanie minimum 3 stałych wysokości z możliwością sterowania poprzez pilot lub poprzez komendy głosowe.
Elementy strefy:
• szafka zlewozmywakowa
• szafka z kontenerem na śmieci,
• szafka z szufladami na detergenty
• szafka na zastawę codzienną.
• segment pod zlewozmywak z niską obudową zlewu tak aby powstała przestrzeń od podłogi do obudowy zlewu po to by swobodnie wjechać w tą przestrzeń wózkiem.
Każda szafka powinna być otwierana elektrycznie bez uchwytów lub na komendę głosową.
Mechanizm regulujący szafkę powinien mieć czujniki wykrywające elementy, które mogą znajdować się pod szafką oraz powinien przenosić obciążenie do 400kg
• mechanizm powinien mieć regulację wysokości 300mm ze skokiem minimum 25mm
• możliwość obudowywania systemu materiałem własnym.
Szafki górne w tej strefie powinny wysuwać się do dołu. Aczkolwiek jedocześnie gdy nie są wysunięte można otworzyć fronty i korzystać z nich na początkowej wysokości właściwej.
System powinien mieć głębokość od 25-32cm. Mocowany do szafki o wysokości 70-108cm oraz szerokości w zakresie od 74-110cm. System powinien mieć czujnik bezpieczeństwa wysuwu na dół oraz przycisk sterowania, wyłącznik bezpieczeństwa pod dolną półką, pokrywa silnika z wbudowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa
b) Strefa do przygotowywania-wyspa.
W tej strefie ma następować przygotowywanie potraw, krojenie, cięcie. Wyspa ma być z jednej strony z podcięciem na wózek bokami tak aby swobodnie korzystać z obniżonego blatu roboczego z drugiej strony mają być szafki na zastawę stołowa (zmotoryzowana winda wyspowa sterowana elektrycznie do szafek i część z miejscem na kolana)
• Regulacja wysokości 70-110 cm nad podłogą (bez górnej płyty)
• 400 kg siły podnoszenia
• Wyłącznik bezpieczeństwa pod szafką i część z miejscem na kolana
c) Strefa gotowania
Elementy strefy:
• płyta grzewcza z trzema szafkami z regulowaną wysokością.
• Szuflady: na sztućce robocze, garnki, sprzęt typu drobne AGD np. mikser wysuwane elektrycznie na wymaganą wysokość
• cargo elektrycznie wysuwane pod blatowe z dwoma półkami
• okap do zabudowy zintegrowany z płytą ze sterowaniem na płycie
• szafki górne z systemem elektrycznego wyjeżdżania nad blat, wyposażone bezpieczny system który awaryjnie zatrzymują ruch opuszczania kiedy wyczują jakąkolwiek przeszkodę w strefie ruchu systemu.
• jest zabudowa szafek górnych z zabudowaną mikrofalą który wysuwa się nad blat roboczy tak aby osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim mogła bez problemu obsługiwać urządzenie. Szafki górne w tej strefie powinny wysuwać się nad blat ruch systemu powinien odbywać się do przodu w kształcie łuku około 40cm w dół i około 20 cm od ściany.
cd opisu w punkcie - dodatkowe przedmioty zamówienia.

Kod CPV

73120000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni

Wszystkie systemy musza mieć odpowiednie zabezpieczenia i powinny być wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca powinien zadeklarować zgodność zaprojektowanych produktów z następującymi zharmonizowanymi dokumentami, zgodnie z przepisami art. Dyrektywa maszynowa 2006/42 / EG.
Jest również zgodny z następującymi zharmonizowanymi normami:
EN ISO 13857: 2008
Bezpieczne odległości, aby zapobiec dotarciu do stref zagrożenia przez kończyny górne i dolne
EN 349: 1993 + A1: 2008
Bezpieczeństwo maszyn. Minimalne szczeliny, aby uniknąć zgniecenia części ludzkiego ciała

Dostarczony projekt powinien być wykonany w oprogramowaniu obsługującym pliki DWG

Harmonogram realizacji zamówienia

(1) Realizacja usługi musi rozpocząć się najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu „Kuchnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
(2) Okres realizacji nie może przekraczać 10 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania dopuszcza się podmioty posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki :
I. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
II. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r., poz. 1869, z późn. zm.);
III. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, z późn. zm.);
IV. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
V. Polska Akademia Umiejętności;
VI. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
lub
VII. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
lub
VIII. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
lub
IX. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);
lub
X. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie o statusie Oferenta w Załączniku nr 2 Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia,
b) zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonywania przedmiotu zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty z dalszego postępowania. Ocena spełnienia kryteriów formalnych nastąpi na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 2.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie w Załączniku nr 2 Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4. Wymagane zasoby kadrowe oferenta
Ponieważ przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie prototypu zabudowy kuchennej, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu tj.:
• dysponuje zespołem minimum dwóch projektantów.
• co najmniej jedna osoba z zespołu powinna mieć wykształcenie wyższe, architekt wnętrz na studiach stacjonarnych w stopniu minimum Inżynier architekt wnętrz .
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie o dysponowaniu ekspertami w Załączniku nr 2 Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych
Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana wg. formuły: spełnia / nie spełnia.


Nie spełnienie któregokolwiek w kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie z dalszego postępowania.

Dodatkowe warunki

Przetwarzanie danych osobowych:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych jest firma 13 VIP Piotr Zubrycki;
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej oraz w celu wykonania umowy zawartej przez Zamawiającego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
c) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na realizację usługi doradczej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dodatkowe informacje

(1) Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
(2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
(3) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów poprzez umieszczenie informacji o zmianach w bazie konkurencyjności.
(4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
(5) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
(6) Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest: Pan Piotr Zubrycki– email: piotr.zubrycki@13vip.pl, tel.: +48 608 330 788

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia ;
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta;
c) okoliczności siły wyższej;
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

(1) Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1).
(2) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
(3) Każdy Oferent ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
(4) Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto wyrażoną w polskich złotych. Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
(5) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
(6) Kompletna oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty - (Załącznik nr 1).
2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych - (Załącznik nr 2).
3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 3)

Brak któregoś z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

(1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Kryterium Waga
CENA - 60 %
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 30%
WŁĄCZENIE KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKÓW - 10%

Kryterium CENA liczone będzie wg następującego wzoru:
cena oferty z najniższą ceną
------------------------------------- x 60= liczba punktów badanej oferty
cena oferty badanej

Kryterium oceniane na podstawie oferty w odniesieniu do całkowitej wartości zamówienia zsumowanie kosztów wszystkich zaplanowanych przez Oferenta zadań).
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:
Liczba punktów TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
10 - od 8 m-cy -9 m-cy
20 - 6 m-cy do 8 m-cy
30 - Mniej niż 6 m-cy

Maksymalna ilość punktów za kryterium termin realizacji zamówienia: 30.
Kryterium oceniane na podstawie informacji zawartych w treści oferty.

Punkty za kryterium WŁĄCZENIE KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKÓW W PROCES TWORZENIA PLATFORMY
Liczba punktów WŁĄCZENIE KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
0 Brak spełnienia kryterium
10 Spełnienie kryterium
Maksymalna ilość punktów za Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia platformy: 10.
Kryterium uważa się za spełnione na podstawie oferty - deklaracji i opisu sposobu włączenia końcowych użytkowników
Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+ T + W , gdzie: O–ocena, C–cena, T – termin, W - Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia platformy
Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
(2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela Piotr Zubrycki.
(3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie jego trwania, do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do modyfikacji zapytania ofertowego.
(4) Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą .Zawarcie umowy jest uzależnione od przyznania Zamawiającemu dofinansowania w ramach konkursu do Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
(5) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty od Oferentów spełniających wymogi udziału w postępowaniu.
(6) Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
(7) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych w Załączniku nr 2 Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

13 VIP Piotr Zubrycki

Adres

ul. Kawaleryjska 4c

15-324 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

+48 608330788

NIP

9661291542

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-002/19

Inne źródła finansowania

Zleceniodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I , Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 820