Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia klasyfikacji specjalnych ćwiczeń piłkarskich z punktu widzenia wielkości obciążenia jakie zadają piłkarzowi

Data publikacji: 03.07.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-07-2019

Numer ogłoszenia

20521

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oczekuję na udzielenie odpowiedzi poprzez przesłanie oferty na adres mailowy m.garnys@4sportlab.pl lub złożenie oferty w siedzibie firmy w terminie do 16.07.2019 r.
Adres:
4SportLab spółka zoo
ul. KROKWI 36 lok.1
03-114 WARSZAWA
m.garnys@4sportlab.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.garnys@4sportlab.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Garnys

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510301130

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie związane jest z realizacją przez 4SportLab spółka zoo projektu „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy 4sport lab spółka zoo poprzez prace B+R."
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Priorytet I Działanie 1.2.
W ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca zamierza zakupić prace badawcze dotyczące przeprowadzenie klasyfikacji specjalnych ćwiczeń piłkarskich z punktu widzenia wielkości obciążenia jakie zadają piłkarzowi. Nowoczesne podejście do treningu sportowego wyróżnia dwa obszary wielkości zadawanego obciążenia:
wewnętrzne odbierane jako reakcja organizmu na zadany wysiłek i zewnętrzne jako widoczna wykonana praca. Pierwsza składowa jest bodźcem stymulującym adaptację układów funkcjonalnych zawodnika. Druga składowa to widoczny efekt wykonanej pracy mający przełożenie na umiejętności i rzeczywistą efektywność podejmowanych działań sportowych. Właściwa ocena obydwu składowych jest warunkiem koniecznym do diagnozowania obciążeń treningowych i programowania takiego ich doboru przy którym będzie osiągany podwójny efekt treningowy – w każdym z obszarów. Badania będą prowadzone na poziomie rejestracji wskaźników fizjologicznych, biochemicznych, kinematycznych ruchu i analizy zapisu video.- ocena efektywności działań podejmowanych przez zawodnika w trakcie danego zadania treningowego bądź meczu- ocena jego efektywności w stosunku do kosztu wykonanej pracy. Podobne badania nie są dostępne na rynku i będzie to innowacyjne podejście do profesjonalizmu w treningu na skale krajową i pozwoli na uzyskanie topowych wyników w skali międzynarodowej. Taka ocena jest istotna dla takich dyscyplin jak koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, lekkoatletyka, hokej, pływanie i inne.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach niniejszego projektu Wnioskodawca zamierza zakupić badania dotyczące przeprowadzenie klasyfikacji specjalnych ćwiczeń piłkarskich z punktu widzenia wielkości obciążenia jakie zadają piłkarzowi. W wyniku przeprowadzonych badań Wnioskodawca będzie mógł zastosować ich wyniki na szerszą skalę w szkoleniu młodzieży oraz zawodników na najwyższym poziomie. Komercjalizacja będzie polegała na osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego w oparciu o te badania. Skutkiem realizacji projektu będzie także pozytywne oddziaływanie na strefę społeczno-gospodarczą, w szczególności na: - pobudzenie współpracy nauka - biznes, - wzrost innowacyjności gospodarki, - kształtowanie wizerunku regionu jako wspierającego innowacyjność. Ze względu na charakter działalności wnioskodawcy oraz zasięg jego działalności operacyjnej, usługi będące pokłosiem wdrożenia badań w ramach niniejszego projektu będą oferowane klientom z całego kraju. Wzmocnieniu tych efektów służyć będą prowadzone na szeroką skalę działania informacyjno – promocyjne w kraju i zagranicą (branżowe eventy i publikacje, katalogi produktowe, własna strona www). Ponadto, stosowanie najlepszych praktyk (wzorców do naśladowania), jako stały element polityki komunikacji zewnętrznej oraz zrównoważonego rozwoju firmy, zwiększy zakres oddziaływania projektu, co najmniej na poziomie kraju. Warto też podkreślić generowanie przez projekt efektu synergii na inne sfery. Projekt poza przyczynieniem się do wzrostu konkurencyjności Wnioskodawcy ( wzrost przychodów, rentowności, rozpoznawalności marki i imagu Wnioskodawcy ) będzie miał także pozytywne oddziaływanie na rozwój społeczeństwa informacyjnego i e – rozwój ( wzrost poziomu przygotowania kadry Wnioskodawcy w sferze informatyki, wzrost ‘’ świadomości informacyjnej ‘’ u klientów ), ochronę zdrowia (badania mają na celu wyeliminowanie czynników mogących zagrażać zdrowiu sportowca).

Przedmiot zamówienia

Celem badań jest przeprowadzenie klasyfikacji specjalnych ćwiczeń piłkarskich z punktuwidzeniawielkości obciążenia jakie zadają piłkarzowi. Nowoczesne podejście do treningu sportowegowyróżnia dwa obszary wielkości zadawanego obciążenia: wewnętrzne odbierane jako reakcja organizmu na zadany wysiłek, zewnętrzne jako widocznawykonana praca. Pierwsza składowa jest bodźcemstymulującymadaptację układów funkcjonalnych zawodnika. Druga składowa towidoczny efekt wykonanej pracy mający przełożenie na umiejętności i rzeczywistą efektywność podejmowanych działań sportowych. Właściwa ocena obydwu składowych jest warunkiem koniecznymdo diagnozowania obciążeń treningowych i programowania takiego ich doboru przy którymbędzie osiągany podwójny efekt treningowy –w każdymz obszarów. Badania będą prowadzone na poziomie rejestracji wskaźników fizjologicznych, biochemicznych, kinematycznych ruchu i analizy zapisu video: - ocena efektywności
działań podejmowanych przez zawodnikaw trakcie danego zadania treningowego bądź meczu - ocena jego efektywności w stosunku do kosztu wykonanej pracy.

Kod CPV

92600000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi sportowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Odbiór przedmiotu zamówienia najpóźniej do 15 października 2019 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy usługi prac badawczych:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 poz. 1082, ze zm.),
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015, poz. 1095),
d) inne jednostki organizacyjne niewymienione powyżej, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1) oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Wiedza i doświadczenie

Dysponowanie wiedzą i osobami oraz zapleczem badawczym i narzędziami w zakresie prowadzenia badań opisanych w przedmiocie zamówienia.

Potencjał techniczny

Dysponowanie wiedzą i osobami oraz zapleczem badawczym i narzędziami w zakresie prowadzenia badań opisanych w przedmiocie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie wiedzą i osobami oraz zapleczem badawczym i narzędziami w zakresie prowadzenia badań opisanych w przedmiocie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania badań opisanych w przedmiocie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) Harmonogram prac,
2) Propozycję cenową uwzględniającą wszystkie składniki ceny oraz propozycję umowy,
3) Wstępną uproszczoną propozycję organizacji prac i koordynacji z inwestorem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena (max. 100 pkt.);

Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do jednego miejsca po przecinku.Oferta o najwyższej ocenie uznana zostanie za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w RFP i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej zasady oceny.

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

C - Cena oferty – Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
C = (Cmin / Cx) * 100, gdzie:
C - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena netto zaoferowana w ofertach przedmiotowego postępowania,
Cx - cena netto oferty ocenianej.

Oferta musi zawierać kompletną i jednoznaczną cenę za wykonanie zamówienia (zamawiający nie dopuszcza opcjonalnych składników cenowych ani wariantowości kalkulowania ceny oferty).
Brak w ofercie któregokolwiek z wymienionych powyżej elementów (tj. ceny oferty) spowoduje, że w odpowiadającej mu części oferent otrzyma zero punktów

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

4SportLab spółka zoo

Adres

KROKWI 36/1

03-114 WARSZAWA

mazowieckie , Warszawa

NIP

5242721119

Numer naboru

RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 19 paw. B
42-200 Częstochowa
Data wpłynięcia – 9 lipca 2019 .
Cena (netto] – 258200,00 pln
Liczba wyświetleń: 718