Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie receptur i technologii wytwarzania innowacyjnych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków typu „Zero Waste”

Data publikacji: 24.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-07-2019

Numer ogłoszenia

20135

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie receptur i technologii wytwarzania innowacyjnych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków typu „Zero Waste”” w terminie do dnia 5 lipca 2019 r. do godziny 9:00 w formie pisemnej: poprzez ich doręczenie na adres: 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 92, lok. 3A. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
2. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji.
3. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 92, lok. 3A; Zmiany zostaną dołączone do oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Komorek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

791590730

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem opracowania receptur i technologii wytwarzania innowacyjnych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków typu „Zero Waste”
Zakres prac objętych zleceniem obejmuje realizację następujących zadań wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Maksymalny termin realizacji usługi: 1 rok od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Miejsce dostawy wyników prac: 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 92, lok. 3A

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowanie receptur i technologii wytwarzania innowacyjnych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków typu „Zero Waste”
Prace badawczo – rozwojowe powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami merytorycznymi i technicznymi stosowanymi w tego typu pracach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem opracowania receptur i technologii wytwarzania innowacyjnych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków typu „Zero Waste”
Zakres prac objętych zleceniem obejmuje realizację następujących zadań wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Maksymalny termin realizacji usługi: 1 rok od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1 rok od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawcą usługi, o której mowa w punkcie III są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.);
lub
spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
2) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
3) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).
2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Dokument jednoznacznie identyfikujący spełnienie kryterium wskazanym w punkcie VII.1 (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
c) Posiadanie laboratorium chemii kosmetycznej (oświadczenie załącznik nr 2)
d) Dysponowanie następującym personelem który zostanie skierowany do prac objętych zamówieniem
• co najmniej 2 osoby ze stopniem naukowym doktor. (oświadczenie załącznik nr 2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również który pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:
a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy,
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszej umowy,
c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
e) w zakresie sposobu wykonania świadczenia Wykonawcy,
f) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zakresu prac objętych zamówieniem,
g) w zakresie terminu realizacji, o ile zmiana terminu realizacji wyniknie z przyczyn których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a przyczyny te będą niezależne od stron,
h) w zakresie sposobu płatności, o ile zmiana sposobu płatności wyniknie z przyczyn których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a przyczyny te będą niezależne od stron, bądź będzie miała wpływ na przyspieszenie realizacji przedmiotu zamówienia lub dostawę o lepszych parametrach lub niższej cenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:
a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenia wykonawcy:
 o braku podstaw do wykluczenia,
 o braku powiązań,
 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
c) Załącznik nr 3 – Wzór umowy na realizację przedmiotu zamówienia
d) Załącznik nr 4 - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia
e) Załącznik nr 5 – wzór umowy przedwstępnej
f) Doświadczenie w zakresie prac badawczych i wypracowanych innowacji (kserokopie stosownych dokumentów)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami:
- CENA BRUTTO
W tym kryterium Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg wzoru nr 1.
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej.
C min
C= ------------------ x 100 pkt
Cx

gdzie:
C – liczba punktów za kryterium „cena”,
C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cx – cena oferty badanej.

5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć (zgodnie z budżetem projektu) na udzielenie zamówienia, Zamawiający odstąpi od wyboru Oferenta, chyba że Oferent wyrazi zgodę na obniżenie ceny do poziomu kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający wybierze jednego Oferenta, który otrzyma największą liczbę punktów.
7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa od dotychczas zaoferowanych cen.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Zamawiający poprawia w ofercie:
a. oczywiste omyłki pisarskie,
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Kryterium Premiujące:

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeżeli Oferent wykaże, iż:

- wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona jest min: 1 osoba z niepełnosprawnością, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy, określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego obszaru Gospodarczego

- wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona jest min. 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy,

Aby wykazać spełnienie w/w warunku, wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:
- kopię umowy o pracę z osobą bezrobotną i z niepełnosprawnością ,
- kopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby zatrudnionej w okresie realizacji przedmiotu umowy ,
- zgłoszenie ofert pracy do powiatowego urzędu pracy i odpis skierowania osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy

Ocena warunku metodą spełnia/nie spełnia.
Za spełnienie w/w warunku zostanie przyznane 5 pkt premiujących.

Wykluczenia

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Beneficjentem i/lub Partnerami projektu.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem i/lub Partnerami projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta i/lub Partnerów projektu lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w ust. 1.
4. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
5. O wykluczeniu wykonawcy Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

2LIFE Sp. z o.o.

Adres

Żeromskiego 92/3A

26600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

503398248

NIP

7962958833

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19
Liczba wyświetleń: 621