Strona główna
Logo unii europejskiej

zorganizowanie wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego – kolonii letniej dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach

Data publikacji: 19.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-06-2019

Numer ogłoszenia

19939

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

zorganizowanie wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego – kolonii letniej dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach: organizacja dwóch turnusów 14-dniowych, dla każdorazowo grupy 40 uczestników oraz 5 osób kadry.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce lub na adres mailowy jedlinski.marcin@tropemprzygody.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2019 r., godzina 15:00
2. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: zorganizowanie wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego – kolonii letniej dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach nr wniosku o dofinansowanie RPSW.09.02.01-26-0092/18
4. Ofertę należy złożyć na załączniku nr 1 do Zapytania.
5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.
6. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę w części ofertowej oferty oraz innych załączonych do niej dokumentach powinny być czytelne.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jedlinski.marcin@tropemprzygody.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Jedliński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 41 300 01; tel 501-432-861

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego – kolonii letniej dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach: organizacja dwóch turnusów 14-dniowych, dla każdorazowo grupy 40 uczestników oraz 5 osób kadry.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Miejscowość: Łeba

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienie jest wybór wykonawcy usługi polegającej na zorganizowaniu wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego – kolonii letniej dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach: organizacja dwóch turnusów 14-dniowych, dla każdorazowo grupy 40 uczestników oraz 5 osób kadry.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego – kolonii letniej dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach: organizacja dwóch turnusów 14-dniowych, dla każdorazowo grupy 40 uczestników oraz 5 osób kadry.

Kod CPV

55270000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

1. Zapewnienie transportu na trasie Kielce – obiekt zakwaterowania – Kielce, wraz z codzienną dostępnością autokaru dla grupy na miejscu wypoczynku.
2. Zapewnienie zakwaterowania podczas wypoczynku letniego nad morzem w powiecie lęborskim w odległości maksymalnie 15 km od Łeby dla dwóch 14-dniowych turnusów, każdorazowo dla 40 uczestników + 5 osób kadry ze strony Zamawiającego. Turnusy nie mogą zaczynać się wcześniej niż 15 lipca, maksymalnie zaś mogą trwać do 23 sierpnia. Turnusy nie mogą odbywać się jednocześnie, z ewentualnym wyłączeniem dni transferu.
3. Zapewnienie pobytu w pokojach maksymalnie 5-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, w budynku murowanym spełniającym obowiązujące normy sanitarne i przeciwpożarowe.
4. Dodatkowy serwis sprzątający – dezynfekcja łazienek – min. jeden raz na dwa kolejne dni wypoczynku,
5. Zapewnienie całodobowej opieki medycznej dla grupy to znaczy: pielęgniarka lub ratownik medyczny - w razie konieczności dowiezienie i odwiezienie uczestnika wraz z opiekunem do punktu opieki medycznej tj. przychodni lub szpitala, zapewnienie apteczki wyposażonej w podstawowe materiały potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej (np. plaster, bandaż itp.) w ramach kosztów obozu.
6. Zapewnienie terenów rekreacyjno-sportowych do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych, w tym minimum: boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę plażową, zadaszonej sali gimnastycznej)
7. Zapewnienie możliwości wydania posiłków dla wszystkich uczestników wypoczynku w tej samej turze posiłku w klimatyzowanej stołówce. Posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z wytycznymi przepisami prawa i muszą spełniać warunki dotyczące wyżywienia grupowego dla dzieci i młodzieży. Minimalna kwota wsadu do kotła to 17 zł.
8. Zapewnienie 4 posiłków dziennie zgodnie z obowiązującymi normami (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja). Posiłki dostępne w opcjach: wegetariańska, bezglutenowa, normalna.
9. Zapewnienie minimum raz podczas trwania wypoczynku wyżywienia dla wszystkich uczestników w postaci - kiełbaski, pieczywo, sosy (na ognisko).
10. Zapewnienie suchego prowiantu w przypadku zajęć programowych realizowanych poza terenem wypoczynku.
11. Zapewnienie możliwości skorzystania z zajęć rekreacyjnych: min. 6 wizyt w stadninie koni, połączonych z nauką jazdy konnej (min. 100 osobogodzin), min. 6 godzin nauki windsurfingu (min. 100 osobogodzin), min 1 wejście na park linowy dla każdego uczestnika, zapewnienie biletów wejścia do Parku Rekreacyjno - Edukacyjnego w Sarbsku, wraz ze wstępem do kina 5D, zapewnienie wejścia do AquaParku oraz Łeba Parku w ramach dla każdego z turnusów.
12. Organizacja wycieczki autokarowej do Trójmiasta połączonej ze zwiedzaniem z przewodnikiem oraz atrakcją typu zwiedzanie ORP Błyskawica
13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z przekazanymi wzorami.

Harmonogram realizacji zamówienia

Turnusy nie mogą zaczynać się wcześniej niż 15 lipca, maksymalnie zaś mogą trwać do 23 sierpnia. Turnusy nie mogą odbywać się jednocześnie, z ewentualnym wyłączeniem dni transferu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zapewni, że obiekt posiada zgodę Państwowej Straży Pożarnej na zakwaterowanie dzieci i młodzieży, pion kuchenno-stołówkowy został dopuszczony do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z przepisami prawa w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi zgodne z przedmiotem zapytania ofertowego, dla grupy minimum 50 dzieci i/ lub młodzieży,

Potencjał techniczny

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dodatkowe warunki

b) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 będący integralną częścią Zapytania ofertowego nr 1/2019
Załącznik nr 2 będący integralną częścią Zapytania ofertowego nr 1/2019

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierować kryterium 70% cena, kryterium 20% termin płatności za usługę, kryterium 10% dostępność Sali tanecznej z lustrami na wyłączność dla grupy. Oferta, która uzyska za najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + T + S) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

A. Opis sposobu obliczania kryterium cena.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą naliczone według następującego wzoru:
C = (Cmin / C0 ) x 70
C – ilość punktów przyznana danej ofercie
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert
C0 – cena oferty rozpatrywanej
Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując cenę za realizację usługi

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 70.

B. Punkty przyznawane za termin płatności po zakończeniu usługi

7 dni płatności i mniej – 0 punktów (T = 0)
8 – 14 dni płatności – 10 punktów (T = 10)
15 - 27 dni płatności – 15 punktów (T = 15)
28 dni płatności – 20 punktów (T = 20)

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium termin płatności za usługę wynosi 20. Zamawiający zakłada możliwość zaliczkowania 25% kosztów do dnia przyjazdu poszczególnych grup – kryterium dotyczy zatem pozostałej części 75% kosztów.

C. Punkty przyznawane za dostępność Sali tanecznej z lustrami na wyłączność dla grupy

Brak deklaracji dostępności Sali tanecznej z lustrami na wyłączność dla grupy – 0 punktów (S = 0)
Deklaracja dostępności Sali tanecznej z lustrami na wyłączność dla grupy – 10 punktów (S = 10)

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody

Adres

Olszewskiego 6/1.17

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

501432861

Fax

brak

NIP

9591952316

Numer naboru

RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o. 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/7 – data wpłynięcia oferty 26.06.2019
Kwota zaproponowana: 98 000 zł brutto
Liczba wyświetleń: 312