Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usług badawczych w celu opracowania czujnika mierzącego zastyganie betonu w budownictwie

Data publikacji: 07.06.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-06-2019

Numer ogłoszenia

19329

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Zainteresowane podmioty mogą składać oferty w następujący sposób:
1. na adres pocztowy (pocztą, kurierem lub osobiście) na adres 2BTECH Sp. z o.o., ul. Lwowska 4/3, 00-658 Warszawa; przy czym decydująca jest data wpływu oferty;
2. w formie elektronicznej na adres Zamawiającego biuro@2btech.pl, przy czym Zamawiający za poprawnie złożoną ofertę uzna jedynie taką, która będzie zawierała skan wszystkich podpisanych stron oferty wraz ze wszystkimi załącznikami. W przypadku wyboru Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Zamawiającego oryginałów dokumentacji ofertowej w terminie 5 dni roboczych od daty wyboru (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) pod rygorem nieważności oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@2btech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Edyta Gruszczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602170666

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem projektu jest zaprojektowanie, skonstruowanie i przetestowanie czujnika IoT (w technologii radiowej) wspomagającego ocenę prawidłowości wiązania betonu w ciągu pierwszych 72 godzin od zabetonowania.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy projektu, którego założeniem jest opracowanie czujnika mierzącego zastyganie betonu w budownictwie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia musi obejmować:
1. Zebranie szczegółowych wymagań od użytkowników końcowych
Badane grupy użytkowników:
• producent prefabrykatów betonowych (pracownik wysokiego szczebla) - 1 osoba
• pracownik wysokiego szczebla firmy wykonującej prace budowlane - 3 osoby
• pracownik techniczny firmy zajmującej się produkcją betonu - 1 osoba
• kierownik budowy - 2 osoby
• projektanci konstrukcji betonowych - 2 osoby
• inwestor - 1 osoba

W ramach badania będą zbierane następujące informacji:
• Stosowane rodzaje betony i dane techniczne dotyczące ich schnięcia
• Proponowane miejsca umieszczenia czujnika - gdzie najbardziej konieczne jest zachowanie monolityczności konstrukcji:
o głębokość
o położenie w różnych rodzaju konstrukcjach
o odległość od zbrojenia
• Praktyczne aspekty wykonywania konstrukcji betonowych:
o dostępny personel
o sposób deskowania
o procedura montażu
o sposoby montażu szalunku
o miejsce umieszczenia czujnika oraz urządzenia elektronicznego
• Zakres badanych wielkości
o zakres temperatury
o zakres wilgotności
• Częstotliwość pomiarów
• Częstotliwość aktualizacji danych
• Wymagań dotyczących kosztów systemu

2. Opracowanie systemu pomiaru
W ramach zadania zostanie opracowany system pomiaru temperatury i wilgotności w zastygającym betonie. Badania będą obejmować:
• dobór / konstrukcja czujnika zalewanego w betonie
• Wykonanie projekt elementów elektronicznych nadajnika (obwód drukowany, procesor, baterie
• Wykonanie projektu obudowy nadajnika
• Konstrukcja 1 sztuki prototypu
• Opracowanie sposobu połączenia czujnika z nadajnikiem
• Opracowanie oprogramowania wbudowanego w nadajnik do dokonywania pomiarów
• Przetestowanie prototypu w warunkach laboratoryjnych

3. Opracowanie systemu transmisji i przechowywania danych
W ramach zadania zostanie opracowany system transmisji danych od nadajnika do systemu back-end przez stację bazową. Badanie będą obejmować:
• Wybór technologii radiowej używanej do transmisji danych (np. LoRa, SIGFOX, NB-IOT, GSM/LTE)
• Wybór stacji bazowej zgodnej z technologią
• Dobór komponentów nadajnika (antena, moduł komunikacyjny)
• Opracowanie konstrukcji pakietów danych
• Opracowanie systemu łączenia pomiarów w pakiecie
• Wybór systemu szyfrowania
• Opracowanie sposobu przechowywania danych w bazie danych back-end
• Opracowanie sposobu bezpieczeństwa danych i uproszczonego dostępu do danych przez klientów
• Wykonanie 1 sztuki prototypu
• Przeprowadzenie testów w warunkach laboratoryjnych

4. Przeprowadzenie testów w warunkach rzeczywistych lub zbliżonych do rzeczywistych z udziałem użytkowników końcowych
W ramach zadania zostaną przeprowadzone testy układu w warunkach rzeczywistych lub zbliżonych do rzeczywistych, tzn. na faktycznych planu budowy lub miejscem je symulującym.
Badanie obejmie:
• Wykonanie 10 prototypów nadajników oraz zakup 30 czujników
• Zalanie czujników w betonie w konstrukcji o rozmiarze rzeczywistym przy okazji realizacji budowy,
• Badanie działania układu w różnych położeniach czujników (np podłoga, sufit, ściana, różna głębokość itd.) - 30 czujników
• Opracowanie i badanie poprawności sposobu montażu czujnika w warunkach rzeczywistych.
• Opracowanie i badanie poprawności montażu nadajnika w sposób zapewniający niezawodność działania oraz bezpieczeństwo pracowników budowy.
• Zebranie wywiadów od użytkowników końcowych.
o grupa: osoba zarządza budową - 1 osoba
o pracownicy budowy - 2 osoby
o osoba nadzorująca testy ze strony 2BTech - 1 osoba
• Opracowanie wyników testów i zebranych wywiadów.

Realizacja zadania wymaga zakupu materiałów w postaci:
• materiałów do czujnika, których szacunkowy koszt wynosi około: 30 x 50 PLN
• układu elektronicznego, którego szacunkowy koszt wynosi około: 10 x 200 PLN (obwód drukowany - 70 PLN, baterie - 2x20 PLN na sztukę, procesor, nadajnik - 50 PLN, antena - 40 PLN)
• obudowy, której szacunkowy kosz wynosi około: 10 x 120 PLN

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 18 miesięcy. Jednak projekt nie może wykraczać poza datę 31.12.2023 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca prac badawczych musi być jednostką naukową posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie ważnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Wykonawca musi oświadczyć spełnianie przez oferowany przedmiot Zamówienia wymogów formalnych, podanych w punkcie „Wymogi formalne i techniczne dla przedmiotu zamówienia”.

Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego część formularza ofertowego którego wzór jest dołączony do niniejszego postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Złożenie oferty na właściwym formularzu. Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie wypełnionego formularza ofertowego, którego wzór jest dołączony do niniejszego postępowania.
2. Złożenie oferty w terminie.
3. Podpisanie dokumentów przez osobę upoważnioną w strukturze Wykonawcy. Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie wyciągu z odpowiedniego rejestru potwierdzający umocowanie.
4. Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Warunek zostanie spełniony poprzez przedłożenie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego część formularza ofertowego którego wzór jest dołączony do niniejszego postępowania

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany zawartej umowy
1) Modyfikacje harmonogramu wynikające z przesunięć po stronie jednostki finansującej (np. opóźnienie podpisania umowy, opóźnienie wypłaty transzy dofinansowania)
2) Zmiany umowy, które w żadnym zakresie nie modyfikują treści oferty, ani treści zapytania ofertowego na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
3) Zmiany opisane w Ustawie o Prawie Zamówień Publicznych (PZP): Art. 144 ust.1 pkt. 2-6, ust. 1a.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy, którego wzór jest dołączony do niniejszego postępowania.
Ważny dokument potwierdzający status Wykonawcy.
Wyciąg z odpowiedniego rejestru potwierdzający umocowanie.
Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia wymogów formalnych i technicznych.
Oświadczenie Wykonawcy dot. braku wykluczenia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kładła główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Ocena ofert jest etapem postępowania, w wyniku którego Zamawiający zamierza dokonać uszeregowania ważnych ofert związanych z dostawą przedmiotu Zamówienia wg liczby przyznanych punktów.


Kryteria oceny jakimi będzie się kierować Zamawiający podczas wyboru oferty to:
1. Całkowity koszt oferty.

Na tym etapie oceny ofert Zamawiający będzie posługiwał się poniższą tabelą punktową, która posłuży do oceny wszystkich złożonych ofert. Punkty przydzieli Komisja powołana na potrzeby niniejszego postępowania. Punktacja przydzielona przez Komisję jest ostateczna.

Lp. Kryteria Punkty
1. Całkowity koszt oferty 100

Zasady przyznawania punktów:
1. Całkowity koszt oferty. Punkty będą przyznane wg następującego schematu:
Oferta z najniższą ceną: 100 pkt.
Pozostałe oferty: 100 pkt. * cena najniższej oferty/cena oferty
Pod uwagę będą brane ceny netto.
Oferty powinny zostać zgłoszone na Formularzu ofertowym. Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Przesłane oferty muszą być podpisane zgodnie z umocowaniem Wykonawcy.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

2BTECH Sp. z o.o.

Adres

Lwowska 4/3

00658 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

602170666

NIP

7010839311

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5
99-301 Kutno

Data wpłynięcia oferty: 13.06.2019 r.
Cena oferty brutto: 492 000,00 zł, cena oferty netto: 400 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 858