Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnego produktu tj. narzędzie do odtwarzania ruchów kluczowych postaci humanoidalnych w tworzonych grach i animacjach komputerowych

Data publikacji: 31.05.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-06-2019

Numer ogłoszenia

19046

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres i NIP oferenta
2. Cenę netto, cenę brutto wykonania usługi badawczej oraz poszczególnych elementów usługi badawczej
3. Termin wykonania usługi badawczej
4. Termin sporządzenia oferty
5. Data ważności oferty – nie krótsza niż 30 dni od terminu składania ofert.
6. Oświadczenie, w którym Wykonawca zagwarantuje, iż sposób realizacji zamówienia będzie korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ponadto oferta musi zawierać:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do 07.06.2019 r.
- w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego w miejscowości Wiśniowa 403, 32-412 Wiśniowa , w dni robocze, w godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 16.00
lub
- w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: kmajdzinska@gmail.com
Oferty złożone/otrzymane po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kmajdzinska@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Majdzińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 461 407

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowego produktu w postaci narzędzia do odtwarzania ruchów kluczowych postaci humanoidalnych w tworzonych grach i animacjach komputerowych.
Prace obejmują wykonanie prac analitycznych i projektowych służących w dalszym etapie do stworzeniu prototypu ww. produktu.

Szczegółowe zadania badawcze przedstawione są w załączniku Zapytanie ofertowe (pkt 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: myślenicki Miejscowość: Wiśniowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej realizującej prace w zakresie opracowania nowego produktu w postaci narzędzia do odtwarzania ruchów kluczowych postaci humanoidalnych w tworzonych grach i animacjach komputerowych.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowego produktu w postaci narzędzia do odtwarzania ruchów kluczowych postaci humanoidalnych w tworzonych grach i animacjach komputerowych.
Prace obejmują wykonanie prac analitycznych i projektowych służących w dalszym etapie do stworzeniu prototypu ww. produktu.

Szczegółowe zadania badawcze przedstawione są w załączniku Zapytanie ofertowe (pkt 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA).

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa badawcza musi zostać zrealizowana w terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prac. Umowa zostanie zawarta jako warunkowa, której realizacja nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków działania 2.3.2 PO IR.

Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie określony w umowie z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ofertę w przedmiotowym postępowaniu mogą składać tylko i wyłącznie jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj:

1. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.);
2. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej;
3. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
4. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.);
5. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

Powyższy warunek udziału stanowi warunek dostępowy i będzie oceniany na podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia / nie spełnia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego.
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert bez podania przyczyny.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Bazy konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej zostaną zamieszczone w miejscu publikacji zapytania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:

• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania
• zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ponadto oferta musi zawierać:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych.

Kryteria formalne:
1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym – na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w punkcie 3 załączonego zapytania
2. Kompletność oferty – oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania oraz zawierać oświadczenia stanowiące załączniki 2 i 3 do zapytania
3. Złożenie oferty w formie i terminie określonym w punkcie 6 załączonego zapytania

Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną odrzucone.

Kryteria punktowe:
1. Łączna cena netto w PLN: 100%

Do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną netto w PLN za wykonanie usługi badawczej.

Jeśli cena w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski zostanie ona przeliczona na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą opiewały na tę samą najniższą kwotę, wówczas Zamawiający oceni potencjał jednostek naukowych. Pisemnie zwróci się do wszystkich oferentów o przekazanie wykazu osób i ich doświadczenia w realizacji podobnych zadań.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami należy przygotować zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

4GATE Sp. z o.o.

Adres

32-412 Wiśniowa

małopolskie , myślenicki

NIP

6812076002

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
Data wpływu: 07.06.2019 r.
Cena netto: 400 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 682