Strona główna
Logo unii europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu nr 33MALPOLRPOP1 na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie maszyny drukującej fleksograficznej

Data publikacji: 15.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-03-2019

Numer ogłoszenia

15082

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz załącznikami należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:
1) Osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY Sp. z o.o. Sp.k., Olesin, ul. Długa 28, 05-311 Dębe Wielkie
2) za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej na adres: MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY Sp. z o.o. Sp.k., Olesin, ul. Długa 28, 05-311 Dębe Wielkie
3 ) Elektronicznie na adres mailowy iwona.kaczmarek@mal-pol.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iwona.kaczmarek@mal-pol.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kaczmarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 25 757 79 26

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w pełnym zakresie maszyny drukującej fleksograficznej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: miński Miejscowość: Olesin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i uruchomienie w pełnym zakresie maszyny drukującej fleksograficznej.

Przedmiot zamówienia

Parametry minimalne i opis techniczny maszyny drukującej fleksograficznej:
System do aktywacji podłoża
System czyszczenia wstęgi
Zespół flekso x12 (w tym: czujnik zerwania wstęgi, Naprowadzanie wstęgi - między zespołowe, system antystatyczny aktywny)
Nawijanie ażuru
Zespół drukują sitodrukowy
Zespół do foliowania - złocenia na zimno
Zespół sztancujący
Automatyczna kontrola startu sitodruku
Dynamiczna regulacja docisku
Kontrola zerwania wstęgi i ażuru
Automatyczna kontrola registra wzdłużna
Automatyczna kontrola registra poprzeczna
Drukowanie na stronie spodniej bez przewrotki
System chłodznia

Maszyna powinna spełniać współczesne wymagania związane z otrzymywaniem druków wysokiej jakości dzięki zastosowaniu zaawansowanych innowacyjnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych zapewniających wysoki standard optymalizacji jej obsługi.

Maszyna powinna spełniać wszystkie normy w zakresie BHP oraz powinna umożliwiać obsługę przez osoby niepełnosprawne.

Kod CPV

42991200-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny drukarskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa i uruchomienie maszyny w pełnym zakresie musi nastąpić nie później niż do dnia 31.05.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązuje się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca posiada potencjał osobowy niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do żadnego określonego działania.
• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
• Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3. Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:
1) Ofertę w oparciu o załącznik 1 - Formularz ofertowy
2) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych: specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z ewentualnym tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralna Ewidencja I Informacja o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż w dniu opublikowania niniejszego zapytania ofertowego, potwierdzające iż oferent prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
• Cena: 80%
• Długość gwarancji 20%


Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryteriów ustalony będzie wg następujących wzorów:
Kryterium cena:
C = (Cncb/Cbob) x 100 x 80%, gdzie:
C - ilość punktów za cenę,
Cncb - najniższa cena netto,
Cbob - cena netto oferty badanej.

Kryterium długości gwarancji:
G = (Gob/Gn) x 100 x 20%, gdzie
G - ilość punktów za udzieloną gwarancję
Gob - długość gwarancji oferty badanej
Gn - długość gwarancji najdłuższej oferty

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów zgodnie z wzorem: L = C + G (gdzie L oznacza ostateczną liczbę punktów przyznana danej ofercie).

Kryterium rozstrzygające:
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty wykazującej mniejszą energochłonność.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

MAL-POL ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Długa 28

05-311 Olesin

mazowieckie , miński

NIP

8222354576

Numer naboru

RPMA.03.03.00-IP.01-14-092/18

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Wdrożenie opatentowanej technologii i wyników prac badawczo-rozwojowych w celu uruchomienia produkcji bezpiecznych opakowań do żywności o podwyższonych właściwościach autoidentyfikacyjnych” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na dostawę i uruchomienie w pełnym zakresie maszyny drukującej fleksograficznej, po dokonaniu oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: Heidelberg Polska Sp. z o.o., ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa (oferta złożona dnia 12.03.2019).

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie wymagania stawiane oferentom oraz przedstawił najbardziej korzystną ofertę cenową i jakościową.
Liczba wyświetleń: 417