Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług instruktora szkolącego psy przewodniki i osoby szkolące psy przewodniki w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.

Data publikacji: 17.08.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-08-2020

Numer ogłoszenia

1259276

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Z uwagi na ogłoszony stan pandemii ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do dnia 27 sierpnia 2020r. godzina 12.00 wyłącznie w formie skanu na adres e-mail: i.semmler@labrador.pl z tekstem w tytule maila odpowiedź na zapytanie ofertowe- 9/FLab/2020

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.semmler@labrador.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Irena Semmler

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502435939

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług instruktora szkolącego psy przewodniki i osoby szkolące psy przewodniki w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Zamawiający zatrudni 2 instruktorów na podstawie umowy zlecenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.
Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na:
1. systematyczny wzrost dostępności profesjonalnie wyszkolonych psów przewodników dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co przełoży się na podniesienie poziomu ich samodzielności i integracji społecznej,
2. podniesienie profesjonalizmu szkół psów przewodników, które zostaną przygotowane do pozyskiwania różnych źródeł finansowania, co będzie służyć ich trwałości oraz możliwościom rozwoju działalności,
3. świadczenie osobom z niepełnosprawnością wzroku, pragnącym posiadać psa przewodnika wsparcia w tym zakresie o wysokiej i jednolitej jakości, dostosowanego do ich potrzeb,
4. wypracowania jednolitych standardów, które będą stanowić podstawę do opracowania propozycji zmian legislacyjnych i regulacyjnych, służących systemowemu wdrożeniu standardów i finansowania systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług instruktora szkolącego psy przewodniki i osoby szkolące psy przewodniki w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Zamawiający zatrudni 2 instruktorów na podstawie umowy zlecenia.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie przewidywane

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace instruktorów są zaplanowane na okres od 01 października 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w tym podanie stawek za wykonanie czynności, zgodnie z zestawieniem w Formularzu
2. Wymagane dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne dokumenty ważne dla oceny zgłoszenia wymienione w Formularzu zgłoszenia.
3. Oferty niekompletne , a w szczególności niezawierające dokumentów potwierdzających wymagania z pkt 5 ppkt 1-6 nie zostaną rozpatrzone.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
1. Każdy z kandydatów musi bezwzględnie spełnić wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego w zakresie szkolenia psów przewodników i współpracy z osobami niewidomymi.
Dalszej o cenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające w/w kryteria.
2. Kryterium „cena” maksymalnie 40 punktów
Oferentom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą wartością
brutto całego zamówienia.
Punktacja dla pozostałych ofert zostanie wyliczona wg następującego wzoru :

Najniższa łączna cena brutto
---------------------------------- x 40 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
Cena brutto oferty ocenianej

3. Rozmowa kwalifikacyjna : maksymalnie 60 pkt
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają następujące obszary:
1) Doświadczenie w pracy z psami i ludźmi z dysfunkcją wzroku,
2) Doświadczenie w pracy z psami dla osób z niepełnosprawnościami,
3) Warunki lokalowe, możliwość przyjęcia do domu psa na czas szkolenia,
4) Współpraca z osobami niewidomymi,
5) Predyspozycje dydaktyczne, kultura osobista,
6) Spostrzegawczość, wytrwałość, cierpliwość i umiejętność wyciągania wniosków z zachowań zarówno psów, jak i ich przewodników.
Każdy z kandydatów otrzyma dwa identyczne pytanie z każdego z obszarów. Odpowiedzi na każde z pytań będą oceniane w skali 0-5 pkt.

Zamawiający wybierze dwóch kandydatów, którzy otrzymają najwyższą w kolejności liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy ,Fundacja Labrador Pies Przewodnik zaprosi do podpisania umowy kolejną osobę z listy osób, które nadesłały zgłoszenie w sposób prawidłowy i spełniły postawione kryteria.

Wykluczenia

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR - PIES PRZEWODNIK

Adres

Franciszka Żwirki 9A

60-409 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618435442

Fax

618435442

NIP

7811726817

Tytuł projektu

Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-APS1/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrano 2 wykonawców:
1. Emil Murawski , oferta złożona w dniu 26.08.2020r. na kwotę 1893 zł
2. Bogdan Wiśniewski, oferta złożona w dniu 27.08.2020r. na kwotę 1893 zł
Liczba wyświetleń: 312