Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa wykonania badań laboratoryjnych elektrycznego modułu napędowego mocy 40kW.

Data publikacji: 13.08.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-08-2020

Numer ogłoszenia

1258633

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
- elektronicznie na adres: zamowienia.publiczne@arex.pl, lub
- w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego pod adresem: Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego w wersji polskiej.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika upoważnienie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. Rozliczenie będzie zgodne z podaną ceną ryczałtową wynikającą z oferty.
Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym. W przypadku podania ceny w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.publiczne@arex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Myzia, Zuzanna Sworowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(058) 340 67 41

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa wykonania badań laboratoryjnych elektrycznego modułu napędowego mocy 40kW.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie badań zgodnie z przedmiotem zamówienia .

Przedmiot zamówienia

Usługa polegająca na zbadaniu modułu napędowego składającego się z silnika synchronicznego z magnesami trwałymi do zabudowy w kole (typu in-wheel) o mocy nominalnej 40kW/750V z wbudowanym hamulcem mokrym, oraz sterownika silnika elektrycznego o mocy 40kW. Wymagania dotyczące środowiska badań zostaną ustalone i uzgodnione przez obie strony. Badanie powinno potwierdzić parametry zgodne z założeniami konstrukcyjnymi przedstawionymi w dokumentacji.

Badania powinny potwierdzać podstawowe parametry modułu tj.:
• prędkość obrotowa 0– 1600 obr/min,
• moment napędowy 0 – 300Nm,
• moment hamowania 0 – 600Nm,
• moc ciągła modułu napędowego od 0 do 40kW.

Dodatkowo:
• zdolność rozpraszania energii przez hamulec 300kJ przy maksymalnej temperaturze obudowy,
• układ chłodzenia zdolny do odprowadzenia mocy sumarycznej 30kW.

Badania będą wykonane zgodnie z normą PN-EN 60349-4 i wyniki przedstawione będą w formie raportu odnoszącego się to tej normy i obejmować poniższy zakres:

Program badań modułu napędowego:
1. Badanie charakterystyk mechanicznych:
• moc mechaniczna, wejściowa i moment obrotowy w funkcji prędkości obrotowej.

2. Badania sprawności silnika:
• badania sprawności przy różnych prędkościach i mocach,
• wyznaczenie strat.

3. Próba obciążenia znamionowego 40kW:
• określenie parametrów znamionowych: prądu, mocy, momentu na wale, sprawności.

4. Pomiary temperatury uzwojeń (praca cykliczna):
• przebiegi temperatury uzwojeń przy pracy cyklicznej silnika ze zmiennym obciążeniem: rozruch, prędkość ustalona, hamowanie.
• sprawdzenie pomiarów temperatury przy różnych prędkościach przepływu cieczy chłodzącej.

5. Próba przeciążenia silnika mocą maksymalną:
• pomiar parametrów technicznych i temperatury uzwojeń.

6. Sprawdzenie charakterystyk silnika przy pracy generatorowej:
• wyznaczenie siły elektromotorycznej.

Program badań falownika:
1. Badanie charakterystyk strat mocy:
• badania sprawności przy różnym napięciu zasilania.

2. Próba obciążenia znamionowego 40kW przy napięciu 750V:
• pomiary prądów i napięć, mocy i temperatur radiatora.

3. Próba przeciążenia 80kW przy napięciu 650V:
• pomiary prądów i napięć, mocy i temperatur radiatora.

4. Sprawdzenie zabezpieczeń programowych:
• nadnapięciowe, nadprądowe, temperaturowe.

5. Badanie stanów dynamicznych układu napędowego silnik-falownik-hamulec przy różnych nastawach regulatorów układu FOC:
• praca silnikowa i praca generatorowa napędu.

6. Pomiary temperatury radiatora przy różnych prędkościach przepływu cieczy chłodzącej.

Program badań hamulca ciernego:
1. Pomiary temperatur przy hamowaniu.

Udostępnienie dokumentacji projektowej zainteresowanemu podmiotowi odbędzie się w formie elektronicznej po wcześniejszym podpisaniu Umowy Poufności między stronami.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia nie dłużej niż 30 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie przewiduje rozpatrywania ofert częściowych lub wariantowych.

Wyniki badań zostaną własnością Zamawiającego.

Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji Przedmiotu Zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym etapie i bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
 poweźmie informację o zaistniałych po stronie Dostawcy przypadkach nienależytego wykonania zobowiązania o podobnym charakterze jak objęte niniejszym ogłoszeniem (dostawa, wdrożenie oprogramowania, szkolenia), w okresie nie wcześniejszym niż 2 lata wstecz od dnia przedmiotowego ogłoszenia; w tym zakresie Zamawiający może żądać od Dostawcy złożenia stosownych wyjaśnień.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni od dnia ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
Cenę całkowitą netto i brutto,
Warunki i termin płatności,
Określenie okresu gwarancji,
Datę/okres realizacji Przedmiotu Zamówienia,
Oświadczenie o zagwarantowaniu sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia w sposób korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej
Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 1).
Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2).
Oświadczenie Oferenta (Załącznik nr 3).
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego określonej w Umowie zawartej z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
• Cena (50%),
• Termin dostawy (40%)
• Badania dodatkowe (10%)

2. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.

3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
• zostaną złożone przez Oferentów nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
• spełnia wszystkie postawione w Zapytaniu ofertowym wymagania,
• będą kompletne, zgodnie z specyfikacją Zamawiającego,
• oferty szczątkowe nie będą brane pod uwagę – zostaną odrzucone.

4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
Cena (C) 50% 50 punktów
Termin dostawy (T) 40% 40 punktów
Badania dodatkowe (G) 10% 10 punktów

Zasady oceny kryterium "Cena":
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C), gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium „Termin dostawy”:
W zakresie kryterium „termin dostawy” zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:

1) Termin dostawy: <= 15 dni
Punktacja: 40 pkt.

2) Termin dostawy: <= 20 dni
Punktacja: 20 pkt.

3) Termin dostawy: <= 30 dni
Punktacja: 10 pkt.

4) Termin dostawy: > 30 dni
Punktacja: 0 pkt.

Punkty w kryterium „termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu Oferty. Termin „dni” odnosi się do dni roboczych.

Zasady oceny kryterium „Badania dodatkowe”:
Dodatkowe badania wymienione w normie PN-EN 60349-4.

Za każde dodatkowe badanie zostaną przyznane 2 pkt., łącznie nie więcej niż 10 pkt.

Punkty w kryterium „Badania dodatkowe” zostaną przyznane zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu Oferty.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała najwyższą sumę punktów podczas oceny kryteriów „Cena”, „Termin dostawy” oraz „Badania dodatkowe”.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SP. Z O.O.

Adres

Hutnicza 3

81-212 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

(+48) 601629456

NIP

9570918685

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego napędu platform mobilnych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0075/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EXCENTO Sp. z o.o.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Data wpłynięcia: 19.08.2020
Cena netto: 48 228,13 zł
Liczba wyświetleń: 591