Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności na zorganizowanie spotkania okolicznościowego dla członków KS, ich rodzin i zaproszonych gości, w ramach projektu pt. Klub Seniora w Łukowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 10.08.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2020

Numer ogłoszenia

1258043

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej do godziny 14:30, na adres Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Inżynierska 3, p. 211, 20-484 Lublin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: biuro@frgi.com.pl do godziny 23:59. Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.08.2020 do godz. 23:59 w formie elektronicznej oraz do godziny 14:30 osobiście.
Otwarcie ofert nastąpi 18.08.2020 r. o godzinie 11:00.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godz. wpływu oferty wraz z załącznikami do Zamawiającego lub wpływu wiadomości e-mail zawierającej ofertę wraz z załącznikami (nie decyduje data nadania/wysłania oferty).
W przypadku składania oferty z zachowaniem formy pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, tak aby nie było możliwe odczytanie jej zwartości bez jej uszkodzenia. Kopertę należy opisać podając dane Zamawiającego (jego nazwę i adres), dane Wykonawcy (jego nazwę/firmę i adres) oraz zamieszczając zapis o treści: „Oferta na przeprowadzenie spotkania okolicznościowego w ramach projektu Klub Seniora w Łukowie” i informację o ilości stron znajdujących się w kopercie.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tytule e-maila należy zamieścić zapis o treści: „Oferta na przeprowadzenie spotkania okolicznościowego w ramach projektu Klub Seniora w Łukowie”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@frgi.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Gieroba

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 746 396

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w 2020 r. spotkania okolicznościowego dla członków KS, ich rodzin, zaproszonych gości (catering łącznie ok. 100 osób), w ramach projektu pt. Klub Seniora w Łukowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łuków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w 2020 r. spotkania okolicznościowego dla członków KS, ich rodzin, zaproszonych gości (catering łącznie ok. 100 osób), w ramach projektu pt. Klub Seniora w Łukowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania spotkań okolicznościowych dla członków KS, ich rodzin, zaproszonych gości (catering łącznie ok. 100 osób), w wymiarze 1 spotkania w miesiącu sierpniu 2020 r, mającego na celu poprawę poziomu integracji społecznej i międzypokoleniowej; integracji ze środowiskiem oraz wzmocnienie więzi międzyludzkich. Zaplanowano spotkanie okolicznościowe na 20 sierpnia 2020 roku.
Seniorzy zostaną włączeni w prace przygotowawcze oraz realizację ww. spotkań poprzez: możliwość zaprezentowania działań KS (prezentacja wykonanych przez Seniorów prac); przygotowanie plakatów; czynny udział Seniorów w przygotowaniu oraz w trakcie realizacji spotkań okolicznościowych.
Wykonawca powinien zapewnić: catering łącznie na ok 100 osób, salę w której odbędzie się spotkanie wraz z wyposażeniem: stoliki, krzesła, zastawa stołowa, dekoracje (jeżeli sala będzie znajdowała się poza Łukowem Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia transportu Seniorów oraz zaproszonych gości na miejsce w którym będzie odbywało się spotkanie); kelnerów/obsługę (co najmniej 4 os. na 100 gości).
3. Usługa obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych dla Seniorów oraz ich gości. Wykonawca powinien posiadać sale mieszczącą 100 osób, dostosowaną do organizacji imprez okolicznościowych na terenie Łukowa, w której przeprowadzone zostaną spotkania, ewentualnie jeżeli sala znajduje się poza Łukowem zapewni transport Seniorów oraz zaproszonych gości na miejsce spotkania. Spotkanie trwać będzie w godzinach od 18:00 do 24:00. Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości stołów, krzeseł oraz zastawy stołowej, a także za przygotowanie dekoracji. Wykonawca dysponuje również co najmniej 4 os. (na 100 zaproszonych osób), które będą obsługiwały Seniorów oraz zaproszonych gości podczas spotkania. Wykonawca w ramach cateringu zapewni posiłki, przekąski oraz napoje, np.: gotowe kanapki, sałatki, przekąski na zimno i ciepło, ciastka i desery, napoje ciepłe (kawa, herbata) oraz zimne (woda, soki, napoje gazowane i niegazowane), cukier, mleko, cytryna. Dodatkowo Wykonawca będzie odpowiedzialny za: dekoracje, ustawienia stołów i krzeseł (obrusy, kwiaty, świece) i wnętrz, nakrycie stołów (dostarczenie i rozłożenie zastawy stołowej dla ok 100 os).
4. Wykonawca jest zobowiązany spełnić wszelkie wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
5. Dokładne daty zajęć będą wynikały ze Szczegółowego harmonogramu spotkań.
6. Wykonawca bez zgody koordynatora projektu nie będzie mógł zmienić harmonogramu spotkań. Zmiana harmonogramu spotkań będzie dopuszczalna jedynie za pisemną zgodą koordynatora projektu i z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed zaplanowanym w harmonogramie wyjazdów ich terminem.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do:
6.1 ścisłej współpracy z koordynatorem projektu ze strony Zamawiającego,
6.2 zapewnienia prawidłowej promocji prowadzonych spotkań z określeniem ich nazwy, nazwy Zamawiającego oraz nazwy projektu. Sale w których przeprowadzane będą spotkania, będą musiały być opatrzone właściwym logo.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji spotkań
w postaci:
7.1 list osób uczestniczących w spotkaniach.

Kod CPV

92000000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin wykonania zamówienia:
- 20 sierpnia 2020 roku w godzinach 18:00 – 24:00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wpis do CEiDG/KRS będących przedmiotem oferty

Potencjał techniczny

Wykonawca posiada sale na terenie Łukowa, w której przeprowadzone zostaną spotkania, ewentualnie jeżeli sala znajduje się poza Łukowem zapewni transport Seniorów oraz zaproszonych gości na miejsce spotkania. Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ilości stołów, krzeseł oraz zastawy stołowej, a także za przygotowanie dekoracji. Wykonawca dysponuje również co najmniej 4 os. (na 100 zaproszonych osób), które będą obsługiwały Seniorów oraz zaproszonych gości.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W odniesieniu do warunku, o którym mowa w "Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności" - na potwierdzenie kompetencji wykonawca w trakcie składania oferty przedstawi wpis do CEiDG/KRS

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Cena – waga 100%.
Cena – waga 100% obliczona wg następującego wzoru:
Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium = Ilość punktów
gdzie:
Cmin – najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert czyli cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych,
Cwn – wartość obliczanej oferty w danym kryterium czyli cena zaproponowana przez wykonawcę
100 pkt – tu możliwe punkty do uzyskania
3. Oferta Wykonawcy, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI I INNOWACJI IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

Adres

Lubomelska 1-3/1106

20-072 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

692681689

NIP

9462652078

Tytuł projektu

Klub Seniora w Łukowie

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0023/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SUN&MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Ogrodowa 25, 71- 037 Szczecin.
data wpłynięcia: 17.08.2020
cena brutto: 10 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 205