Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kursu zawodowego operator podestów ruchomych przejezdnych wraz z egzaminem zewnętrznym dla uczestników projektu " Lepsze jutro II" Zadanie3.

Data publikacji: 07.08.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2020

Numer ogłoszenia

1257718

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dokonano zmiany dotyczącej terminu składania ofert.
Z dnia 17.08.2020 r. na dzień 21.08.2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1). Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem Zamawiającego i adnotacją:
„Przeprowadzenie kursu zawodowego –Operator podestów ruchomych przejezdnych dla uczestników projektu
„Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja społeczna. Nie otwierać”;
2). Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: Związek Lubuskich
Organizacji Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 17, w terminie do dnia 17.08.2020 r;
3). Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Zamawiającego, Biuro ZLOP czynne w godz. 8:00- 16:00;
4). Złożona oferta ważna jest przez 30 dni od upływu terminu składania ofert;
5). Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia;

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Malinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

577835435

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie- Przeprowadzenie kursu zawodowego OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH wraz
z egzaminem zewnętrznym UDT dla 1 uczestnika udzielane jest zgodnie z procedurą konkurencyjności w ramach Zadania 3. Integracja Społeczna projektu „Lepsze jutro II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie oferty na przeprowadzenie kursu zawodowego OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH wraz z egzaminem zewnętrznym UDT dla 1 uczestnika.
Kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu zewnętrznego i uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operator podestów ruchomych przejezdnych.

Przedmiot zamówienia

1) Rodzaj zamówienia - usługi;
2) Liczba uczestników kursu: 1
3) Termin realizacji kursu: rozpoczęcie kursu w terminie 7 dni od podpisania Umowy, zakończenie do 30.09.2020;
4) Miejsce realizacji kursu: Wykonawca zapewnia miejsce realizacji kursu w Zielonej Górze, ta sama lokalizacja dla części teoretycznej, praktycznej i egzaminu UDT;
5) Czas trwania kursu: 40 godzin, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych;
6) Sposób realizacji kursu: zajęcia stacjonarne w formie wykładów, instruktażu i zajęć praktycznych;
7) Program kursu umożliwia uczestnikowi zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy
w charakterze operatora podestów ruchomych przejezdnych i zawiera minimum: informacje o dozorze technicznym, klasyfikacja i budowa podestów ruchomych, czynności operatora przed podjęciem pracy, podczas obsługi podestów i po zakończeniu pracy na podestach, elektrotechnika, BHP, zajęcia praktyczne;
8) Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt i urządzenia do realizacji kursu w liczbie zapewniającej optymalne warunki szkolenia dla uczestnika kursu;
9) Wykonawca zapewnia skrypty/ podręczniki/ materiały szkoleniowe ( aktualne, nie starsze niż 3 lata), zawierające podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na której zostały oparte oraz przekaże je uczestnikowi kursu;
10) Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia doświadczenie w realizowaniu kursu, będącego przedmiotem zamówienia poprzez udokumentowanie przeprowadzenia w ciągu ostatnich dwóch lat minimum 2 takich samych lub podobnych kursów ( zał.6).
11) Wykonawca zapewnia kadrę dydaktyczną prowadzącą kurs spełniającą łącznie następujące warunki:
a. wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje do prowadzenie kursu, będącego przedmiotem zamówienia,
b. minimum 100 godzin doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie/zawodzie;
c. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej należy dołączyć do oferty( zał.2);
12) Wykonawca zapewnia serwis kawowy dla uczestnika w każdym dniu kursu( woda gazowana 1 l, woda niegazowana 1 l, kawa, herbata, mleko, cukier, ciastka w ilości 150 g);
13) Wykonawca przeprowadza test sprawdzający zdobytą wiedzę oraz wewnętrzny egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności oraz wystawia zaświadczenie o ukończeniu kursu;
14) Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania i zorganizowanie egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uprawnioną do tego instytucję: Urząd Dozoru Technicznego;
15) Wykonawca w ciągu 14 dni od zakończenia kursu przekaże do Biura ZLOP następującą dokumentację kursu:
1. Sprawozdanie z kursu,
2. Dzienniki zajęć edukacyjnych, listy obecności i zestawienie obecności uczestnika,
3. Karty oceny z okresowych sprawdzianów kształcenia,
4. Protokół z egzaminu wewnętrznego,
5. Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
a. Zaświadczenia o ukończeniu kursu,
b. Rejestr zaświadczeń o ukończeniu kursu,
c. Potwierdzenie odbioru zaświadczeń przez uczestnika,
d. Potwierdzenie egzaminu teoretycznego zewnętrznego,
e. Potwierdzenie egzaminu praktycznego zewnętrznego,
f. Zaświadczenia wydane przez podmiot uprawniony do certyfikacji o uzyskaniu przez uczestników kwalifikacji w zawodzie operator podestów ruchomych przejezdnych wraz z opisem efektów uczenia się
g. Potwierdzenie odbioru przez uczestnika zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji;
16)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność realizacji usługi z zamówieniem.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji kursu: rozpoczęcie kursu w terminie 7 dni od podpisania Umowy, zakończenie do 30.09.2020;

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1). Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a. załącznik nr 1- Formularz oferty,
b. załącznik nr 2- Wykaz osób,
c. załącznik nr 3- Oświadczenie o braku konfliktu interesów,
d. załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
e. załącznik nr 5- RODO,
f. załącznik nr 6- Wykaz przeprowadzonych kursów,
g. załącznik nr 7- Program kursu,
h. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy (pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 – tekst jednolity z późn. zm.) winno być złożone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie),
i. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku, gdy przedmiot zapytania będzie realizowany w ramach prowadzonej działalności),
j. potwierdzenie kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych do wykonania przedmiotu zamówienia,
k. załącznik nr 3, 4 i 5 także dla osób wskazanych do wykonania przedmiotu zamówienia;
l. dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie kursów jak wskazano w przedmiocie zamówienia lub zbliżonych, zgodnie z załącznikiem nr 6;
2) Dokumenty, o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
3) Oferta Wykonawcy, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt. 1 nie będzie rozpatrywana.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny oferty:
Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane wg poniższych kryteriów na podstawie informacji Wykonawcy zawartych w Formularzu oferty – załącznik nr 1 i w Wykazie przeprowadzonych kursów- załącznik nr 6:
Cena oferty „ C” – 80 pkt
Doświadczenie „D”- 20 pkt
Ad. 1 W ramach kryterium „cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną uzyska 80 pkt. i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Pozostałe oferty otrzymają punkty w liczbie proporcjonalne mniejszej według następującego wzoru:
C=(cena ofert najniższej)/(cena oferty badanej)∙80 pkt

Maksymalna liczba punktów przyznanych w kryterium „ Cena oferty” to 80 pkt.
Cenę oferty należy skalkulować jako całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. Oferowana przez Wykonawcę cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia kursu, w tym koszt trenera, sprzętu, materiałów, dojazdu trenera i koszt egzaminu:

Ad.2 W ramach kryterium „ Doświadczenie” ( wskaźnik oznaczony literą „D”) ocena oferty zostanie dokonana na podstawie informacji zawartej w załączniku nr 6 w następujący sposób:
Liczba przeprowadzonych kursów 1-2- 5 pkt,
Liczba przeprowadzonych kursów 3-4- 10 pkt,
Liczba przeprowadzonych kursów 5-6 15 pkt,
Liczba przeprowadzonych kursów 7 i więcej- 20 pkt.

Maksymalna liczba przyznanych punktów w kryterium „ Doświadczenie” to 20 pkt.

Łączna maksymalna liczba przyznanych punktów według wzoru: „C”+„D” wynosi 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została ocenione jako najkorzystniejsza (uzyskała maksymalną liczbę punktów w oparciu o podane w punkcie 1 kryteria oceny ofert, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów;
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych;
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych pomyłek.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Stanisława Staszica 4

65-175 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684703303

Fax

684553304

NIP

9730819094

Tytuł projektu

Lepsze jutro II

Numer projektu

RPLB.07.04.02-08-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr
Ul. Zimna 3
65-707 Zielona Góra
data wpłynięcia:
17.08.2020 r.
cena:
1 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 309