Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór na stanowisko Opiekuna Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zielonej Górze- Raculi

Data publikacji: 04.08.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2020

Numer ogłoszenia

1257248

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dokonano zmiany dotyczącej terminu składania ofert.
Z dnia 14.08.2020 r. na dzień 21.08.2020 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem Zamawiającego i adnotacją: „Nabór na Opiekuna Punktu AS-Z w Zielonej Górze-Raculi w ramach projektu „Lepsze jutro II” Zadanie 3. Integracja społeczna. Nie otwierać”;
2. Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych, 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 17, w terminie do dnia 14.08.2020 r.;
3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Zamawiającego, Biuro ZLOP czynne
w godz. 8:00- 16:00;
4. Złożona oferta ważna jest przez 30 dni od upływu terminu składania ofert

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Malinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

577835435

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze jako partner Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowiska pracy - Opiekun Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Zadania 3. projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra - Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zielonej Górze- Raculi w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie oferty na stanowiska opiekuna PUNKTU AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ w Zielonej Górze- Raculi, w ramach realizacji Zadanie 3. Integracja Społeczna projektu „Lepsze jutro II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Regionalnego, Działanie 7.4 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączanie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa- prowadzenie Punktu Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Zielonej Górze- Raculi, w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. dla uczestników Zadania 3. projektu „Lepsze jutro II”.
2. Miejsce realizacji zadania: Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej zlokalizowany na terenie ZIT Zielona Góra w Zielonej Górze- Raculi.
3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania w Punkcie AS-Z w zakresie:
a) zrekrutowania podstawowych uczestników projektu i uczestników z ich otoczenia według wytyczonych w projekcie kryteriów kwalifikowalności i w liczbie określonej umową,
b) współpracy z pracownikiem socjalnym w celu wstępnego poznania sytuacji problemowej
i określenie potrzeb każdego kandydata na uczestnika podstawowego projektu, w tym określenia sytuacji zawodowej, planowanego kursu zawodowego i wsparcia doradców personalnych,
c) ustalenia i zorganizowania spotkania wstępnego każdego kandydata na uczestnika podstawowego z pracownikiem socjalnym Projektu w celu zweryfikowania kryterium kwalifikowalności do projektu,
d) sporządzania i terminowego przekazywanie do ZLOP-u kompletu dokumentacji rekrutacyjnej uczestników podstawowych i uczestników z otoczenia,
e) planowania i prowadzenie działań integracyjnych i innych wg wytyczonej ścieżki wsparcia uwzględniając podmiotowość każdego uczestnika z wykorzystaniem właściwych metod,
f) monitorowania i motywowania uczestników w zakresie ich aktywnego udziału w projekcie, uczestnictwa w zajęciach integracyjnych w Punkcie AS-Z, korzystania ze wsparcia doradców personalnych, udziału w kursie zawodowym i uzyskania kwalifikacji zawodowych,
g) prowadzenia dokumentacji z pracy Punktu AS-Z oraz dokumentacji uczestników projektu
i terminowego przekazywanie kompletnej dokumentacji za każdy miesiąc pracy do Biura Projektu,
h) współdziałania ze społecznością lokalną, samorządem lokalnym, organizacjami społecznymi i instytucjami publicznymi
w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia procesu aktywnej reintegracji uczestników.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa prowadzenia Punktu Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w Zielonej Górze-Raculi realizowana będzie przez 16 miesięcy w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r., w cyklu miesięcznym średnio po 80 godzin.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
1. Są osobami fizycznymi nieprowadzącymi bądź prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą;
2. Posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne lub pokrewne;
3. Posiadają minimum roczne doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć typu świetlicowego;
4. Posiadają znajomość przepisów i wiedzę na temat reintegracji społecznej i zawodowej;
5. Posiadają praktyczną umiejętność obsługi komputera

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1- Formularz oferty;
2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku konfliktu interesów;
3. Załącznik nr 3- Oświadczenie RODO;
4. Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań;
5. Życiorys;
6. List motywacyjny;
7. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane za jedyne kryterium –cena wykonania zamówienia na podstawie oferty Wykonawcy, gdzie cena oferty to „C”= 100%
Oferta z najniższą ceną uzyska 100 pkt i zostanie uznana na najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej według następującego wzoru:

Cena oferty najniższej
C=----------------------------- X 100 pkt
Cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt.
2. Cenę oferty należy skalkulować jako kwotę stanowiącą całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania wszystkich świadczeń wymaganych do wykonania niniejszego zamówienia po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania do wezwania do wyjaśnień treści oferty, uzupełnienia dokumentów lub poprawienia oczywistych pomyłek.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie wymagania Zapytania ofertowego i będzie zawierać najniższą cenę.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Jeśli dwie lub więcej ofert otrzyma taką sama ilość punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany z nim osobowo.
Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej, do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ZIELONA GÓRA/CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Stanisława Staszica 4

65-175 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684703303

Fax

684553304

NIP

9730819094

Tytuł projektu

Lepsze jutro II

Numer projektu

RPLB.07.04.02-08-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 306