Strona główna
Logo unii europejskiej

3/ZO/IwS/11.4.3/2020 Druk i/lub dostawa podręczników dla 876 Uczestników/Uczestniczek szkoleń ICT w ramach Projektu

Data publikacji: 31.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-08-2020

Numer ogłoszenia

1256682

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach, dokumenty należy wypełnić czytelnie, w języku polskim;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia; w dni powszednie biuro otwarte jest w godzinach od 8:00 do 16:00; przesyłki odbierane są także w portierni budynku: przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
c. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 10.08.2020 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d. dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.
3/ZO/IwS/11.4.3/2020”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników: 876 kompletów – zgodnych z ramami kompetencji informacyjnych i informatycznych DIGCOMP (5 modułów i 21 kompetencji) odpowiadających na potrzeby szkoleń na dowolnym poziomie zaawansowania (A, B i C), przygotowujących do zewnętrznego egzaminu certyfikującego.
Zestawienie modułów:
a) Informacja,
b) Komunikacja,
c) Tworzenie treści,
d) Bezpieczeństwo,
e) Rozwiązywanie problemów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Druk i/lub dostawa podręczników dla 876 Uczestników/Uczestniczek szkoleń ICT .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk i/lub dostawa podręczników: 876 kompletów – zgodnych z ramami kompetencji informacyjnych i informatycznych DIGCOMP (5 modułów i 21 kompetencji) odpowiadających na potrzeby szkoleń na dowolnym poziomie zaawansowania (A, B i C), przygotowujących do zewnętrznego egzaminu certyfikującego.
Zestawienie modułów:
a) Informacja,
b) Komunikacja,
c) Tworzenie treści,
d) Bezpieczeństwo,
e) Rozwiązywanie problemów.

Kod CPV

22110000-4

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji Umowy: w ciągu 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o 60 dni jeżeli wystąpią ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

-Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, o ile nie zmieniały będą postanowień najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę, z którym następnie została zawarta przedmiotowa umowa.
-Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru umowy
i spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiany możliwe są też w przypadku zmian wymienionych w rozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
-Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
-Zmiany umowy dokonywane będą za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
-Umowa może zostać rozwiązana za jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Doświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 2);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiące Załącznik nr 4);
e. Klauzule społeczne (załącznik nr 5);
f. potwierdzenie wpłaty wadium;
g. KRS/CEIDG,
h. Kserokopia polisy OC.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Cena (C) – waga 70%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto za usługę, otrzyma max. 70 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C= Cn/Co x 70

gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

Doświadczenie (D) = waga 30%. Ocena nastąpi w oparciu o doświadczenie wykazane w zał. nr 2.

Oferent, który wykaże doświadczenie w realizacji dużych zamówień na druk/dostawę podręczników lub książek, w ilości podobnej lub większej do niniejszego przedmiotu zamówienia, otrzyma dodatkowe punkty w ofercie, zgodnie z poniższą punktacją. Doświadczenie takie musi być potwierdzone dokumentem w postaci umowy lub FV.
Ilość podręczników/książek wchodzących w skład 1 zamówienia max. pkt dla Wykonawcy
(punkty liczone dla najliczniejszego zamówienia)
400 i mniej 0
401 – 600 10
601 – 900 20
901 i więcej 30

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru:

SP=C+D

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BUSINESS CENTER 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Uniwersytecka 13

40-007 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

326704040

NIP

9542556891

Tytuł projektu

Inwestycja w siebie - bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe

Numer projektu

RPSL.11.04.03-24-02C5/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BSMART Sp. z o.o., ul. ENergatyków 9, 70-656 Szczecin, wpłynęła: 07.08.2020, cena = 70.080,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 493