Strona główna
Logo unii europejskiej

3/ZO/AK/11.4.1/2020 Organizacja i przeprowadzenie egzaminów oceniających kwalifikacje cyfrowe dla łącznie 226 Uczestników Projektu

Data publikacji: 30.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-08-2020

Numer ogłoszenia

1256479

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

30.07.2020, godzina 14:35: podmiana załącznika nr 1

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 07.08.2020 r. (do godziny 23:59 – biurowiec czynny jest 24h/dobę, ofertę można zostawić w portierni) – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot. 3/ZO/AK/11.4.1/2020”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie egzaminów oceniających kwalifikacje cyfrowe dla maksymalnie 226 UP:
1) Docelowo 192 osoby będą uczestnikami szkoleń komputerowych realizowanych zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP (obejmować będą 5 obszarów i 21 kompetencji) – minimalny zakres szkolenia stanowi zał. nr 5 do zapytania ofertowego.
2) Docelowo 34 osoby, które nie brały udziału w wyżej wymienionym szkoleniu będą miały możliwość udziału w egzaminie oceniającym kwalifikacje cyfrowe (osoby, które nabyły kwalifikacje cyfrowe poza projektem).
3) Łącznie zakłada się przeprowadzenie egzaminów dla maksymalnie 226 osób.
4) Egzamin certyfikujący oceniać ma umiejętności w ramach standardu DIGCOMP.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie egzaminów oceniających kwalifikacje cyfrowe dla maksymalnie 226 UP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie egzaminów oceniających kwalifikacje cyfrowe dla maksymalnie 226 UP:
1) Docelowo 192 osoby będą uczestnikami szkoleń komputerowych realizowanych zgodnie ze standardem wymagań DIGCOMP (obejmować będą 5 obszarów i 21 kompetencji) – minimalny zakres szkolenia stanowi zał. nr 5 do zapytania ofertowego.
2) Docelowo 34 osoby, które nie brały udziału w wyżej wymienionym szkoleniu będą miały możliwość udziału w egzaminie oceniającym kwalifikacje cyfrowe (osoby, które nabyły kwalifikacje cyfrowe poza projektem).
3) Łącznie zakłada się przeprowadzenie egzaminów dla maksymalnie 226 osób.
4) Egzamin certyfikujący oceniać ma umiejętności w ramach standardu DIGCOMP.
5) Dane dotyczące przeprowadzanych w ramach projektu szkoleń:
 organizowane na dowolnym poziomie zaawansowania (A i/lub B i/lub C) – zgodnym z oczekiwaniami i umiejętnościami uczestników danej grupy szkoleniowej (weryfikowane na etapie rekrutacji poprzez przeprowadzenie testu wiedzy);
 16 grup szkoleniowych po średnio 12 osób/grupę, łącznie maksymalnie 192 osoby;
 Każdy UP, który zakończy szkolenie, ma obowiązek podejścia do egzaminu;
 Szkolenia realizowane w trybie dostosowanym do osób pracujących:
 weekendowym (spotkania w weekendy – sobota, niedziela; średnio 10 spotkań po średnio 8h/spotkanie; średnio 2-3 weekendy w miesiącu);
 wieczorowym (spotkania w dni robocze poza godzinami pracy; średnio 2-3 razy w tygodniu, w formie średnio 20 spotkań po średnio 4h);
 dziennym (spotkania w dni robocze poza godzinami pracy; średnio 2-3 razy w tygodniu, w formie średnio 14 spotkań po 6h).

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI EGZAMINÓW: na bieżąco, do końca października 2021 r. lub do przeprowadzenia egzaminów dla 226 osób, w godzinach i terminach dopasowanych do potrzeb UP. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
Szczegółowy harmonogram realizacji egzaminów będzie ustalany na bieżąco, w konsultacji z Wykonawcą szkoleń i Wykonawcą egzaminów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, o ile nie zmieniały będą postanowień najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę, z którym następnie została zawarta przedmiotowa umowa.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiany możliwe są też w przypadku zmian wymienionych w rozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
Zmiany umowy dokonywane będą za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Umowa może zostać rozwiązana za jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1);
b. Wykaz osób (Załącznik nr 2);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3);
d. Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 4);
e. Zakres szkolenia (Załącznik nr 5);
f. Potwierdzenie wpłaty wadium;
g. KRS/CEIDG, inne uprawniające do przeprowadzania egzaminów (kopie uprawnień).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia, sporządzone
w języku polskim na załączonych do oferty formularzach oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) = 60%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1 – Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za certyfikację dla 1 osoby (z uwzględnieniem wystawienia i wydania certyfikatu) otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę,
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie egzaminatorów (D) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 – zostaną przyznane punkty za doświadczenie każdego z egzaminatorów (posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie) w prowadzeniu egzaminów z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym, przeprowadzonych w okresie 3 lat (licząc wstecz od daty upublicznienia niniejszego zapytania), a jeżeli okres działalności jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie.

Łączna liczba przeegzaminowanych osób max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 200 0
200 – 500 5
501 – 100 10
1001 – 2000 15
2001 i więcej 20

3. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o oświadczenie z załącznika nr 1. Zgodnie z rozdziałem V pn. „WYMAGANIA WOBEC OFERENTA” Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność rozpoczęcia realizacji certyfikacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni, przy czym dostępność usług oznacza, że egzaminator w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie realizację egzaminu (dotyczy okresu realizacji projektu i wszystkich egzaminów).
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji certyfikacji, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11-13 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8-10 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 6-7 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 4-5 dni
18 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności do 2 dni

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Łącznie badana Oferta na daną część szkoleniową otrzyma sumę punktów według następującego wzoru:
SP = C + D + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie egzaminatorów,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"
Ponadto zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BUSINESS CENTER 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Uniwersytecka 13

40-007 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

326704040

NIP

9542556891

Tytuł projektu

Akademia kompetencji - szkolenia językowe i komputerowe

Numer projektu

RPSL.11.04.01-24-02C6/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Open Education and Development Group Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin, wpłynęła 07.08.2020, cena = 90.400,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 571