Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór wykonawców na członów zespołu terapeutycznego

Data publikacji: 30.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-08-2020

Numer ogłoszenia

1256395

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest: „Integracja” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25 a, 00-785 Warszawa, Parter, w godzinach 15.30 – 18.00 w dni robocze, soboty w godzinach 8.00 – 10.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

integracja.grottgera@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Kot, Iwona Jeziorska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 840 66 40, 504 208 198

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców na członów zespołu terapeutycznego w:
1) mieszkaniu chronionym treningowym
2) 2-ch mieszkaniach przejściowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców na członów zespołu terapeutycznego w:
1) mieszkaniu chronionym treningowym
2) 2-ch mieszkaniach przejściowych.

Przedmiot zamówienia

• Udział w procesie rekrutacji mieszkańców do mieszkania chronionego treningowego i 2-ch mieszkań przejściowych
• Udział w procesie tworzenia Indywidualnych Planów Pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym i 2-ch mieszkaniach przejściowych, udział w procesie oceny Indywidualnych Planów Pobytu
• Udział w zebraniach zespołu terapeutycznego mieszkania chronionego treningowego i 2-ch mieszkań przejściowych (średnio 2 godziny miesięcznie)
• Prowadzenie zajęć treningowych dla mieszkańców mieszkania chronionego treningowego i mieszkań przejściowych.

Kod CPV

85100000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi ochrony zdrowia

Harmonogram realizacji zamówienia

W okresie od dnia podpisania umowy do 30.09.2022

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W zakresie potencjału osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
od Członków zespołu terapeutycznego Zamawiający wymaga:
• znajomości systemu pomocy i wsparcia na terenie Mokotowa,
• minimum 2-letnie doświadczenia w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością, w tym dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
• ukończone min. studia wyższe
• doświadczenia w prowadzeniu zajęć o charakterze aktywizującym, terapeutycznym dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
• doświadczenia w zakresie udzielania indywidulanego wsparcia
• doświadczenia w zakresie pracy zespołowej

Wiedza i doświadczenie

W zakresie doświadczenia:
w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, udokumentuje doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena 80%
Doświadczenie 20%

wskaźnik ceny = Cmin/Cof x 100 x 80 %

Gdzie:
Cmin – najniższa cena oferty spośród wszystkich złożonych ofert
Cof - cena badanej oferty

Doświadczenie w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością, w tym dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

2 lata – 0 pkt, powyżej 2 lat do 10 lat – 10 pkt, powyżej 10 lat - 20 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

Adres

02-957 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224582706

Fax

226519301

NIP

5250009387

Tytuł projektu

Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-D216/17-00

Inne źródła finansowania

Ogłoszenie zostało opublikowane przez lidera projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów” w imieniu partnera INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1.) Mieszkanie chronione treningowe - członek zespołu terapeutycznego realizujący:

1. Zebrania społeczności

Agnieszka Wiciak, 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 1A,
Data wpłynięcia: 07.08.2020
Cena: 115 zł

2. Trening umiejętności życiowo praktycznych

Dagmara Dulęba-Poluszyńska, 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 7
Data wpłynięcia: 07.08.2020
Cena: 115 zł

3. Trening kulinarny

Dagmara Dulęba-Poluszyńska, 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 7
Data wpłynięcia: 07.08.2020
Cena: 115 zł

4. Trening zdrowienia

Hanna Conder- Ołowska 05-600 Lesznowola, ul. Kolejowa 15
Data wpłynięcia: 06.08.2020
Cena: 125 zł

5. Trening umiejętności społecznych

Agnieszka Wiciak, 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 1A
Data wpłynięcia: 07.08.2020
Cena: 115 zł

6. Trening profilaktyki prozdrowotnej

Aleksandra Rawska-Kabacińska, 02-972 Warszawa, ul. Sarmacka 15
Data wpłynięcia: 06.08.2020
Cena: 120 zł

7. Trening aktywizacji ruchowej

Wojciech Bałuk, 02-585 Warszawa, ul. Al. Niepodległości 84
Data wpłynięcia: 05.08.2020
Cena: 120 zł

2.) Mieszkania przejściowe - członek zespołu terapeutycznego realizujący:

8. Zebrania społeczności

Katarzyna Frączek, 01-493 Warszawa, ul. Szadkowskiego 6
Data wpłynięcia: 04.08.2020
Cena: 120 zł

9. Trening umiejętności życiowo praktycznych

Hanna Conder- Ołowska, 05-600 Lesznowola, ul. Kolejowa 15
Data wpłynięcia: 06.08.2020
Cena: 120 zł

10. Trening aktywizacji ruchowej

Wojciech Bałuk, 02-585 Warszawa, ul. Al. Niepodległości 84
Data wpłynięcia: 05.08.2020
Cena: 120 zł
Liczba wyświetleń: 576