Strona główna
Logo unii europejskiej

2/ZO/AK/11.4.1/2020 Świadczenie na obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego usług cateringowych - łącznie 2688 osobodni szkoleniowych

Data publikacji: 28.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2020

Numer ogłoszenia

1256119

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

5. Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach, dokumenty należy wypełnić czytelnie, w języku polskim;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia; w dni powszednie biuro otwarte jest w godzinach od 8:00 do 16:00; przesyłki odbierane są także w portierni budynku: przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 06.08.2020 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.
2/ZO/AK/11.4.1/2020”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie i dostarczenie obiadu i/lub serwisu kawowego dla Uczestników Projektu „Akademia kompetencji – szkolenia językowe i komputerowe”, w ilości nie większej niż 2688 osobodni szkoleniowych, tj: 16 grup szkoleniowych po średnio 12 osób/grupę, łącznie 192 osób x średnio 14 spotkań w ramach szkoleń komputerowych.

Przerwa kawowa przewidziana jest dla spotkań, które trwają co najmniej 4h lekcyjne/dzień. Serwis kawowy to dla Zamawiającego: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka oraz soki.
Przerwa kawowa oraz obiad są przewidziane dla spotkań przekraczających 6h dydaktycznych/dzień. Przerwa kawowa składa się z elementów wymienionych powyżej, obiad to dla Zamawiającego zupa i drugie danie oraz napój.
W projekcie możliwa jest realizacja szkolenia w formie średnio 20 spotkań po średnio 4h, średnio 14 spotkań po średnio 6h oraz średnio 10 spotkań po średnio 8h. W projekcie ustalono podział 50/50, tj. 50% Uczestników otrzyma wyłącznie przerwę kawową, drugie 50% otrzyma przerwę kawową oraz dodatkowo obiad (100% spotkań zawierało będzie usługę przerwy kawowej, tj. 2688 osobospotkania, na 50% spotkań dodatkowo serwowane będą obiady = 1344 osobospotkania).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie i dostarczenie obiadu i/lub serwisu kawowego dla Uczestników Projektu „Akademia kompetencji – szkolenia językowe i komputerowe”, w ilości nie większej niż 2688 osobodni szkoleniowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie i dostarczenie obiadu i/lub serwisu kawowego dla Uczestników Projektu „Akademia kompetencji – szkolenia językowe i komputerowe”, w ilości nie większej niż 2688 osobodni szkoleniowych, tj: 16 grup szkoleniowych po średnio 12 osób/grupę, łącznie 192 osób x średnio 14 spotkań w ramach szkoleń komputerowych.

Przerwa kawowa przewidziana jest dla spotkań, które trwają co najmniej 4h lekcyjne/dzień. Serwis kawowy to dla Zamawiającego: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka oraz soki.
Przerwa kawowa oraz obiad są przewidziane dla spotkań przekraczających 6h dydaktycznych/dzień. Przerwa kawowa składa się z elementów wymienionych powyżej, obiad to dla Zamawiającego zupa i drugie danie oraz napój.
W projekcie możliwa jest realizacja szkolenia w formie średnio 20 spotkań po średnio 4h, średnio 14 spotkań po średnio 6h oraz średnio 10 spotkań po średnio 8h. W projekcie ustalono podział 50/50, tj. 50% Uczestników otrzyma wyłącznie przerwę kawową, drugie 50% otrzyma przerwę kawową oraz dodatkowo obiad (100% spotkań zawierało będzie usługę przerwy kawowej, tj. 2688 osobospotkania, na 50% spotkań dodatkowo serwowane będą obiady = 1344 osobospotkania).
Przerwa kawowa musi być serwowana w salach szkoleniowych, w których realizowane będą szkolenia – zgodnie z harmonogramami, które wcześniej dostarczał będzie zamawiający. Obiady mogą być serwowane tak jak przerwy kawowe, tj. w pomieszczeniach, gdzie odbywają się szkolenia lub w lokalach gastronomicznych, jeżeli będą one blisko sal szkoleniowych.
Zamówienie będzie realizowane na terenie województwa śląskiego, na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego (tj. miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze oraz powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański).
Szkolenia odbywać się będą w miejscowościach, w których zbierze się grupa szkoleniowa, w tym zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich, w specjalnie wynajętych salach szkoleniowych – maksymalnie w 16 różnych lokalizacjach (projekt przewiduje łącznie 16 grup szkoleniowych) – adres omawiany będzie wspólnie z Wykonawcą w trakcie realizacji projektu.
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do końca października 2021 r. lub do zrealizowania wszystkich grup szkoleniowych. Harmonogram projektu przewiduje prowadzenie szkoleń dla kilku grup równolegle. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przygotowania usługi cateringowej usługodawcom lokalnym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne związane z ewentualnym przedłużeniem realizacji całego projektu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do końca października 2021 r. lub do zrealizowania wszystkich grup szkoleniowych. Harmonogram projektu przewiduje prowadzenie szkoleń dla kilku grup równolegle. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przygotowania usługi cateringowej usługodawcom lokalnym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne związane z ewentualnym przedłużeniem realizacji całego projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, o ile nie zmieniały będą postanowień najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę, z którym następnie została zawarta przedmiotowa umowa.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru umowy
i spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiany możliwe są też w przypadku zmian wymienionych w rozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
3. Zmiany umowy dokonywane będą za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
4. Umowa może zostać rozwiązana za jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Baza lokalowa (Załącznik nr 2);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3);
d. Klauzule społeczne (stanowiące Załącznik nr 4);
e. Istotne postanowienia umowy (stanowiące Załącznik nr 5);
f. potwierdzenie wpłaty wadium;
g. KRS/CEIDG.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) = 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto za usługę (suma wyceny za obiady oraz przerwy kawowe) otrzyma max. 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 60,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert, Co = cena badanej oferty.

2. Baza lokalowa (B) = 20%. Wykonawca, który wykaże bazą lokalową (lokale gastronomiczne, które wyrażają wolę podjęcia się współpracy z Wykonawcą dotyczącej serwowania obiadów dla UP bezpośrednio w lokalu lub z dowozem pod wskazany adres szkolenia), w liczbie równej lub przewyższającej sugerowane minimum, tj. jeden lokal na każdy obszar, na terenie którego może być realizowany projekt (tj. miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze; powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański), otrzyma dodatkowe punkty. W przypadku nie wykazywania lokali, w tabeli umieścić należy „nie dotyczy” a dokument podpisać.
Liczba lokali/każdy obszar Liczba punktów:
0 0
1 10
2 lub więcej 20

3. Dostępność usług Wykonawcy (D) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o oświadczenie z załącznika nr 1. Zgodnie z rozdziałem III pn. „ZAŁOŻENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUGI CATERINGOWEJ” - Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność usług cateringowych w czasie nie dłuższym niż 14 dni, przy czym dostępność usług oznacza, że Wykonawca w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie świadczenie usługi cateringu dla danej grupy szkoleniowej (dotyczy okresu realizacji projektu i wszystkich grup szkoleniowych).
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie świadczenia usługi, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11-13 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8-10 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 6-7 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 4-5 dni
18 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności do 2 dni

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: SP = C + B + D
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
B – liczba punktów uzyskanych w kryterium Baza lokalowa,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BUSINESS CENTER 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Uniwersytecka 13

40-007 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

326704040

NIP

9542556891

Tytuł projektu

Akademia kompetencji - szkolenia językowe i komputerowe

Numer projektu

RPSL.11.04.01-24-02C6/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ProBiznes Marta Krawczyk
ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz

Data wpłynięcia oferty: 06.08.2020
Cena: 135744,00 zł za całość zlecenia
Liczba wyświetleń: 519