Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa usługa cateringowa podczas konferencji regionalnych w: Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Wołominie, Żyrardowie

Data publikacji: 28.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-08-2020

Numer ogłoszenia

1256089

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać mailowo na adres email:
j.zagrabska@mazowia.eu;
lub pocztą polską na adres:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa z dopiskiem:
Sz. P. Justyna Zagrabska,

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.zagrabska@mazowia.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Zagrabska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

022/542-20-72

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa usługa cateringowa będzie realizowana podczas konferencji dla maksymalnie 50 osób w: Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Wołominie, Żyrardowie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje kompleksową usługę cateringową podczas 8 konferencji na terenie Województwa Mazowieckiego.

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa usługa cateringowa podczas konferencji regionalnych w: Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Wołominie, Żyrardowie.

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin: do dnia 16.12.2020 r. Informacje dotyczące terminów i godzin organizacji poszczególnych konferencji zostaną przekazane Wykonawcy do 7 dni roboczych przed każdym wydarzeniem.
Uwaga: Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że konferencje realizowane będą w 2020 r. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 i/lub decyzji rządu, i/lub innych organów, które mogą nałożyć ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych, które ograniczą Zamawiającemu i Wykonawcy możliwość realizacji zamówienia w 2020 r., umowa będzie realizowana sukcesywnie do dnia 16 grudnia 2021 r. W sytuacji, gdy z powyższych przyczyn zrealizowanie wszystkich konferencji nie będzie możliwe, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną część zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

posiadania uprawnień lub kompetencji do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie, o którym mowa w przepisach ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2018 r., Nr 136, poz. 1541, z późn. zm.), w związku Rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004 r.), wymagającej uzyskania wpisu w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi polegające na obsłudze restauracyjno–cateringowej w trakcie trwania wydarzenia o charakterze konferencyjno-wystawowym, seminarium, konferencji, warsztatów, dla co najmniej 50 osób (w każdym wydarzeniu), o wartości co najmniej 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto) każda z usług”;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Koordynatora usługi/ menagera – osoba, która koordynowała realizację co najmniej 3 imprez/eventów, tj. o charakterze: spotkań/seminariów/ konferencji/warsztatów, każde wydarzenie o wartości minimum 5 000,00 złotych brutto oraz w każdym z nich kierowała zespołem nie mniejszym niż 6-osobowym. Osoba ta, w przypadku każdego wydarzenia, była odpowiedzialna za działania dotyczące kompleksowych usług cateringowych a zakres wykonanych przez nią czynności obejmował co najmniej realizację działań organizacyjnych, obsługi klientów, kontaktu z Partnerami i Podwykonawcami;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca przystępujący do postępowania przedstawi opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (OC), a w przypadku ich braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) ), w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

Dodatkowe warunki

Wykonawca przystępujący do postępowania musi przedłożyć ubezpieczenie od Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego na kwotę 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto);

Warunki zmiany umowy

I. Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem, że w przypadku zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 i/lub decyzji rządu, i/lub innych organów, które mogą nałożyć ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych, które ograniczą Zamawiającemu i Wykonawcy możliwość realizacji zamówienia w 2020 r., usługa będzie realizowana sukcesywnie do dnia 16 grudnia 2021 r. W sytuacji, gdy z powyższych przyczyn zrealizowanie wszystkich konferencji nie będzie możliwe, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną część zamówienia.

II. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w zakresie:
1. zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i były wskazane w ofercie Wykonawcy, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy;
2. rozszerzenia liczby osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zarówno wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, jak również osób nie wskazanych w ofercie.
B. Warunkiem zmiany wskazanej w ust. C pkt 1 jest wystąpienie okoliczności lub zdarzenia losowego uniemożliwiającego danej osobie wykonywanie czynności wynikających z zawartej umowy lub utrata uprawnień do wykonywania takich czynności (jeżeli dotyczy), czego Strony nie mogły przewidzieć wcześniej.
C. Warunkiem zmiany wskazanej w ust. C pkt 2 jest konieczność zwiększenia ilościowego osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia w celu zapewnienia jego terminowej realizacji przy jednoczesnej obsłudze zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie.
D. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o konieczności zmiany osób lub rozszerzeniu liczby osób nie później niż na 2 dni robocze przed konferencją, w której miała uczestniczyć zmieniana osoba lub dodana osoba. Powiadomienie o konieczności zmiany lub rozszerzenia liczby osób musi mieć formę pisemną lub e-mailową.
E. Powiadomienie o konieczności zmiany osoby musi zawierać minimalnie: imię i nazwisko, pełnioną funkcję oraz przyczynę braku możliwości realizacji zadań przez daną osobę. Wraz z powyższą informacją Wykonawca zobowiązany jest zaproponować minimum jedną osobę, która będzie realizowała zadania w zastępstwie oraz o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu opisanych w SOPZ.
F. Powiadomienie o konieczności rozszerzenia liczby osób musi zawierać minimalnie: imię i nazwisko, pełnioną funkcję, przyczynę dodania osoby oraz o informację o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu opisanych w SOPZ wraz z powyższą informacją Wykonawca zobowiązany jest zaproponować inną osobę, zdolną do wykonywania czynności będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, czyli posiadającego minimalne kwalifikacje i doświadczenie opisane w SOPZ.
G. Zamawiający najpóźniej na 1 dzień roboczy przed konferencją udzieli odpowiedzi dotyczącej akceptacji lub braku akceptacji zaproponowanej osoby. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego (w tym samym dniu) przedstawienia kolejnych kandydatur, tak aby zadanie było realizowane przez osoby spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego oraz w liczbie opisanej w SOPZ. Zmiana lub zwiększenie liczby osób nie może spowodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia, nie może również wpłynąć na termin i jakość realizowanych usług.
H. Zmiana lub zwiększenie liczby osób musi być dokonane w formie pisemnej. Do dokonania zmian nie jest wymagane zawarcie aneksu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Polisa od Odpowiedzialności Cywilnej;
2. Wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
3. Wykaz usług;
4. Wykaz osób;
5. Formularz oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Załącznik KRYTERIA OCENY
100% ceny

Wykluczenia

Wyklucza się z postępowania Wykonawców, którzy:
1. nie spełnią warunków wymaganych przez Zamawiającego;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE/MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Adres

Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

(22)5422000

Fax

(22)6983144

NIP

1132453940

Tytuł projektu

Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji

Numer projektu

RPMA.11.01.00-14-0008/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Restauracja Amfitrion Sp. z o.o.
Ul. Smoleńska 75/8
Warszawa
03-528
Data wpłynięcia oferty: 2020-08-05
Cena: 16 000,00
Liczba wyświetleń: 419