Strona główna
Logo unii europejskiej

2/ZO/WK/8.5.3/2020 Świadczenie na obszarze miast województwa świętokrzyskiego tj. Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój usług cateringowych dla łącznie 80 Uczestników Projektu.

Data publikacji: 27.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-08-2020

Numer ogłoszenia

1255912

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach, dokumenty należy wypełnić czytelnie, w języku polskim;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia; w dni powszednie biuro otwarte jest w godzinach od 8:00 do 16:00; przesyłki odbierane są także w portierni budynku: przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 05.08.2020 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot. 2/ZO/WK/8.5.3/2020”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników Projektu „Wysokie kwalifikacje – lepsze perspektywy”, w ilości nie większej niż 4240 osobodni, tj:
• 4 grupy po średnio 10 osób/grupę, łącznie 40 osób x 57 spotkania w ramach kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, tj. 2280 osobodni oraz
• 4 grupy po średnio 10 osób/grupę, łącznie 40 osób x 49 spotkań w ramach kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych, tj. 1960 osobodni.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie na obszarze miast województwa świętokrzyskiego tj. Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój usług cateringowych dla łącznie 80 Uczestników Projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie i dostarczenie obiadu dla Uczestników Projektu „Wysokie kwalifikacje – lepsze perspektywy”, w ilości nie większej niż 4240 osobodni, tj:
• 4 grupy po średnio 10 osób/grupę, łącznie 40 osób x 57 spotkania w ramach kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, tj. 2280 osobodni oraz
• 4 grupy po średnio 10 osób/grupę, łącznie 40 osób x 49 spotkań w ramach kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych, tj. 1960 osobodni.

Obiad jest przewidziany dla spotkań nietrwających krócej niż 6h dydaktycznych/dzień. W projekcie ustalono iż 100% spotkań będzie zawierało serwis obiadowy. Obiad dla Zamawiającego składa się z zupy, drugiego dania oraz napoju.
Obiady mogą być serwowane w pomieszczeniach, gdzie odbywają się kursy lub w lokalach gastronomicznych, jeżeli będą one blisko sal w których odbywają się kursy.
Zamówienie będzie realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, w miastach Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój. Kursy odbywać się będą w miejscach dostosowanych do potrzeb Uczestników Projektu, w specjalnie wynajętych salach w maksymalnie 8 różnych lokalizacjach (projekt przewiduje łącznie 8 grup kursów zawodowych) – adres omawiany będzie wspólnie z Wykonawcą w trakcie realizacji projektu.
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do końca lipca 2021 r. lub do zrealizowania wszystkich grup kursów zawodowych. Harmonogram projektu przewiduje prowadzenie kursów dla kilku grup równolegle. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przygotowania usługi cateringowej usługodawcom lokalnym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne związane z ewentualnym przedłużeniem realizacji całego projektu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do końca lipca 2021 r. lub do zrealizowania wszystkich grup kursów zawodowych. Harmonogram projektu przewiduje prowadzenie kursów dla kilku grup równolegle. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przygotowania usługi cateringowej usługodawcom lokalnym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne związane z ewentualnym przedłużeniem realizacji całego projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, o ile nie zmieniały będą postanowień najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę, z którym następnie została zawarta przedmiotowa umowa.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiany możliwe są też w przypadku zmian wymienionych w rozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
Zmiany umowy dokonywane będą za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Umowa może zostać rozwiązana za jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Baza lokalowa (Załącznik nr 2);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3);
d. Klauzule społeczne (stanowiące Załącznik nr 4);
e. Istotne postanowienia umowy (stanowiące Załącznik nr 5);
f. potwierdzenie wpłaty wadium;
g. KRS/CEIDG.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za usługę otrzyma max. 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 60,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert, Co = cena badanej oferty.

2. Baza lokalowa (B) – 20%. Wykonawca, który wykaże bazą lokalową (lokale gastronomiczne, które wyrażają wolę podjęcia się współpracy z Wykonawcą dotyczącej serwowania obiadów dla UP bezpośrednio w lokalu lub z dowozem pod wskazany adres kursu zawodowego), w liczbie równej lub przewyższającej sugerowane minimum, tj. jeden lokal na każde miasto, na terenie którego może być realizowany projekt (tj. Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój), otrzyma dodatkowe punkty. W przypadku nie wykazywania lokali, w tabeli umieścić należy „nie dotyczy” a dokument podpisać.

Liczba lokali/każde miasto Liczba punktów:
0 0
1 10
2 20

3. Dostępność usług Wykonawcy (D) = 20%. Ocena nastąpi w oparciu o oświadczenie z załącznika nr 1. Zgodnie z rozdziałem III pn. „ZAŁOŻENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUGI CATERINGOWEJ”, punkt 12 - Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność usług cateringowych w czasie nie dłuższym niż 14 dni, przy czym dostępność usług oznacza, że Wykonawca w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie świadczenie usługi cateringu dla danej grupy kursu zawodowego (dotyczy okresu realizacji projektu).
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie świadczenia usługi, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11-13 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8-10 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 6-7 dni
14 pkt – za zadeklarowanie dostępności 4-5 dni
17 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności do 2 dni

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: SP = C + B + D
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
B – liczba punktów uzyskanych w kryterium Baza lokalowa,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

Opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ J&C GROUP

Adres

pl. Kaszubski 8/201

81-350 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Wysokie kwalifikacje - lepsze perspektywy

Numer projektu

RPSW.08.05.03-26-0078/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DGProgress Grzegorz Drzewosz
ul. Al.Sikorskiego 33B
37-100 Łańcut
Data wpłynięcia oferty: 05.08.2020
Cena: 106000,00 zł za całość zlecenia
Liczba wyświetleń: 314