Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok.

Data publikacji: 08.07.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-07-2020

Numer ogłoszenia

1253126

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać faxem nr: (85)742-41-51, elektronicznie pod adresem: p.januszewski@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221 w terminie najpóźniej do dnia 15.07.2020 r., do końca dnia tj. do godz. 23:59. Decyduje data wpływu e-maila lub faxu, przesyłki pocztowej. W przypadku składania ofert osobiście, ofertę należy złożyć w godzinach pracy biura tj. 7:30 - 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

p.januszewski@zdz.bialystok.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Januszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. (85) 742-41-51, faks (85) 742-41-51

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok. Wydatek zostanie poniesiony z projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość” i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie: 8.2 – Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie: 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Minimalne wymagania w odniesieniu do wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej

Skanery poligraficzne do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 5 sztuk

Typ skanera: Płaski
Interfejs: USB
Rozdzielczość optyczna: min. 1600 x 1600 dpi
Głębia koloru (wejście/wyjście): 48/24 - bitowa
Skala szarości (wejście/wyjście): 16/8 bitów
Obsługiwane nośniki: A3


1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów graficznych i introligatorskiej.
2. Zamówienie obejmuje jego zakup, dostawę, montaż i uruchomienie.
3. Sprzęt IT oraz wyposażenie musi być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, z pełnym okablowaniem i oprogramowaniem oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
4. Sprzęt IT oraz wyposażenie powinno być równoważne z podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna te, które odpowiadać będą parametrami, funkcją, treścią i wartością merytoryczną dla jakiej są przewidziane. Podane wymagania mają wartości minimalne tzn. są równe lub wyższe od wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę wraz z licencjami, instrukcjami i materiałami dotyczącymi użytkowania, deklaracjami zgodności, warunkami gwarancji sporządzonymi w języku polskim.
6. Wymagany okres gwarancji: to co najmniej 12 miesięcy, liczone od daty wystawienia faktury.
7. Wykonawca przedstawi w ofercie producenta oraz model sprzętu.
8. Przed podpisaniem umowy na realizację zadania Wykonawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe specyfikacje techniczne proponowanego przez niego sprzętu oraz wyszczególnienie wszystkich urządzeń objętych zamówieniem wchodzących w skład zestawów.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca przedłoży fakturę VAT po zrealizowaniu zamówienia. Faktura winna zawierać wyszczególnienie wszystkich urządzeń, sprzętu, z wyszczególnieniem cen jednostkowych netto oraz łączną wartość brutto.
Po dostarczeniu zamówienia sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok ramach projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok. Wydatek zostanie poniesiony z projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość” i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie: 8.2 – Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie: 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Minimalne wymagania w odniesieniu do wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej

Skanery poligraficzne do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 5 sztuk

Typ skanera: Płaski
Interfejs: USB
Rozdzielczość optyczna: min. 1600 x 1600 dpi
Głębia koloru (wejście/wyjście): 48/24 - bitowa
Skala szarości (wejście/wyjście): 16/8 bitów
Obsługiwane nośniki: A3


1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów graficznych i introligatorskiej.
2. Zamówienie obejmuje jego zakup, dostawę, montaż i uruchomienie.
3. Sprzęt IT oraz wyposażenie musi być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, z pełnym okablowaniem i oprogramowaniem oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
4. Sprzęt IT oraz wyposażenie powinno być równoważne z podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna te, które odpowiadać będą parametrami, funkcją, treścią i wartością merytoryczną dla jakiej są przewidziane. Podane wymagania mają wartości minimalne tzn. są równe lub wyższe od wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę wraz z licencjami, instrukcjami i materiałami dotyczącymi użytkowania, deklaracjami zgodności, warunkami gwarancji sporządzonymi w języku polskim.
6. Wymagany okres gwarancji: to co najmniej 12 miesięcy, liczone od daty wystawienia faktury.
7. Wykonawca przedstawi w ofercie producenta oraz model sprzętu.
8. Przed podpisaniem umowy na realizację zadania Wykonawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe specyfikacje techniczne proponowanego przez niego sprzętu oraz wyszczególnienie wszystkich urządzeń objętych zamówieniem wchodzących w skład zestawów.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca przedłoży fakturę VAT po zrealizowaniu zamówienia. Faktura winna zawierać wyszczególnienie wszystkich urządzeń, sprzętu, z wyszczególnieniem cen jednostkowych netto oraz łączną wartość brutto.
Po dostarczeniu zamówienia sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.

Kod CPV

38520000-6

Nazwa kodu CPV

Skanery

Harmonogram realizacji zamówienia

15 lipca 2020 r. – 31 lipca 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Oceny – punkty zostaną zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Oferowana cena brutto – 70% (max. 70 pkt.)

Zasady oceny kryterium "Cena".
Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: Najniższa oferowana cena brutto/ Cena oferty badanej brutto x 70 punktów.

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 70.

Max. ilość punktów 70.

Okres udzielonej gwarancji – 15% (max. 15 pkt.)

W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 15.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji to 12 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

Wykonawca, który wykaże najdłuższy okres gwarancji (liczony w pełnych miesiącach) otrzyma 15 pkt. pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, na podstawie wzoru okres gwarancji z oferty badanej/ilość miesięcy z oferty Wykonawcy z najdłuższym okresem gwarancji x 15 punktów.

Max. ilość punktów 15.

Termin realizacji zamówienia – 15% (max 15 pkt.)

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres realizacji zamówienia (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy wezwania do dostarczenia sprzętu, a dniem rozpoczęcia faktycznej dostawy sprzętu komputerowego.

Każda następna oferta otrzyma proporcjonalnie mniej zgodnie ze wzorem:
okres z najkrótszym terminem realizacji zamówienia/ okres w ofercie badanej x 15 punktów.

Max. ilość punktów 15.

Łącznie maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W BIAŁYMSTOKU

Adres

Pogodna 63/1

15-365 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857425750

Fax

857423651

NIP

5420000305

Tytuł projektu

Z Dobrym Zawodem w dorosłość

Numer projektu

RPPD.08.02.02-20-0015/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

- Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów. Data złożenia oferty: 11.07.2020 r. Cena oferty: 18 960,45 zł.
Liczba wyświetleń: 371