Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa ustroju nośnego wanny do pasywacji oraz do wanny cynkowniczej wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego

Data publikacji: 19.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-07-2020

Numer ogłoszenia

1250653

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres inowroclaw@saferoad.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów (forma preferowana ze względów higienicznych). lub w wersji papierowej osobiście lub kurierem w siedzibie Zamawiającego do 21 lipca 2020 do godziny 10:00.
Oferty należy składać w języku polskim.
Oferty mogą być wyszacowane w euro lub złotych.
Oferty muszą zawierać cenę netto, tj. bez podatku VAT.
Cena netto musi uwzględniać wszystkie składowe, w tym cła i inne opłaty, przy czym cena za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem ofertowym jest ceną ryczałtową netto, co oznacza, że zaoferowana cena zawiera w sobie wszystkie niezbędne komponenty pokrywające wszystkie pozycje kosztowe Oferenta, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą co najmniej do dnia 31.07.2020 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego poprzez umieszczenie firmy wybranego dostawcy oraz zaproponowanej ceny w portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inowroclaw@saferoad.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Pałetko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 52 353 30 86

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań:
Zadanie 1. dostawa ustroju nośnego wanny do pasywacji wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
Zadanie 2. dostawa ustroju nośnego wanny cynkowniczej wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: inowrocławski Miejscowość: Inowrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE służy realizacji prac badawczych w ramach projektu pn.”Opracowanie innowacyjnych technologii oraz materiałów zabezpieczania antykorozyjnego wzdłużnych elementów barier drogowych w procesie wykorzystującym głęboką wannę do cynkowania ogniowego / Development of innovative technologies and materials for corrosion protection of longitudinal elements of road barriers in the process using a deep hot dip galvanizing bath” nr POIR.01.01.01-00-0727/19 - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań:
Zadanie 1. dostawa ustroju nośnego wanny do pasywacji wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego
Zadanie 2. dostawa ustroju nośnego wanny cynkowniczej wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego

Zadanie 1. dostawa ustroju nośnego wanny do pasywacji wraz z fundamentem wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego.
Dostawa konstrukcji wsporczej pod wannę procesową o pojemności 84 m³. Podstawa konstrukcji wsporczej spawana. Ściany konstrukcji wsporczej skręcane. Rysunek montażowy konstrukcji stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Dla konstrukcji wymagane jest
a) zabezpieczenie antykorozyjne klasy C5 trwałość minimum 15 lat
b) wykonanie konstrukcji ze stali S355J2
c) klasa spoin „B” wg PN-EN ISO 5817
d) zakres badań NDT spoin jak dla klasy EXC3 wg PN-EN 1090-2
e) dostawa DDP Inowrocław, siedziba Zamawiającego (ul. Marcinkowskiego 150) (INCOTERMS 2020). Dostawca jest odpowiedzialny za kompletację dostawy w miejscu dostawy i przekazanie do odbioru gotowego ustroju nośnego.

Odbiór dostawy zamówienia nastąpi protokolarnie po przedstawienia przedmiotu zamówienia do odbioru wraz z dostarczeniem:
Ad a) dokumentacji powykonawczej zabezpieczeń antykorozyjnych zawierającej pomiary grubości powłok antykorozyjnych, wyniki badania pull-off oraz opis zastosowanych zabezpieczeń, wraz ze specyfikacją użytych materiałów.
Ad b) wyników badań stali użytej w konstrukcji, przez laboratorium akredytowane (dla każdej partii stali oddzielne)
Ad c) i d) wyników badań NDT wszystkich spoin w konstrukcji wykonanych przez laboratorium akredytowane

Dostarczony ustrój nośny musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad.

Zadanie 2. dostawa ustroju nośnego wanny cynkowniczej wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego

System wsporczy wanny cynkowniczej – cztery profile stalowe U kształtne, konstrukcje stalowe spawane, cynkowane ogniowo wraz z fundamentem wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Rysunek poglądowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

a) zabezpieczenie antykorozyjne; system malarski - klasy C5 (rodzaj zabezpieczenia według opisu na załączniku).
b) wykonanie konstrukcji ze stali S355J2
c) kl. spoin „B” wg PN-EN ISO 5817
d) zakres badań NDT spoin jak dla klasy EXC3 wg PN-EN 1090-2
e) dostawa DDP Inowrocław, siedziba Zamawiającego (ul. Marcinkowskiego 150) (INCOTERMS 2020). Dostawca jest odpowiedzialny za kompletację dostawy w miejscu dostawy i przekazanie do odbioru gotowego ustroju nośnego.

Odbiór dostawy zamówienia nastąpi protokolarnie po przedstawienia przedmiotu zamówienia do odbioru wraz z dostarczeniem:
Ad a) dokumentacji powykonawczej zabezpieczeń antykorozyjnych zawierającej pomiary grubości powłok antykorozyjnych, wyniki badania pull-off oraz opis zastosowanych zabezpieczeń, wraz ze specyfikacją użytych materiałów.
Ad b) wyników badań stali użytej w konstrukcji, przez laboratorium akredytowane (dla każdej partii stali oddzielne)
Ad c) i d) wyników badań NDT wszystkich spoin w konstrukcji wykonanych przez laboratorium akredytowane

Dostarczony ustrój nośny musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad.
Szczegółowa dokumentacja techniczna na wniosek Oferenta zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w godzinach pracy biura Zamawiającego, tj. od 8:00 do 16:00. Zainteresowany oferent jest proszony o wcześniejsze umówienie się na spotkanie pod numerem (+48) 52 357 50 87 wew. 318

Kod CPV

44212300-2

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i ich części

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa w terminie do 31 sierpnia 2020 r.
W przypadku stwierdzenia wady fizycznej, w tym szczególnie niezgodności dostawy z projektem technicznym, dostawca będzie mieć 14 dni na usunięcie wady.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zakład wykonujący konstrukcję musi posiadać wdrożoną normę PN-EN 1090-2, potwierdzoną ważnym certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikacyjną. Możliwość wykonania konstrukcji w klasie EXC2. Wykonanie badań konstrukcji w klasie EXC3

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• Dysponują zapleczem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym zaplecze produkcyjne, pozwalające zrealizować zamówienie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien wykazać zespół do realizacji zamówienia, tj. – uprawnienia dla nadzoru i personelu według normy PN-EN ISO 3834-2

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację.

Dodatkowe warunki

• Zamawiający może przerwać procedurę wyboru dostawcy bez podania przyczyny.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Wykonawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
• Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień dotyczących powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
• Otrzymana oferta będzie stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
• W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. ”Opracowanie innowacyjnych technologii oraz materiałów zabezpieczania antykorozyjnego wzdłużnych elementów barier drogowych w procesie wykorzystującym głęboką wannę do cynkowania ogniowego” - POIR.01.01.01-00-0727/19 oferty mogą zostać przekazane do właściwej instytucji publicznej w celu ich weryfikacji.
• Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju bazakonkurencyjnoscigov.pl. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny złożonej oferty.
• Płatność za realizację poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę osobno do każdej pozycji zamówienia. Faktura będzie musiała zawierać odpowiednio zadanie 1 lub zadanie 2 w treści wymienionej w punkcie „Skrócony opis przedmiotu zamówienia”. Płatność do 30 dni od daty przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury, pod warunkiem uprzedniego podpisania przez Zamawiającego bez uwag odpowiedniego zaakceptowania przez strony Protokołu odbioru.
• Rozliczenia pomiędzy stronami będą mogły odbywać się wyłącznie w PLN lub EUR w zależności od waluty oferty lub postanowień umowy.
• Warunki gwarancji/rękojmi dla zadania 1
Trwałość minimum 8 lat
• Warunki gwarancji/rękojmi dla zadania 2
Trwałość minimum 8 lat
• Zamawiający preferuje wykonanie obu zadań przez jednego wykonawcę, aczkolwiek dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

Wszelkie pytania do zamówienia należy kierować do osoby kontaktowej podanej powyżej w formie poczty elektronicznej. Odpowiedzi będą upubliczniane w bazie konkurencyjności (bazakonkrencyjnosci.gov.pl) w niniejszej sekcji zapytania ofertowego lub w formie załącznika do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W przypadku gdy pytanie zostanie przesłane po upływie terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez rozpoznania.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ISTOTNEJ ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
b. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej.
Za obiektywną przyczynę niezależną od Zamawiającego uznaje się szczególnie pozyskanie nowej wiedzy technicznej z prowadzonych w projekcie badań, w wyniku czego aktualizacji mogą być poddane założenia techniczne przedstawione w załączniku nr 1 i 2.
2. W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do ewentualnego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Integralną częścią składanej oferty są oświadczenia wyspecyfikowane w formularzu ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

a. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą.
b. Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
i. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
ii. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:.

Kryterium Nr 1: CENA (P1) (waga 80% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 80
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa cena netto za zadanie ze wszystkich ofert. Dla ofert w walutach obcych cena będzie przeliczona na PLN po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego tabela A z dnia poprzedzającego złożenie oferty.
Cr - cena netto w rozpatrywanej ofercie
80 – Waga kryterium
Kryterium nr 2 (waga 20% oceny): kryterium eksploatacji przedmiotu zamówienia (kryterium środowiskowe): czasokres wytrzymałości powłok antykorozyjnych, potwierdzony rękojmią producenta
P2 = (Czr / Czn) x 20
gdzie:
P2 - liczba punktów w kryterium 2 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Czr – deklarowany czasokres wytrzymałości powłok antykorozyjnych dla zadania w miesiącach rozpatrywanej ofercie
Czn – najdłuższy czasokres wytrzymałości powłok antykorozyjnych w miesiącach ze wszystkich ofert. 20 – Waga kryterium


Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół Oceniający. Wynik każdego z zadań będzie kalkulowany odrębnie.

W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Oferentów uzyska taką samą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która wpłynęła do Zamawiającego najwcześniej – liczy się data i godzina wpływu oferty.

Wykluczenia

Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INTER METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Marcinkowskiego 150

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie , inowrocławski

Numer telefonu

+48 698 900 725

NIP

5560010462

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnych technologii oraz materiałów zabezpieczania antykorozyjnego wzdłużnych elementów barier drogowych w procesie wykorzystującym głęboką wannę do cynkowania ogniowego.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0727/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie 1
Metaltech-Piasecki Spółka Jawna z siedzibą w Czosnowie
Spokojna 29
05-152 Czosnów
data wpłynięcia oferty: 17.07.2020
cena netto: 172 390,68 PLN

Zadanie 2
Metaltech-Piasecki Spółka Jawna z siedzibą w Czosnowie
Spokojna 29
05-152 Czosnów
data wpłynięcia oferty: 17.07.2020
cena netto: 272 498,73 PLN
Liczba wyświetleń: 655