Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt „Prewencja boreliozy” 1/BOR/2020

Data publikacji: 09.06.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-06-2020

Numer ogłoszenia

1249335

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty można składać w formie papierowej: osobiście, za pośrednictwem poczty, posłańcem, kurierem lub droga elektroniczną.
2. W przypadku składania oferty w formie pisemnej należy:
a) wypełnioną ofertę wraz z załącznikami włożyć do nieprześwitującej koperty;
b) podać na kopercie dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres) oraz dane składającego ofertę (nazwa i adres), a także opatrując napisem:
Oferta na usługi medyczne do projektu:
„Prewencja boreliozy”.

c) zamkniętą kopertę dostarczyć na adres biura:
ul. Widok 28
26-600 Radom

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy skan dokumentacji w formacie PDF w jednym pliku przesłać na adres pudzianowska_w@o2.pl . W temacie wiadomości e-mail należy wpisać:
Oferta na usługi medyczne do projektu:
„Prewencja boreliozy”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pudzianowska_w@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesława Pudzianowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na:
a. świadczeniu usług pielęgniarskich
b. świadczeniu usług diagnostycznych
c. świadczeniu usług interpretacja badań diagnostycznych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrożenia zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie odsetka wykrywalności zakażeń Borellia burgdorferi wśród 5.000 mieszkańców województwa lubelskiego, zwłaszcza wśród osób wykonujących zawody szczególnie narażone na ryzyko ugryzienia kleszcza – rolnicy, leśnicy, myśliwi.

Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na:
a. świadczeniu usług pielęgniarskich
b. świadczeniu usług diagnostycznych
c. świadczeniu usług interpretacja badań diagnostycznych

Zakres usług:
a. dla usługi świadczenie usług pielęgniarskich:

 Wywiad wstępny dotyczący dolegliwości głównej i współistniejącej
 Wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej
 Analiza dokumentacji uzyskanej w wyniku ankiety kwalifikującej
 Przeprowadzenie ankiety w formie pisemnej wśród Uczestników
 Analiza/weryfikacja poziomu wiedzy na podstawie przeprowadzonej ankiety (zebranie informacji, analiza wiedzy prozdrowotnej)
 Skierowanie na badania diagnostyczne w przypadku istnienia ryzyka choroby
Liczba uczestników:
Badaniami podmiotowymi zostanie objęte łącznie 5.000 osób.

b. dla usługi świadczenie usług badań diagnostycznych
 Pielęgniarka :
 Pobranie krwi - 4.500 osób
 Test ELISA w klasie IgM – 4.000 osób
 Test ELISA w klasie IgG – 4.000 osób
 Lekarz - skierowanie na test Western – blot w przypadku gdy wynik testu
ELISA będzie pozytywny lub wątpliwy
 Test WESTERN – blot w klasie IgG - 450 osób
 Test WESTERN – blot w klasie IgM – 450 osób
Liczba uczestników:
Badaniami zostanie objęte łącznie 4.500 osób.
c. dla usługi interpretacja badań diagnostycznych
 Lekarz specjalista z minimum 3-letnim doświadczeniem
i. interpretacja wyniku testu Western –blot z informacją o ewentualnej
potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą w zakresie chorób zakaźnych (świadczenia poza programem w ramach NFZ)

Kod CPV

85120000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi medyczne i podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

od sierpnia 2020 do września 2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Do zadania:
a) personel musi posiadać następujące wykształcenie:
• Pielęgniarka
b) personel musi posiadać następujące wykształcenie
• Pielęgniarka
• Lekarz
c) personel musi posiadać następujące wykształcenie
• Lekarz specjalista w zakresie chorób zakaźnych z minimum 3-letnim
doświadczeniem
 Osoby zdolne do zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym;

Dodatkowe warunki

wymagane wadium

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium nr 1 - Cena oferty – waga: 60% – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 60, wg. wzoru: C= (Cmin /C b ) * 60, gdzie:
C – liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,
Cmin – cena najtańszej oferty,
Cb – cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60 pkt.
Kryterium nr 2 – Doświadczenie oferenta obejmujące realizację usług medycznych w projekcie unijnym związanym z masowym świadczeniem usług medycznych:
20 pkt, wg. wzoru: C= (Cmin /C b ) * 20, gdzie
C – liczba punktów oferty wynikających z kryterium ilości usług opisanych w Kryterium 2
Cmin – ilość usług z najmniejszą ilością usług z oferty,
Cb – ilość usług z badanej oferty.

Kryterium nr 3 – Świadczenie usługi przez podmiot ekonomii społecznej – 10 pkt.
(„Podmiot ekonomii społecznej” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).
Każdy podmiot ekonomii społecznej otrzyma 10 pkt.
Kryterium nr 4 – zatrudnianie przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych (co najmniej 10% zatrudnionych przez cały okres realizacji umowy – w przeliczeniu na pełne etaty) lub uznawana za długotrwale bezrobotną – 10 pkt. otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje spełnianie ww. kryterium. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji spełniania tego kryterium poprzez wgląd w dokumentację rozliczeniową Wykonawcy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT ROZWOJU OSOBISTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Nowogrodzka 48/8

00-695 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

692427419

NIP

7010558888

Tytuł projektu

Prewecja boleriozy

Numer projektu

RPLU.10.03.00-06-0009/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Kartes Med Sp. z o.o.
16.06.2020
orientacyjna cena maksymalna: 1 055 000 zł
Liczba wyświetleń: 311