Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr KŻ/7/2020 na świadczenie usługi przygotowania i dostawy gotowych posiłków dla dzieci do Żłobka Niepublicznego „TIKA” w Katowicach.

Data publikacji: 26.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-06-2020

Numer ogłoszenia

1247100

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

W siedzibie biura przy ul. Lenartowicza 1 w Bytomiu, drogą pocztową, przesyłką kurierską, drogą elektroniczną (email: zamowienia@tika.com.pl), osobiście. Obowiązuje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@tika.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Stajno

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

792341135

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy gotowych posiłków dla dzieci w wieku żłobkowym (1-3 lat).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice, Dworska 12

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie firmy, która przygotuje i dostarczy posiłki dla dzieci.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy gotowych posiłków dla dzieci do Żłobka Niepublicznego „TIKA” w Katowicach przy ulicy Dworskiej 12 w ramach projektu: „Otwieramy kolejne drzwi dla maluszków - utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Katowicach” (nr projektu WND-RPSL.08.01.03-24-0277/18) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie śniadań, dwudaniowych obiadów oraz podwieczorków dla grupy maksymalnie 30 dzieci w okresie od 04.06.2020 do 31.08.2020, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć w żłobku.

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin wykonania zamówienia obejmuje okres: od 04.06.2020 do 31.08.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać i udokumentować uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj. aktualny wpis do rejestru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wraz z zezwoleniem na prowadzenie cateringu oraz spełnienie warunków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie transportu żywności.

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia przy czym wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
− zmian wynikających z otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej,
− obiektywnych i niezależnych od wykonawcy i/lub zamawiającego okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie lub zmniejszenie okresu świadczenia usług / robót / dostaw lub zwiększenie lub zmniejszenie liczby usług,
− przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
− wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej,
− zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
− wypowiedzenia umowy o dofinansowanie,
− zmiany adresu miejsca siedziby zamawiającego i/lub wykonawcy, adresu realizacji projektu/usług, w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
− zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
− gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,
− w wyniku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w podrozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR oraz EFS oraz FS na lata 2014- 2020, lub innych zapisów dotyczących zmiany warunków umowy powstałych na skutek zmiany ww. wytycznych.

Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz ofertowy (zał. nr 1 do niniejszego zapytania)
• Oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 2 do niniejszego zapytania)
• Przykładowe menu
• Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do produkcji oraz transportu posiłków przez Inspektorat Sanitarny

Zamówienia uzupełniające

Brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez wykonawcę wszystkich wyżej wymienionych kryteriów oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym kryterium:
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będzie następujące kryterium:
Cena - do 70 punktów (70%)
Doświadczenie w latach w wykonywaniu usług cateringowych – do 20 punktów (20%)
Czynnik społeczny – (zatrudnienie przez Wykonawcę osoby niepełnosprawne / młodociane / które były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) – 10 punktów (10%)

Punkty przyznane ofertom obliczane będą według wzoru:
K = (Kn/Ko) x 80, gdzie:
Kn - kwota najniższej oferty;
Ko - kwota oferty rozpatrywanej.

D = (Do/Dn) x 20, gdzie:
Dn – największa liczba lat;
Do – liczba lat rozpatrywanej oferty.

I - Ilość osób zatrudnionych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny, gdzie punkty zostaną przyznane na zasadzie spełnienia/nie spełnienia kryterium. Kryterium będą spełniać Wykonawcy, którzy zatrudniają minimum jedną osobę na podstawie umowy o pracę, która należy do jednej z wymienionych poniżej kategorii:
- młodociana w rozumieniu Kodeksu pracy,
- była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Suma punktów = K + D + I

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów uzyskanych z opisanych kryteriów.
Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego w treści Zapytania ofertowego, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy).
Cena nie ulega zmianie przez okres wykonywania zlecenia.
Cenę należy przedstawić w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
- oferta złożona przez Oferenta nie spełnia wymogów określonych w ogłoszeniu,
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TIKA STUDIO ANNA STAJNO

Adres

Powstańców Warszawskich 14/31

41-902 Bytom

śląskie , Bytom

Numer telefonu

32 387 09 61

NIP

6292179054

Tytuł projektu

Otwieramy kolejne drzwi dla maluszków - utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Katowicach

Numer projektu

RPSL.08.01.03-24-0277/18-00
Liczba wyświetleń: 360