Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2020

Data publikacji: 07.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2020

Numer ogłoszenia

1244795

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną do dnia 15.05.2020 r. do godziny 23:59:59 CET w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres: office@aldeco.pl w temacie „Zapytanie ofertowe nr 1/05/20”
Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Formularz oferty wraz z 7 załącznikami (wzór w dokumentacji)
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.
Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@aldeco.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Wójcik - Lenort

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 490 049

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki, któremu wdrożona zostanie nowa linia elementów wystroju wnętrz.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Modlnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy usługi przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki, któremu wdrożona zostanie nowa linia elementów wystroju wnętrz

Przedmiot zamówienia

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożona zostanie nowa linia elementów wystroju wnętrz. Nowy projekt wzorniczy oraz wdrożenie nowej linii elementów wystroju wnętrz pozwoli na poprawę atrakcyjności wzorniczej, współpracę z projektantami i rozszerzenie oferty budując wizerunek firmy podążającej za trendami i dobrze rozumiejącej potrzeby swoich klientów. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie nowej oferty produktowej, dzięki której nastąpi wzrost konkurencyjności i efektywności ekonomicznej wnioskodawcy.

Na podstawie raportu audytu wraz z rekomendacją strategii działań w zakresie wzornictwa są do wykonania następujące działania:

I. Synteza i analiza.
II. Konceptualizacja
III Walidacja koncepcji.
IV Projekt podstawowy (założenia prototypów)
V Projekt wykonawczy (budowa prototypu)
VI Testowanie prototypu
VII Doskonalenie i dokumentowanie

więcej informacji w zapytaniu ofertowym

Kod CPV

79400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji umowy od dnia zawarcia umowy do 30.09.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

opisane w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

opisane w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

opisane w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opisane w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opisane w zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki

opisane w zapytaniu ofertowym

Warunki zmiany umowy

opisane w zapytaniu ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

opisane w zapytaniu ofertowym

Zamówienia uzupełniające

nie przewidziano

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty to: cena, termin płatności faktur

• Cena 0 - 70 pkt,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:

C = Cmin. / Coof. x 70 pkt

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 70 pkt.
• Termin płatności faktur 0 - 30 pkt,

a) Wykonawca deklaruje płatność za fakturę w terminie od 7 do 14 dni od dnia - 10 pkt.
b) Wykonawca deklaruje płatność za fakturę w terminie od 15 do 21 dni - 20 pkt.
c) Wykonawca deklaruje płatność za fakturę w terminie 30 dni - 30 pkt.

Oferent może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALEKSANDRA WÓJCIK-LENORT FPHU ALDECO

Adres

Ulubiona 19

32-085 Modlnica

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

+48602490049

NIP

7361428651

Tytuł projektu

Zaprojektowanie i wdrożenie nowej linii elementów wystroju wnętrz opartej na wykorzystaniu do ich produkcji wielkoformatowych płyt ceramicznych oraz inkrustacji z kamienia i metalu.

Numer projektu

POIR.02.03.05-12-0090/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Design and Business Sp. z o. o., ul. Majkowskiego 30/1, 81-717 Sopot, 14.05.2020 r. godz. 14.30, 461 100 zł netto
Liczba wyświetleń: 438