Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup Terminali mobilnych do Elektronicznej platformy wspomagania SKP

Data publikacji: 26.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-06-2020

Numer ogłoszenia

1243768

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, na szablonie oferty stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta;
- datę sporządzenia;
- opis ofertowanego środka trwałego wraz ze specyfikacją, potwierdzającą co najmniej funkcjonalności wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym;
- wartość oferty (netto oraz w razie możliwości brutto),
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni od daty wpływu oferty,
- maksymalny czas realizacji zamówienia - nie dłuższy niż do 15.06.2020 r.,
- informacje na temat terminów i warunków płatności
- informacje na temat okresu gwarancji.
b) Oferty można składać do dnia 04.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, Daleo Sp. z o.o., ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy (biuro Zamawiającego czynne jest od pn. – czw. w godzinach 7:30 – 17:00, pt. w godzinach 7:30 - 15:30).
c) Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby firmy bądź na jej adres mailowy.
d) Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (w przypadku składania oferty w formie papierowej).
e) Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową. W takim przypadku oferent powinien ją przesłać w terminie wskazanym w punkcie b) na adres: projekty@daleo.pl
f) Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenia stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
g) Nie dopuszcza się składania oferty częściowej i/lub wariantowych.
h) Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu / wyjaśnieniu.
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany
o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@daleo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Drozdek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602113331

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup nowych środków trwałych, w postaci 14 szt. terminali mobilnych (TERMINALE MOBILNE) wykorzystywanych w procesie wdrożeniowym i na etapie wykorzystywania Elektronicznej platformy wspomagania obsługi SKP. W terminale będą wyposażeni pracownicy stacji. Umożliwiają one dostęp do platformy z dowolnego miejsca stacji. Będą one podłączone do platformy obsługi stacji, są to urządzenia wejścia do systemu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup nowych środków trwałych, w postaci 14 szt. terminali mobilnych (TERMINALE MOBILNE) wykorzystywanych w procesie wdrożeniowym i na etapie wykorzystywania Elektronicznej platformy wspomagania obsługi SKP. W terminale będą wyposażeni pracownicy stacji. Umożliwiają one dostęp do platformy z dowolnego miejsca stacji. Będą one podłączone do platformy obsługi stacji, są to urządzenia wejścia do systemu.

Przedmiot zamówienia

Celem zamówienia jest zakup nowych środków trwałych, w postaci 14 szt. terminali mobilnych (TERMINALE MOBILNE) wykorzystywanych w procesie wdrożeniowym i na etapie wykorzystywania Elektronicznej platformy wspomagania obsługi SKP. W terminale będą wyposażeni pracownicy stacji. Umożliwiają one dostęp do platformy z dowolnego miejsca stacji. Będą one podłączone do platformy obsługi stacji, są to urządzenia wejścia do systemu. Minimalne parametry terminala:
ekran 6,4 “,rozdzielczość 250x1440, procesor: 4 rdzenie @ 2,3 GHz, pamięć RAM:6GB, , łączność : 4G (LTE), WiFi, Bluetooth, NFC, złącza: USB typ-C, wyjście słuchawkowe, akcesoria: słuchawki, rysik.

Kod CPV

31224500-7

Nazwa kodu CPV

Terminale

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca musi zobowiązać się do dostarczenia nowych i w pełni sprawnych środków trwałych zgodnie ze specyfikacją (zapytanie ofertowe, punkt 3) w terminie umożliwiającym wdrożenie w firmie Zamawiającego najpóźniej w dn. 15.06.2020 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

- zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron;
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeśli po wyłonieniu oferenta wyjdą na jaw informacje uniemożliwiające prawidłową realizację umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
- Cena – waga 90%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 90.
- Gwarancja – waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10.

Maksymalna ilość punktów – 100
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium okresu udzielonej gwarancji. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.
Liczba punktów dla kryterium ceny oferty będzie wyliczana wg wzoru: C = N/B x W
Gdzie:
C – liczba punktów w kryterium cena,
N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,
B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
W – waga danego kryterium wyrażona w punktach
Cena podana w ofercie powinna zawierać cenę jednostkową netto oraz, gdy jest to możliwe, cenę brutto za przedmiot zamówienia wskazany w punkcie 3.
Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów dla kryterium okresu gwarancji zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:
- gwarancja do 12 miesięcy – 0 pkt,
- gwarancja od 12 do 24 miesięcy – 5 pkt,
- gwarancja powyżej 24 miesięcy – 10 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DALEO SP. Z O.O.

Adres

Budowlanych 59

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

Numer telefonu

323275028

NIP

6461004275

Tytuł projektu

Elektroniczna platforma wspomagania stacji kontroli pojazdów SKP

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-0507/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INFLOW Michał Parafiniuk
data wpłynięcia: 04.06.2020 r.
Cena netto: 51 800,00 PLN
Cena brutto: 63 714,00 PLN
Liczba wyświetleń: 161