Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi w obszarze przetwarzania języka naturalnego oraz uczenia maszynowego na stanowiskach: Lingwista – język polski oraz Lingwista – język niemiecki w projekcie badawczym realizowanym przez 4Semantics sp. z o.o.

Data publikacji: 24.04.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-05-2020

Numer ogłoszenia

1243595

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zostać złożona w języku polskim i musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres i PESEL/NIP oferenta
2. Stawkę godzinową wyrażoną w cenie brutto
3. Termin sporządzenia oferty
4. Datę ważności oferty – nie krótsza niż 30 dni od terminu składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) lub osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 maja 2020 r.
a. na adres Zamawiającego ul. Warszawska 6/32 w Białymstoku (do godziny 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku – w godzinach pracy biura)
b. lub pocztą elektroniczną na adres: t.rzezniczak@4semantics.pl

Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu konkursowym, o czym dany oferent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia do Zamawiającego, w tym godzinę dostarczenia (dotyczy również ofert złożonych w formie elektronicznej).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.rzezniczak@4semantics.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Rzeźniczak (t.rzezniczak@4semantics.pl)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługi wykonania prac w obszarze przetwarzania języka naturalnego oraz uczenia maszynowego na stanowiskach: Lingwista – język polski oraz Lingwista – język niemiecki w projekcie badawczym realizowanym przez 4Semantics sp. z o.o .„Opracowanie innowacyjnych technologii wydobywania oraz integracji informacji pochodzących z heterogenicznych źródeł danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego” w ramach Działania 1.1.1 POIR.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy/ wykonawców usług wykonania prac w obszarze przetwarzania języka naturalnego oraz uczenia maszynowego na stanowiskach: Lingwista – język polski oraz Lingwista – język niemiecki w projekcie badawczym realizowanym przez 4Semantics sp. z o.o .„Opracowanie innowacyjnych technologii wydobywania oraz integracji informacji pochodzących z heterogenicznych źródeł danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego” w ramach Działania 1.1.1 POIR.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi wykonania prac w obszarze przetwarzania języka naturalnego oraz uczenia maszynowego na stanowiskach: Lingwista – język polski oraz Lingwista – język niemiecki w projekcie badawczym realizowanym przez 4Semantics sp. z o.o .„Opracowanie innowacyjnych technologii wydobywania oraz integracji informacji pochodzących z heterogenicznych źródeł danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego” w ramach Działania 1.1.1 POIR.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku LINGWISTA – JĘZYK POLSKI będzie należało w szczególności:
• współpraca z zespołem BR nad opracowywaniem koncepcji oraz budową skutecznych modeli przetwarzania języka naturalnego oraz
• przygotowywanie korpusów danych na potrzeby uczenia maszynowego
• opracowywanie konwencji anotacji i etykietowanie danych
• budowanie reguł do wykrywania wzorców w tekście
• opracowywanie słowników
Wymiar zaangażowania: 84 godziny miesięcznie przez 18 miesięcy licząc od maja 2020 r.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku LINGWISTA – JĘZYK NIEMIECKI będzie należało w szczególności:
• współpraca z zespołem BR nad opracowywaniem koncepcji oraz budową skutecznych modeli przetwarzania języka naturalnego
• przygotowywanie korpusów danych na potrzeby uczenia maszynowego
• opracowywanie konwencji anotacji i etykietowanie danych
• budowanie reguł do wykrywania wzorców w tekście
• opracowywanie słowników
Wymiar zaangażowania: 84 godziny miesięcznie przez 9 miesięcy licząc od maja 2020 r.

Możliwe jest składanie ofert częściowych.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Lingwista – język polski: wymiar zaangażowania 84 h miesięcznie przez 18 kolejnych miesięcy począwszy od maja 2020.
Lingwista – język niemiecki: wymiar zaangażowania 84 h miesięcznie przez 9 kolejnych miesięcy począwszy od maja 2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

LINGWISTA – JĘZYK POLSKI
• wykształcenie o specjalizacji lingwistyka komputerowa, lingwistyka stosowana, filologia lub pokrewne
• biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
• znajomość teorii lingwistycznych: budowania korpusów, budowania słowników, teorii składniowych, semantyk formalnych, gramatyk, analizy struktur
• znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem języka naturalnego lub technik uczenia maszynowego będzie atutem
• doświadczenie w pracy z korpusami open source
• biegła znajomość dodatkowego języka obcego będzie atutem
• umiejętność pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie
• umiejętność samodzielnego działania i organizacji pracy
• wysokie umiejętności interpersonalne, w tym pracy w zespole

LINGWISTA – JĘZYK NIEMIECKI
• wykształcenie o specjalizacji lingwistyka komputerowa, lingwistyka stosowana, filologia niemiecka lub pokrewne
• biegła znajomość języka niemieckiego
• znajomość teorii lingwistycznych: budowania korpusów, budowania słowników, teorii składniowych, semantyk formalnych, gramatyk, analizy struktur
• znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem języka naturalnego lub technik uczenia maszynowego będzie atutem
• doświadczenie w pracy z korpusami open source
• biegła znajomość dodatkowego języka obcego będzie atutem
• umiejętność samodzielnego działania i organizacji pracy w tym pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie
• wysokie umiejętności interpersonalne oraz pracy w zespole

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania
• zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych.
Kryteria formalne:
1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym – na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu;
2. Kompletność oferty – oferta musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz oświadczenie stanowiące załącznik 1 do niniejszego zapytania
3. Złożenie oferty w formie i terminie określonym w Ogłoszeniu
Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną odrzucone.

Kryteria punktowe
1. Łączna cena brutto w PLN: 100%

Do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą stawką godzinową brutto w PLN za wykonanie usługi.
Jeśli cena w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski zostanie ona przeliczona na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między Zamawiającym lub członkami organów Zamawiającego, a wykonawcą lub członkami organów wykonawcy, polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4SEMANTICS sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w Bazie Konkurencyjności dot. wyboru wykonawcy materiałów reklamowych i promocyjnych;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości publicznej szczegółów technicznych złożonej oferty, o ile naruszyłoby to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. W takim wypadku oferent zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i wskazania zakresu oferty objętej tajemnicą przedsiębiorstwa.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4SEMANTICS SP. Z O. O.

Adres

Warszawska 6/32

15-063 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

730704747

NIP

9662126064

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnych technologii wydobywania oraz integracji informacji pochodzących z heterogenicznych źródeł danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0910/18-00
Liczba wyświetleń: 507