Strona główna
Logo unii europejskiej

Zatrudnienie konsultanta programowego do opieki merytorycznej i superwizji w obszarze pracy z otoczeniem rodzin

Data publikacji: 21.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-03-2020

Numer ogłoszenia

1239833

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie na adres j.adamska@imd.org.pl do dnia 30.03.2020.
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w języku polskim, w formie pisemnej.
2. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty.
3. Dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
4. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem.
5. Oferta powinna być podpisana.
6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
8. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. W ofercie Wykonawca określi:
-cenę brutto za realizację zamówienia wg treści Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.adamska@imd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Adamska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604968030

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zatrudnieniem konsultanta programowego do opieki merytorycznej i superwizji w obszarze pracy z otoczeniem rodzin (średnio 30 godzin miesięcznie, forma zatrudnienia: umowa zlecenia, przewidywany okres zatrudnienia: kwiecień 2020 - grudzień 2020).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Rawicz, Jarocin, Czarnków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapewnienie na czas trwania projektu stałego, systematycznego wsparcia merytorycznego na rzecz lokalnych zespołów specjalistów w obszarze pracy z otoczeniem rodzin

Przedmiot zamówienia

- Systematyczne przeprowadzanie grupowych i indywidualnych konsultacji/ superwizji dotyczących pracy lokalnych zespołów specjalistów – na terenie trzech Lokalnych Klubów Rodzinnych (co najmniej jeden wyjazd do każdego LKR w miesiącu).
- Systematyczne przeprowadzanie wspólnych, grupowych spotkań
o charakterze rozwojowym dla trzech lokalnych zespołów specjalistów w Instytucie Małego Dziecka w Poznaniu (co najmniej jedno spotkanie w Poznaniu w miesiącu).
- Stały, systematyczny monitoring i ewaluacja jakości pracy trzech Lokalnych Klubów Rodzinnych oraz przygotowanie narzędzi do pracy .
- Utrzymywanie stałego, roboczego kontaktu e-mailowego, internetowego i telefonicznego z lokalnymi zespołami specjalistów.

Konsultant programowy będzie odpowiedzialny za dokumentowanie swojej pracy w oparciu o narzędzia i wzory dokumentów dostarczone przez Zamawiającego. Szczegółowe informacje i terminy zostaną ustalone z Zamawiającym i będą wpisane do zawieranej umowy zlecenia.

Kod CPV

98200000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi konsultacyjne dotyczące zapewniania równych szans

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin zatrudnienia: od 01.04.2020. do 31.12.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

- Zaangażowany konsultant ma wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych,
- Konsultant ma co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i/ lub rodzinami w trudnej sytuacji życiowej,
- Konsultant ma co najmniej 10 lat doświadczenia w pracy z otoczeniem rodzin (społeczność lokalna, wsparcie liderów lokalnych, budowanie partnerstw lokalnych, środowisko edukacyjne),
- Konsultant ma co najmniej 5 lat doświadczenia w przygotowywaniu materiałów edukacyjno-rozwojowych (m.in. strategie, publikacje, standardy pracy),
- Konsultant posiada doświadczenie we wprowadzaniu innowacji i/lub modelowych rozwiązań w pracy z otoczeniem rodzin,
- Konsultant jest przygotowany do pracy superwizora, edukatora lub konsultanta.

Warunki zmiany umowy

Z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zawarta zostanie umowa zlecenia, która zostanie sporządzona przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy (m.in. zmiany zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, w tym wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących oraz w inne przypadki konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia) wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany wymagają akceptacji każdej ze stron umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- CV zawierające informacje dotyczące wykształcenia i wskazanych obszarów doświadczenia.
- List motywacyjny opisujący wymagane w zamówieniu doświadczenie. List powinien być czytelnie podpisany przez Wykonawcę.
- Podpisany i wypełniony Formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
- Podpisane oświadczenie Wykonawcy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Zgodnie z treścią ww. oświadczenia z postępowania będą wykluczone osoby lub podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
Kryteria wyboru i sposób oceny ofert: cena, waga 100 %
2. Kryterium Cena – W ramach kryterium "Cena" maksymalna liczba punktów do uzyskania 100.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Pcena = * 100 pkt
gdzie:
Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Cmin – najniższa oferowana cena,
Coferty – cena oferty badanej;
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się ze współpracowników Zamawiającego.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do udziału w ustalonym terminie w rozmowach rekrutacyjnych.
7. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentem wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
8. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;
- odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
- negocjacji warunków (po wyborze Oferenta).
9. Po wyborze Oferenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia szczegółów wykonania zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w trakcie realizacji usługi, które Oferent zobowiązany będzie uwzględnić.
11. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
12. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena brutto stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
13. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych bądź innych oczywistych omyłek polegających na niezgodności ofert z przedmiotem zapytania ofertowego Wykonawca będzie zobligowany do wyrażenia zgody na poprawienie tych omyłek. W przypadku gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazi zgody na poprawienie ww. omyłek zostanie wykluczony z postępowania.
14. Wykonawcy, którzy złożą oferty przed upływem terminu składania ofert, zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie również opublikowana na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
15. Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
17. Jeżeli osoba, której oferta zostanie wybrana, uchylać będzie się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę (najkorzystniejszą w ww. kryteriach oceny ofert) z pośród pozostałych ofert.
18. W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe nie zostanie złożona żadna ważna oferta Zamawiający unieważni postępowanie zainicjowane niniejszym zapytaniem ofertowym.
19. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty, wykluczenia z postępowania, unieważnienia postępowania) nie przysługuje odwołanie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN

Adres

Murawa 37C/L4

61-655 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618474576

NIP

7811573199

Tytuł projektu

Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0038/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Donata Dychtoń-Kirylczuk
ul. Malinowa 4, 60-185 Skórzewo
Data wpłynięcia: 28.03.2020 13:51
Cena brutto: 27.000,00zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych)
Liczba wyświetleń: 302