Strona główna
Logo unii europejskiej

„Produkcja i usługa emisji filmu promocyjnego”

Data publikacji: 02.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-03-2020

Numer ogłoszenia

1235831

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu (plik PDF) / dokumentów (plików PDF) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 6 marca 2020 r. na adres e-mail: izabela.disterheft@mtgsa.com.pl W temacie wiadomości prosimy wpisać: Oferta – „Produkcja i usługa emisji filmu promocyjnego”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

izabela.disterheft@mtgsa.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Disterheft

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 691 170 466

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Produkcja i usługa emisji filmu promocyjnego”, na którą składa się:
a. produkcja filmu promocyjnego o tematyce związanej z gospodarką morską oraz realizowanym przez Zamawiającego Projektem wg. ramowego scenariusza przygotowanego przez Zamawiającego,
b. zamieszczenie filmu na kanale Wykonawcy w ramach platformy „Youtube” (www.youtube.com) i utrzymanie filmu na tej platformie umożliwiające publiczne odtwarzanie przez okres 12 miesięcy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Produkcja filmu promującego realizowany przez Zamawiającego Projekt InterMarE South Baltic dotyczący gospodarki morskiej w regionie Południowego Bałtyku oraz organizowane w tym zakresie działania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Produkcja i usługa emisji filmu promocyjnego”, na którą składa się:
a. produkcja filmu promocyjnego o tematyce związanej z gospodarką morską oraz realizowanym przez Zamawiającego Projektem wg. ramowego scenariusza przygotowanego przez Zamawiającego,
b. zamieszczenie filmu na kanale Wykonawcy w ramach platformy „Youtube” (www.youtube.com) i utrzymanie filmu na tej platformie umożliwiające publiczne odtwarzanie przez okres 12 miesięcy.

Kod CPV

79340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe

Harmonogram realizacji zamówienia

W terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji wstępną wersję filmu. Realizacja przedmiotu zamówienia musi zamknąć się w 4 tygodniach od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wyprodukował i wykonał należycie co najmniej 5 filmów promocyjno-informacyjnych dotyczących branży przemysłowej, z których każdy trwał co najmniej 60 sekund, był w rozdzielczości 4K, zawierał zdjęcia z udziałem aktora oraz ujęcia z drona i animacje w technologii 3D.

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny Wykonawcy umożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia w rozdzielczości 4K, ujęć z drona oraz animacji w 3D.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składa następujące Oświadczenia:

1 Oświadcza, że oferowany przedmiot umowy spełnia szczegółowe wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu.
2 Oświadcza, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3 Oświadcza, że zapoznał się z zapytaniem ofertowym, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej treści zastrzeżeń i uznaję się za związanego (związanych) określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, które będą miały odzwierciedlenie w istotnych postanowieniach umowy.
4 Oświadcza, że uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5 Oświadcza, że jestem świadom, iż złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy, a oferty są przygotowywane wyłącznie na koszt Wykonawcy.
6 Oświadcza, że nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa tj. wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz osiągnie najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – waga kryterium 50 %,
b) doświadczenie – waga kryterium 50%. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdy film spełniający warunki określone w Zapytaniu Ofertowym ponad 5 filmów - tj. za szósty i kolejne filmy, ale nie więcej niż 50 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA

Adres

Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

+48585549200

Fax

+4858554169313

NIP

5840253705

Tytuł projektu

InterMarE - Internationalization of South Baltic maritime economy

Numer projektu

STHB.01.01.00-22-0081/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Wykonawca: Wirtualne Firmy Agnieszka Kryk 80-850 Gdańsk ul. Rajska 2, data wpłynięcia oferty: 9 marca 2020 r. Cena 27 613,50 zł brutto. Oferta otrzymała najkorzystniejszy bilans punktów: 83,71 (cena oraz doświadczenie) Obliczenia zgodnie z metodologią opisaną w punkcie 7.2 zapytania ofertowego.
Liczba wyświetleń: 854