Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 07/2020 - zamawiający Beneficjent

Data publikacji: 27.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-03-2020

Numer ogłoszenia

1233833

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2020

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 06.03.2020
a) W formie elektronicznej na adres e-mail: info@1000realities.io, lub
b) W formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) na adres: 1000 realities sp. z o. o., ul Feliksa Konecznego 2/2U, 31-216 Kraków

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii elektronicznej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Oferenta nastąpi poprzez złożenie oświadczenia o treści zgodności kopii elektronicznych z oryginałem dokumentów.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@1000realities.io

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Janicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48502547466

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, któremu powierzona zostanie smartfonów oraz tabletów na potrzeby realizacji projektu „Platforma Edge Realities 2.0 - platforma do wyświetlania treści w rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality, AR) wykorzystująca nowoczesną infrastrukturę Edge Computing do wykonywania skomplikowanych obliczeń na obrzeżach sieci, funkcjonująca na okularach typu Smart Glass i w środowisku przeglądarki internetowej.”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 1000 realities sp. z o. o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego celem wyłonienia dostawcy smartfonów oraz tabletów, które będą wykorzystywane na potrzeby projektu „Platforma Edge Realities 2.0 - platforma do wyświetlania treści w rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality, AR) wykorzystująca nowoczesną infrastrukturę Edge Computing do wykonywania skomplikowanych obliczeń na obrzeżach sieci, funkcjonująca na okularach typu Smart Glass i w środowisku przeglądarki internetowej.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1. 1 szt smartfon (typ 1)
2. 2 szt smartfon (typ 2)
3. 1 szt smartfon (typ 3)
4. 1 szt smartfon (typ 4)
5. 1 szt smartfon (typ 5)
6. 1 szt tablet (typ 1)
7. 1 szt tablet (typ 2)
8. 1 szt tablet (typ 3)

Smatrfony i tablety (Kod: 32252000-4, Opis: Telefony GSM Kod: 30213200-7

Kody CPV:
Kod: 32252000-4, Opis: Telefony GSM
Kod: 30213200-7, Opis: Komputer tablet

Kod CPV

32252000-4

Nazwa kodu CPV

Telefony GSM

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane etapami, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, ustalonym przez Zamawiającego.
Realizacja zamówienia (dostawy sprzętu) rozpoczną się nie wcześniej niż ciągu 2 dni od dnia wyłonienia wykonawcy oraz zakończą się nie później niż w dniu 1 kwietnia 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

W ciągu ostatnich 3 lat Wykonawca zrealizował dostawę co najmniej 5 smartfonów i tabletów, o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 7.000 zł.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia może być podpisanie umowy z Zamawiającym.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta.
Cena przedmiotu zapytania – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednak nie dopuszcza ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do zawarcia w umowie z Wykonawcą kar umownych z tytułu niewywiązania się z postanowień umowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
● Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
● Informację z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (baza CEIDG)
● Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
● Termin ważności oferty: 3 miesiące liczone od daty od daty upływu terminu składania ofert.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena – 100 pkt.


Razem 100 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia wyrażonej w PLN.

1. Cena brutto (wyrażona w PLN): maksymalnie 100 pkt.

Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:

Cena brutto najtańszej oferty
----------------------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena brutto badanej oferty

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

Dodatkowe informacje:
● W przypadku otrzymania przez Zamawiającego dwóch ofert o tej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
● Ocena ofert zostanie przeprowadzona nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu terminu składania oferty.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, polegające w szczególności na:
1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niespełnienia wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

1000 REALITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Feliksa Konecznego 2/2U

31-216 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

502547466

NIP

6762534246

Tytuł projektu

Platforma Edge Realities 2.0 - platforma do wyświetlania treści w rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality, AR) wykorzystująca nowoczesną infrastrukturę Edge Computing do wykonywania skomplikowanych obliczeń na obrzeżach sieci, funkcjonująca na okularach typu Smart Glass i w środowisku przeglądarki internetowej.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0166/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 803