Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na przeprowadzenie koncertów muzycznych, przedstawień teatralnych, warsztatów rodzinnych, kreatywnych oraz warsztatów z położną w Lokalnych Klubach Rodzinnych w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie

Data publikacji: 14.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-02-2020

Numer ogłoszenia

1233233

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty (podpisane skany) wraz z załącznikami należy przesłać drogą mailową na adres j.adamska@imd.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, Murawa 37C, 61-655 Poznań, do dnia 25 lutego 2020r. włącznie. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (na adres podany powyżej).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.adamska@imd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Adamska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604968030

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup usług do trzech wskazanych lokalizacji (Lokalnych Klubów Rodzinnych w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie), wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Rawicz, Jarocin, Czarnków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi (od
urodzenia do 5. roku życia) poprzez organizację wydarzeń oraz warsztatów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup usług do trzech wskazanych lokalizacji (Lokalnych Klubów Rodzinnych w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie), wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Zamówienie podzielono na następujące części:
część I: Przeprowadzenie koncertów muzycznych dla rodzin z dziećmi w wieku od urodzenia do 5 lat z Lokalnych Klubów Rodzinnych w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie
część II: Przeprowadzenie przedstawień teatralnych dla rodzin z dziećmi w wieku od roku do 5 lat z Lokalnych Klubów Rodzinnych w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie
część III: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rodzinnych dla rodziców z dziećmi w wieku od urodzenia do 5 roku w Lokalnym Klubie Rodzinnym w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie
część IV: Przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla mam dzieci od urodzenia do 5 roku życia w Lokalnym Klubie Rodzinnym w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie (część IV)
część V: Przeprowadzenie warsztatów z położną dla kobiet w ciąży i mam dzieci od urodzenia do 3 lat w Lokalnym Klubie Rodzinnym w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie

Oferty można składać na wybrane części.

Kod CPV

92000000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 80000000-4 (warsztaty specjalistyczne)

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający ustala termin wykonania zamówienia od marca do grudnia 2020r. Szczegółowe terminy zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawców.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

− Doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 4 koncertów dla rodzin i/ lub dzieci do 5 roku życia (dotyczy części I),
− Doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 4 przedstawień rodzin i/ lub dzieci w wieku do 5 roku życia (dotyczy części II),
− Doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 4 warsztatów dla rodzin i/ lub dzieci w wieku do 5 roku życia (dotyczy części III),
− Doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 4 warsztatów dla mam/ kobiet/ rodziców (dotyczy części IV),
− Doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 4 warsztatów dla kobiet w ciąży/ mam (dotyczy części V).

Warunki zmiany umowy

Z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą zawarta zostanie umowa, która zostanie sporządzona przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy (m.in. zmiany zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, w tym wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących oraz inne przypadki konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia) wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany wymagają akceptacji każdej ze stron umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w tym w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) Podpisany i wypełniony Formularz oferty wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Podpisane oświadczenie Wykonawcy według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Zgodnie z treścią ww. oświadczenia z postępowania będą wykluczone osoby lub podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
c) Podpisane oświadczenie potwierdzające doświadczenie w zależności od rodzaju wydarzenia (załącznik nr 4)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru i sposób oceny ofert Waga
Cena brutto 100 %
2. Kryterium Cena
W ramach kryterium "Cena" można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Pcena = * 100 pkt

gdzie:
Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Cmin – najniższa oferowana cena,
Coferty – cena oferty badanej;
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert dla danej części zamówienia.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się ze współpracowników Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentem wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
7. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;
b) odpowiedzi tylko na wybraną ofertę;
c) negocjacji warunków (po wyborze Oferenta).
8. Od wyboru ofert nie przysługuje odwołanie.
9. Po wyborze Oferenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia szczegółów wykonania zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN

Adres

Murawa 37C/L4

61-655 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618474576

NIP

7811573199

Tytuł projektu

Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0038/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

część I: Przeprowadzenie koncertów muzycznych dla rodzin z dziećmi w wieku od urodzenia do 5 lat z Lokalnych Klubów Rodzinnych w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie
Joanna Beszczyńska-Brzęczek 21.02.2020 20:52 18900,00 zł

część II: Przeprowadzenie przedstawień teatralnych dla rodzin z dziećmi w wieku od roku do 5 lat z Lokalnych Klubów Rodzinnych w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie
Teatr Prima 20.02.2020 17:26 14400,00zł

część III: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rodzinnych dla rodziców z dziećmi w wieku od urodzenia do 5 roku w Lokalnym Klubie Rodzinnym w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie
Pracownia Pedagogiczna "Rodzina" Anna Piaskowska 20.02.2020 20:55 11700,00 zł

część IV: Przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla mam dzieci od urodzenia do 5 roku życia w Lokalnym Klubie Rodzinnym w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie
Pani Kredka Agnieszka Placha 23.02.2020 21:43 6480,00 zł

część V: Przeprowadzenie warsztatów z położną dla kobiet w ciąży i mam dzieci od urodzenia do 3 lat w Lokalnym Klubie Rodzinnym w Jarocinie, Rawiczu i Czarnkowie
Iwona Poniatowska 24.02.2020 17:51 7200,00 zł
Liczba wyświetleń: 361