Strona główna
Logo unii europejskiej

Konsultant rodzinny w Lokalnym Klubie Rodzinnym w Rawiczu

Data publikacji: 31.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2020

Numer ogłoszenia

1230365

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami można dostarczyć do dnia 10.02.2020. w jeden z poniższych sposobów:
- osobiście do Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, ul. Murawa 37C/L4, 61-655 Poznań,
- przesłać pocztą/kurierem na adres: Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, ul. Murawa 37C/L4, 61-655 Poznań, przy czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (na adres podany powyżej), a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską,
- elektronicznie (skan) na adres e-mail j.adamska@imd.org.pl.
2. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.adamska@imd.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Adamska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618474576

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zatrudnieniem konsultanta rodzinnego w Rawiczu (średnio 80 godzin miesięcznie, forma zatrudnienia: umowa zlecenia, przewidywany okres zatrudnienia: luty 2020 - grudzień 2020).
Głównym zadaniem konsultanta rodzinnego w ramach działań Lokalnego Klubu Rodzinnego (LKR) jest profilaktyczna praca z rodzinami z małymi dziećmi zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oparta na relacji zaufania i akceptacji rodzin.
Konsultant rodzinny tworzy dobre warunki rozwojowe dla rodzin, przyjazną przestrzeń do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, organizować bezpieczne i inspirujące otoczenie dla rozwoju i uczenia się dzieci oraz, poprzez modelowanie, wzmacniać wiedzę i organizacyjne, społeczne oraz wychowawcze kompetencje rodziców.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: rawicki Miejscowość: Rawicz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi (od urodzenia do 5. roku życia) z powiatu rawickiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - utworzenie i prowadzenie Lokalnego Klubu Rodzinnego w Rawiczu.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zatrudnieniem konsultanta rodzinnego w Rawiczu (średnio 80 godzin miesięcznie, forma zatrudnienia: umowa zlecenia, przewidywany okres zatrudnienia: luty 2020 - grudzień 2020).
Głównym zadaniem konsultanta rodzinnego w ramach działań Lokalnego Klubu Rodzinnego (LKR) jest profilaktyczna praca z rodzinami z małymi dziećmi zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oparta na relacji zaufania i akceptacji rodzin.
Konsultant rodzinny tworzy dobre warunki rozwojowe dla rodzin, przyjazną przestrzeń do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, organizuje bezpieczne i inspirujące otoczenie dla rozwoju i uczenia się dzieci oraz, poprzez modelowanie, wzmacnia wiedzę i organizacyjne, społeczne oraz wychowawcze kompetencje rodziców.
Zadania konsultanta rodzinnego w ramach pracy w Lokalnym Klubie Rodzinnym:
- Współpraca z koordynatorem lokalnym, drugim konsultantem rodzinnym oraz zewnętrznymi specjalistami w obszarze wypracowania indywidualnych strategii wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi oraz dostosowanie formy (np. indywidualne konsultacje, zajęcia grupowe, warsztaty) i rodzaju wsparcia w Lokalnym Klubie Rodzinnym do potrzeb uczestników.
- Tworzenie dobrej i bezpiecznej atmosfery oraz budowanie relacji z rodzinami opartej na zaufaniu.
- Aranżacja bezpiecznej i uczącej przestrzeni dla rodzin z małymi dziećmi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
- Przygotowanie i prowadzenie spotkań rozwojowo- edukacyjnych dla rodzin z małymi dziećmi (w zależności od wieku dzieci, potrzeb, oczekiwań i sytuacji rodzin np. Grupa „Lulanki”, Klub Przedszkolaka, Bawialnia, dyżur dla rodziców, grupy wsparcia i samopomocy), w tym w szczególności wsparcie rodzin w budowaniu i rozwijaniu więzi oraz bliskich i uważnych relacji w rodzinie, poszerzanie wiedzy i kompetencji rodzicielskich w obszarze wspierania rozwoju osobowości dzieci oraz wspierania ich rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego, rozwój umiejętności w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, wymiana doświadczeń, pomysłów wśród grupy rodziców oraz strategii radzenia sobie z różnymi sytuacjami z życia rodzinnego.
Konsultant rodzinny jest odpowiedzialny za dokumentowanie swojej pracy w oparciu o narzędzia i wzory dokumentów dostarczone przez Zamawiającego. Szczegółowe informacje i terminy zostaną ustalone z Zamawiającym i będą wpisane do zawieranej umowy zlecenia.
2. Przedmiot zapytania ofertowego jest określony we Wspólnotowym Słowniku Zamówień jako CPV:
CPV – 85300000-2 – Usługi pracy społecznej i podobnej
3. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Kod CPV

85300000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi pracy społecznej i podobnej

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin zatrudnienia: od 12.02.2020. do 31.12.2020r., przyjmując, że w lutym 2020 roku do zrealizowania pozostanie 80 godzin/ miesiąc, a w okresie od lipca do sierpnia jeden miesiąc będzie miesiącem bezpłatnej przerwy wakacyjnej (łączna liczba miesięcy do wynagrodzenia: 10 miesięcy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią poniższe wymogi:
- zaangażowany konsultant rodzinny powinien mieć wykształcenie minimum średnie z obszaru nauk społecznych, humanistycznych lub sztuki,
- zaangażowany konsultant rodzinny powinien mieć doświadczenie co najmniej 2-letnie w pracy z rodzinami (z dziećmi i/ lub rodzicami),
- zaangażowany konsultant rodzinny powinien mieć doświadczenie w przygotowywaniu i/ lub prowadzeniu co najmniej 6 różnego rodzaju działań i wydarzeń dla rodzin z dziećmi (przy czym liczba 6 odnosi się do liczby wydarzeń, a nie do rodzajów działań),
- zaangażowany konsultant rodzinny powinien znać środowisko lokalne Miasta i Gminy Rawicz,
- zaangażowany konsultant rodzinny powinien mieć predyspozycje i cechy niezbędne do pracy z małymi dziećmi i ich rodzicami – uważność, refleksyjność, otwartość, gotowość do budowania relacji, kreatywność, odpowiedzialność,
- zaangażowany konsultant rodzinny powinien mieć umiejętności komunikacyjne,
- zaangażowany konsultant rodzinny powinien mieć umiejętności pracy z grupą,
- zaangażowany konsultant rodzinny powinien mieć umiejętności współpracy w zespole,
- zaangażowany konsultant rodzinny powinien mieć umiejętności komputerowe.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytanie ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w tym w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
- CV zawierające informacje dotyczące wykształcenia i wskazanych obszarów doświadczenia.
- List motywacyjny opisujący wymagane w zamówieniu doświadczenie i umiejętności. List powinien być czytelnie podpisany przez Wykonawcę.
- Podpisany i wypełniony Formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
- Podpisane oświadczenie Wykonawcy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Zgodnie z treścią ww. oświadczenia z postępowania będą wykluczone osoby lub podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów:
Cena 100 %
2. Kryterium Cena – W ramach kryterium "Cena" maksymalna liczba punktów do uzyskania 100.
Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Pcena = (Cmin/Coferty)* 100 pkt
gdzie:
Pcena – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,
Cmin – najniższa oferowana cena,
Coferty – cena oferty badanej;
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny ofert.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty składającej się ze współpracowników Zamawiającego.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do udziału w ustalonym terminie w rozmowach rekrutacyjnych.
7. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

Wykluczenia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT MAŁEGO DZIECKA IM. ASTRID LINDGREN

Adres

Murawa 37C/L4

61-655 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618474576

NIP

7811573199

Tytuł projektu

Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0038/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Paulina Rapior, ul. Miedzińskiego 6b/5, 63 – 900 Rawicz
data wpłynięcia:2020-02-06,
cena: 2200,00 zł brutto miesięcznie
Liczba wyświetleń: 286