Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia z aranżacją pawilonu mieszkalnego dla uczestników zajęć

Data publikacji: 29.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-02-2020

Numer ogłoszenia

1229836

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego: Biuro Podróży Szarpie Travel Sp. z o.o. sp. k., ul. A. Mickiewicza 17/2; 10-508 Olsztyn do dnia 06 lutego 2020r. do godziny 11:00.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta powinna być:
a) złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b) musi być sporządzona w języku polskim,
c) dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem,
d) powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 1
e) wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
2) Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców, wówczas ustanawiają pełnomocnika.
3) Na kopercie należy wpisać nazwę zamówienia: „Dostawa wyposażenia z aranżacją pawilonu mieszkalnego dla uczestników zajęć”.
4) Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
5) Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
6) Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
7) Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty.
8) Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
9) Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
b) dowód wniesienia wadium;
c) Wykaz usług-dostaw wraz z poświadczeniami (referencje/protokoły odbioru);
d) Wykaz osób
10) Zmiana lub wycofanie oferty:
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
b) Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
c) Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Smieszek,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 89 527 47 67

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia z aranżacją pawilonu mieszkalnego dla uczestników zajęć.
2. Zamówienie podzielone jest na dwa etapy:
1) Etap 1 – opracowanie aranżacji budynku mieszkalnego dla uczestników zajęć.
2) Etap 2 – dostawa wyposażenia zaprojektowanego w etapie 1.
3. Zamówienie nie jest podzielone na części.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Kulka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja umowy o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-28-15/19, projekt pn. Kosmiczne Mazury

Przedmiot zamówienia

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1
5. Wspólny słownik zamówień:
a) CPV – 79932000-6 – usługi projektowania wnętrz
b) CPV – 39290000-1 Wyposażenie różne;
c) CPV – 39100000-3 Meble;
d) CPV 391510000-5 Meble różne
e) CPV 39313000-9 wyposażenie hotelowe

Kod CPV

39290000-1

Nazwa kodu CPV

Wyposażenie różne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

VI. Przesłanki odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 3 zapytania
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
4) nie wnieśli wymaganego wadium.
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w części IV ust. 3 zapytania, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Harmonogram realizacji zamówienia

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 tygodni, jednak nie później niż do 10.04.20120r. Zamawiający jako jedno z kryteriów ustanowił termin realizacji.
XIII. Dodatkowe informacje
1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawartych w ofercie.
2) Wyjaśnieniom i uzupełnieniom nie podlegają elementy podlegające ocenie w poszczególnych Kryteriach.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
4) Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.
5) W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.

XIV. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
2) powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi;
3) braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
4) Braku zgody Instytucji Zarządzającej/ Instytucji Pośredniczącej na zmiany w dokumentacji.
5) Zmiany w zakresie realizacji projektu powodujące, że realizacja przedmiotu zamówienia jest nie możliwa na warunkach zawartych w zapytaniu.
6) Przedmiot zamówienie zawiązany jest z obiektem, na którym obecnie trwają prace budowlane, w przypadku przesunięcia terminu realizacji prac budowalnych oraz zmian w zakresie prac wpływających na posiadaną przez Zamawiającego koncepcję wizualizacji
2. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
4) W przypadku wystąpienia zagrożenia zakończenia prac budowlanych na obiekcie powiązanym z przedmiotem zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy wykażą się posiadanym doświadczeniem przy realizacji kompleksowej usługi – dostawy polegającej na opracowaniu projektu aranżacji wystroju obiektów hotelowych/ zbiorowego zakwaterowania, z co najmniej 50 miejscami noclegowymi. Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez złożenie otrzymanych referencji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują osobą wyznaczoną do funkcji głównego projektanta, posiadającą doświadczenie w projektowaniu aranżacji wystroju, w tym wystroju obiektów hotelowych / zbiorowego zakwaterowania z co najmniej 50 miejscami noclegowymi. Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu osób z podaniem ich doświadczenia.

Dodatkowe warunki

VII. Wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w następującej formie: Pieniądza – przelewem na konto zamawiającego Nr rachunku: 38 1600 1316 1849 2449 8000 0001 z dopiskiem: „Dostawa wyposażenia z aranżacją pawilonu mieszkalnego dla uczestników zajęć - wadium”
3. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
Za uznanie, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wniesienie wadium następuje w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i kwocie, zostanie wykluczony z przedmiotowej procedury.
6. Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę
7. Utrata wadium:
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia treści oferty, uzupełnienia oferty, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o które wniósł w piśmie Zamawiający, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki rachunkowej, pisarskiej, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1) Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek, który będzie wskazany przez Zamawiającego.
4) Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć w depozycie Zamawiającego do dnia podpisania umowy.
5) Poręczenie lub (i) gwarancja musi zawierać klauzule o nieodwoływalności oraz zapewniać bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie kwot do wysokości wartości zabezpieczenia.
6) Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota wniesionego zabezpieczenia w wysokości 70 % zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część (30 %) zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
7) Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy nastąpi bezspornie po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie.
8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskującej kolejną najwyższą ilość punktów, bez ponownej oceny ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) w zakresie zapisów umowy w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia;
2) w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
3) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót;
4) w zakresie zapisów umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
5) w zakresie zmiany podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
6) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT;
7) w zakresie zapisów umowy w przypadku zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych;
8) w zakresie zasad płatności, w przypadku wystąpienia możliwości usprawnienia realizacji zamówienia;
9) w zakresie zmiany terminu w przypadku zawieszenia prac przez Zamawiającego.,
10) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
11) W zakresie zmiany terminu w przypadku braku akceptacji projektu i/lub ostatecznej wersji projektu aranżacji budynku przez Zamawiającego, z uwzględnieniem opóźnienia zawinionego przez Zamawiającego.
12) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
13) w zakresie treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
14) W zakresie zmiany przedmiotu umowy wskazanego w ofercie, w przypadku, gdy pierwotny produkt został wycofany z rynku, jest niedostępny lub na rynku występuje produkt nowy o parametrach lepszych niż wskazane w ofercie, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może ulec zwiększeniu;
15) Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia, terminu relacji w przypadku braku zgody na odstępstwa od założeń zwartych w umowie o dofinansowanie.
16) Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, wysokości wynagrodzenia, terminu relacji w przypadku zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w stosunku do opisu zawartego we wniosku o dofinansowanie stanowiącego podstawę zawarcia umowy o dofinansowanie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
b) dowód wniesienia wadium;
c) Wykaz usług-dostaw wraz z poświadczeniami (referencje/protokoły odbioru);
d) Wykaz osób

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

X. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
a) całościowa cena brutto (waga 50 %) - od 0 - 50 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,
metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *50 pkt
b) termin realizacji - (waga 40 %) - od 0 - 40 pkt.,
termin punkty
Do 4 tygodni od dnia podpisania umowy 40 pkt.
Od 5 do 7 tygodni od dnia podpisania umowy 20 pkt.
Od 8 do 10 tygodni od dnia podpisania umowy 0 pkt.

c) okres gwarancji i rękojmi– 10 pkt.
c.1 Kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie według następujących zasad:
c.2 Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji i rękojmi (Okres Zgłaszania Wad) na przedmiot zamówienia na 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru., tj.:
• c.2.1 w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi 24 miesięcy - Zamawiający wówczas przyzna: 0 punktów
• c.2.2. w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi 36 i więcej miesięcy - Zamawiający wówczas przyzna: 5 punktów;
• c.2.3. w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi 48 i więcej miesięcy - Zamawiający wówczas przyzna: 10 punktów

c.3 w przypadku, jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okres gwarancji i rękojmi, wówczas w celu przyznania punktacji za okres gwarancji i rękojmi zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu, natomiast zadeklarowany okres gwarancji i rękojmi zostanie wpisany do umowy w sprawie zamówienia publicznego jako obowiązujący.
c.4 w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego okresu gwarancji i rękojmi, jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, zgodnie z postanowieniami zawartymi w zapytaniu,
c.5 jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 24 miesięcy, wówczas oferta zostanie odrzucona, jako nie odpowiadająca treści zapytania,
c.6 wymagane jest podanie w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji i rękojmi w miesiącach
2. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.

Wykluczenia

1. Niewykazanie warunku posiadanego doświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
2. Warunek wykluczenia – w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BIURO PODRÓŻY „SZARPIE TRAVEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

Adres

Adama Mickiewicza 17/2

10-508 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

89 5274767

NIP

7391300329

Tytuł projektu

Kosmiczne Mazury

Numer projektu

POPW.01.03.02-28-0015/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W oparciu o ustalone kryteria wybrano ofertę złożoną przez MAKSTUDIO Sp. z o.o. ul. ks. Jana Hanowskiego 9/50, 10-687 Olsztyn, za cenę 612 417 zł brutto, wpłynęła 06.02.2020.
Liczba wyświetleń: 470