Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej w ramach projektu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”

Data publikacji: 20.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-01-2020

Numer ogłoszenia

1228080

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan oferty przesłany na adres z.salwiczek@swietochlowice.pl)
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. W tytule email należy wpisać: „Oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli
w obszarze pedagogiki specjalnej część …. zamówienia”
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

z.salwiczek@swietochlowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Palusiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 3491851

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem przedmiotowego zamówienia jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Świętochłowice Miejscowość: Świętochłowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotowego zamówienia jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie organizacji i przeprowadzenia studiów podyplomowych
dla nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej w ramach projektu „Zaspokajanie specjalnych potrzeb
i marzeń świętochłowickich przedszkolaków”
Przedmiot zamówienia został podzielony następujące części:
1. Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej o kierunku Oligofrenopedagogika–edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
2. Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej o kierunku Edukacja
i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
3. Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej o kierunku Tyflopedagogika,
4. Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej o kierunku Integracja sensoryczna,
5. Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej o kierunku Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna).

Kod CPV

80300000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa wyższego

Harmonogram realizacji zamówienia

Tematyka, program nauczania, minimalna liczba godzin zajęć oraz czas trwania studiów powinna być zgodna
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).
Proponowany przez Oferenta program studiów będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do organizacji studiów podyplomowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia powyższe wymaganie musi spełniać każdy z nich.

Warunki zmiany umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy zostały przewidziane w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty – stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym- stanowiący Załącznik nr 3
do Zapytania
3. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę/oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów ogólnodostępnych lub załączonych do oferty).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Cena oferty– 100 %
Liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Cn
C = --------------------- x 100 %
Cb
gdzie: C– cena; Cn – cena najtańszej oferty; Cb – cena badanej oferty

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które:
- są powiązane osobowo lub kapitałowo Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie
się wzajemne powiązania między osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu ww. czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ŚWIĘTOCHŁOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Adres

Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

śląskie , Świętochłowice

Numer telefonu

032 3491 836

NIP

6272748738

Tytuł projektu

Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków.

Numer projektu

RPSL.11.01.03-24-021D/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I – Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej o kierunku Oligofrenopedagogika–edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla 5 osób:

Data wpływu oferty: 21.01.2020 r.

Z.U.W.H. "ELPAX" Sp. z o.o.
ul. Łużycka 11
41-902 Bytom
NIP: 626-000-26-02

Cena: 19 000,00 zł

Część IV: Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej o kierunku Integracja sensoryczna – dla 2 osób:

Data wpływu oferty: 23.01.2020 r.

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1C
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-10- 88-993

Cena: 9 800,00 zł
Liczba wyświetleń: 363