Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EFEKT/2020 - zapewnienie Kierownika Wypoczynku oraz Wychowawców Wypoczynku podczas wyjazdu integracyjnego – Zimowa Szkoła Liderów dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach

Data publikacji: 12.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-01-2020

Numer ogłoszenia

1226665

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce lub na adres mailowy jedlinski.marcin@tropemprzygody.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2020 r do godziny 09:00.
2. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: Zapewnienie Kierownika i wychowawców podczas wyjazdu integracyjnego – Zimowa Szkoła Liderów dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach nr umowy RPSW.09.02.01-26-0092/18-00
4. Kompletna oferta składa się z wypełnionego w sposób czytelny załącznika nr 1 – formularza ofertowego, załącznika nr 2 – klauzuli RODO oraz załącznika nr 3 – oświadczenia o braku powiązań.
5. W przypadku wykonawcy posiadającego status Podmiotu Ekonomii Społecznej konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego posiadanie tego statusu np. wydruk z KRS. Brak dołączenia tego dokumentu skutkować będzie brakiem przyznania punktów dodatkowych.
6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KRS. Ewentualne pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.
7. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, podpisy złożone przez Wykonawcę w części ofertowej oferty oraz innych załączonych do niej dokumentach powinny być czytelne.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jedlinski.marcin@tropemprzygody.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Jedliński, , jedlinski.marcin@tropemprzygody.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 41 3000119, tel. 501-432-861

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 1 Kierownika Wypoczynku oraz 4 Wychowawców Wypoczynku podczas 7-dniowego wyjazdu integracyjnego – Zimowa Szkoła Liderów dla 40 uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tatrzański Miejscowość: Kielce - Zakopane - Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zapewnieni 1 Kierownika Wypoczynku oraz 4 Wychowawców Wypoczynku podczas 7-dniowego wyjazdu integracyjnego – Zimowa Szkoła Liderów dla 40 uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 1 Kierownika Wypoczynku oraz 4 Wychowawców Wypoczynku podczas 7-dniowego wyjazdu integracyjnego – Zimowa Szkoła Liderów dla 40 uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach.

Kod CPV

85311300-5

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

Dodatkowe przedmioty zamówienia

W skład usługi wchodzi:
1. Zapewnienie obsługi 5 osób: 1 Kierownika Wypoczynku oraz 4 Wychowawców Wypoczynku (zwanych dalej łącznie Kadrą) podczas 7-dniowego wyjazdu integracyjnego – Zimowa Szkoła Liderów dla 40 uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach.
2. Zarówno Kierownik jak i Wychowawcy muszą posiadać wykształcenie wyższe/wyższe zawodowe (pedagogiczne, psychologiczne, związane z pracą z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych) oraz ze względu na specyfikę wyjazdu kadra powinna posiadać min. podstawowe umiejętności jazdy na nartach/łyżwach.
3. Dostarczenie zaświadczeń o niekaralności kadry lub zaświadczeń z miejsca pracy, że pełniona funkcja jest wprost powiązana z obowiązkiem niekaralności.
4. Zapewnienie dostępności Kadry od 26.01.2020, godzinę przed planowanym wyjazdem autokaru z Kielc do Zakopanego tj. od godziny 08:00 w Kielcach do 01.02.2020 do momentu przekazania opieki nad ostatnim uczestnikiem z powrotem do rodziców/opiekunów prawnych (około godziny 18:00).
5. Zapoznanie się Kadry z kartami kwalifikacyjnymi uczestników przed rozpoczęciem wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem szczególnych potrzeb uczestników, zaburzeń z kręgu autystycznego, niepełnosprawności i innych potrzeb wynikających ze specyfiki grupy.
6. Pełnienie roli Kierownika Wypoczynku oraz ról Wychowawców Wypoczynku zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (w szczególności w aspekcie obowiązków Kierownika i Wychowawców).
7. Zwiększenie kompetencji, w tym społecznych i osobistych, umacnianie cech takich jak poczucie własnej wartości, asertywność, omawianie i rozwiązywanie bieżących sytuacji trudnych rzutujących na kondycję psychiczną i funkcjonowanie uczestników wyjazdu.
8. Przeprowadzenie programu wypoczynku w oparciu zarówno własną pracę (prowadzenie zajęć profilaktycznych, artystycznych itp.) jak i o elementy dostarczone przez Zamawiającego i wykonawców innych postępowań (codzienne zajęcia narciarskie, codzienne zajęcia na lodowisku, organizacja kuligu, ogniska z kiełbaskami itp).
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczoną usługę, z uwzględnieniem dbałości o jak najwyższą jej jakość.
10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z przekazanymi wzorami.

Harmonogram realizacji zamówienia

26.01.2020 - rozpoczęcie wyjazdu
01.02.2020 - zakończenie wyjazdu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeśli prawo przewiduje konieczność posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi:
a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi:
a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi:
a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca biorąc udział w postępowaniu oświadcza, że dysponuje odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową

Dodatkowe warunki

Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy), wykonanie zamówienia nie jest możliwe w wymiarze określonym przez Zamawiającego. Dotyczyć to będzie zwłaszcza przyczyn spowodowanych stanem zdrowia i potrzeb uczestników, przerwaniem lub zakończeniem udziału w projekcie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 będący integralną częścią Zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 będący integralną częścią Zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 będący integralną częścią Zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na realizacji zamówienia dla ewentualnych dodatkowych uczestników/-czek projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierować kryterium 60% cena, kryterium 20% doświadczenie Kadry, 20% realizacja usługi przez przedsiębiorcę będącego Podmiotem Ekonomii Społecznej. Oferta, która uzyska za najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów A + B + C) uznana zostanie za najkorzystniejszą.

A. Cena. Punkty przyznawane za kryterium cena

Opis sposobu obliczania kryterium cena.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą naliczone według następującego wzoru:
A = (Amin / A0 ) x 60
A – ilość punktów przyznana danej ofercie
Amin – najniższa cena spośród ważnych ofert
A0 – cena oferty rozpatrywanej

Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując cenę za realizację usługi

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60.

B. Doświadczenie Kierownika. Punkty przyznawane za zapewnienie kierownika o możliwie najwyższym doświadczeniu .

Kierownik, który był kierownikiem 3 i mniej wypoczynków lub pracuje na funkcji kierowniczej, pracując z dziećmi i młodzieżą mniej niż 1 rok – 0 punktów (B = 0)
Kierownik, który był kierownikiem 4 – 7 wypoczynków lub pracuje na funkcji kierowniczej, pracując z dziećmi i młodzieżą dłużej niż 1 rok, ale krócej niż 3 lata – 5 punktów (B = 5)
Kierownik, który był kierownikiem 8 – 10 wypoczynków lub pracuje na funkcji kierowniczej, pracując z dziećmi i młodzieżą dłużej niż 3 lata, ale krócej niż 5 lat – 10 punktów (B = 10)
Kierownik, który był kierownikiem 11 – 14 wypoczynków lub pracuje na funkcji kierowniczej, pracując z dziećmi i młodzieżą dłużej niż 5 lat, ale krócej niż 8 lat – 15 punktów (B = 15)
Kierownik, który był kierownikiem więcej niż 15 wypoczynków lub pracuje na funkcji kierowniczej, pracując z dziećmi i młodzieżą dłużej niż 8 lat – 20 punktów (B = 20)

Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując doświadczenie kierownika

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie kierownika wynosi 20.
Wykonawca po zakończeniu postępowania zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające doświadczenie kierownika.


C. Aspekt Społeczny. Punkty przyznawane za realizację usługi przez wykonawcę posiadającego status Podmiotu Ekonomii Społecznej

Posiadanie statusu Podmiot Ekonomii Społecznej – 20 punktów (S = 20)
Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej. Dodatkowo Wykonawca celem potwierdzenia posiadania statusu dołącza do oferty dokument potwierdzający posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej (np. Wydruk KRS)

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Aspekt Społeczny to 20 – punkty otrzymują wykonawcy, którzy posiadają status podmiotu ekonomii społecznej zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.


Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA - TROPEM PRZYGODY

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413000119

NIP

9591952316

Tytuł projektu

Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0092/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stowarzyszenie Bezpieczny Dom, 25-666 Kielce, ul. Mjr. Jana Piwnika Ponurego 49 data wpłynięcia oferty 17.01.2020; 15 200 zł brutto
Liczba wyświetleń: 193