Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/BK/2019 dot. zamówienia na wybór dostawcy i dostawę elementów składowych chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 70kW

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2020

Numer ogłoszenia

1226292

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: bk.remstat@remstat.com.pl podając w tytule "Zapytanie ofertowe numer 09/BK/2019" lub złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego REMSTAT P. Pochwatka, A. Szcześniak Spółka Jawna, w Chwaszczynie (80-209), przy ul. Rewerenda 17B, w godzinach od 8:00 do 15:00, z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe numer 09/BK/2019".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bk.remstat@remstat.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Pochwatka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 232 654

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wybór dostawcy i dostawę elementów składowych chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 70kW, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku nr 1, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Chwaszczyno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa elementów składowych chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 70kW.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wybór dostawcy i dostawę elementów składowych chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 70kW, na którą składają się:
1. SPRĘŻARKA CHŁODNICZA Z SILNIKIEM I WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM
2. PRESOSTAT OLEJOWY
3. PRESOSTAT NISKIEGO CIŚNIENIA
4. PODWÓJNY PRESOSTAT WYSOKIEGO CIŚNIENIA
5. WKŁAD FILTRA KOALESCENCYJNEGO
6. SKRAPLACZ ADIABATYCZNY CHŁODZONY POWIETRZEM
7. PAROWNIK PŁYTOWY
8. SONDA POZIOMU CIECZY
9. CZUJNIKI POZIOMU CIECZY
10. CZUJNIK POZIOMU OLEJU
11. FILTR MECHANICZNY DN 25
12. MODULACYJNY ZAWÓR ROZPRĘŻNY MOTOROWY DN 25
13. ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA + TRÓJDROGOWE ZAWORY PRZEŁĄCZAJĄCE
14. FALOWNIK SILNIKA SPRĘŻARKI
15. FALOWNIK SILNIKA POMPY OBIEGOWEJ PAROWNIKA
16. STEROWNIKI SWOBODNIEPROGRAMOWALNE PLC
17. PRZETWORNIKI CIŚNIENIA
18. ZAWORY ODCINAJĄCE GRZYBKOWE
19. GLIKOLOWA CHŁODNICA POWIETRZA
20. POMPA OBIEGOWA GLIKOLU ZIMNEGO
21. ZAWÓR MOTYLKOWY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DN 65
22. ZAWORY ODCINAJĄCE IGLICOWE – SERWISOWE

Kod CPV

42531000-7

Nazwa kodu CPV

Części sprzętu chłodniczego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Łączny czas realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 14 tygodni. Oferty, w których łączny czas realizacji zamówienia będzie dłuższy nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Dodatkowe warunki

- brak przesłanek dot. wykluczenia z udziału w postępowaniu
- brak powiązań kapitałowych lub osobowych
- zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w ciągu 7 dni od daty poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty
- zaakceptowanie klauzuli o wypłacie wynagrodzenia po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach:
a. uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych czy politycznych),
b. obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
c. okoliczności siły wyższej,
d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany. Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych. W/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Specyfikacja elementów składowych chillera amoniakalnego o szacunkowej nominalnej wydajności chłodniczej 70kW wraz z listą dobranych dla potrzeb przygotowania oferty elementów, stanowiąca załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do formularza ofertowego.
4. Oświadczenie o braku przesłanek dot. wykluczenia z udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do formularza ofertowego.
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, stanowiące załącznik nr 4 do formularza ofertowego.
6. Kopia wpisu do właściwej ewidencji (KRS, CEiDG) i/lub* pełnomocnictwo do reprezentacji oferenta – jeśli ofertę podpisuje inna osoba niż upoważniona we właściwej ewidencji do reprezentacji oferenta.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród oferentów, którzy złożyli w przewidzianym terminie ofertę spełniającą wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Z wyboru najkorzystniejszej oferty sporządza się protokół.
3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4. SPOSÓB OCENY OFERTY:
4.1. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przedstawionych poniżej kryteriów oceny ofert i ustalonej dla nich punktacji. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
KRYTERIUM 1 - Cena netto - waga: 80 punktów
KRYTERIUM 2 - Termin realizacji dostawy - waga: max. 20 punktów

4.2. KRYTERIUM 1 - "Cena netto"
Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Punktacja za powyższe kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

(Cena oferty najtańszej/Cena oferty badanej) x 80 punktów = ilość punktów

4.3. KRYTERIUM 3 - "Termin realizacji dostawy"
Przez to kryterium Zamawiający przyznaje punkty za długość terminu realizacji dostawy. Punktacja za powyższe kryterium będzie kształtowała się następująco:

Termin realizacji dostawy - możliwa punktacja od 0 pkt do 20 pkt
Termin realizacji > 14 tygodni - pozostaje bez rozpatrzenia
Termin realizacji od 11 do 14 tygodni - 10 pkt
Termin realizacji < 11 tygodni - 20 pkt

4.4. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację. Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów wg następującego wzoru:

punktacja ogółem = punktacja za Kryterium 1 + punktacja za Kryterium 2

5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę.

6. Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierowała elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Wykluczenia

1. Z przedłożonych ofert wyklucza się oferentów, którzy:
- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9 niniejszego zapytania ofertowego,
- są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w pkt 7.1 powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku, gdy właściwa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

3. Warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych zostanie spełniony, jeśli oferent przedłoży oświadczenie w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku braku powiązań, o którym wyżej mowa nastąpi poprzez analizę i weryfikację złożonego przez oferenta oświadczenia. Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia. Należy wypełnić i dołączyć Załącznik do formularza oferty.

4. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia. Należy wypełnić i dołączyć Załącznik do formularza oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

REMSTAT P. POCHWATKA, A. SZCZEŚNIAK SP. J.

Adres

Rewerenda 17 B

80-209 Chwaszczyno

pomorskie , kartuski

Numer telefonu

+48602232654

NIP

5842666274

Tytuł projektu

Wysokosprawny, kompaktowy chiller amoniakalny przeznaczony do procesów zamrażalniczych

Numer projektu

RPPM.01.01.01-22-0034/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Ekotechlab Marek Klein, z siedzibą w Gdańsku 80-301, przy ul. Siemiradzkiego 2A, oferta wpłynęła dnia 10.02.2020 o godz. 14:10
Cena ofertowa netto: 136 289,89 PLN
Liczba wyświetleń: 279