Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr KP/5/2020 na świadczenie usługi przygotowania i dostawy gotowych posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym do Przedszkola Niepublicznego „TIKA” w Katowicach

Data publikacji: 09.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2020

Numer ogłoszenia

1226179

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

W siedzibie biura przy ul. Lenartowicza 1 w Bytomiu, drogą pocztową, przesyłką kurierską, drogą elektroniczną (email: zamowienia@tika.com.pl), osobiście. Obowiązuje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@tika.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Stajno

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

792341135

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy gotowych posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie firmy, która przygotuje i dostarczy posiłki dla dzieci.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i dostawy gotowych posiłków dla dzieci do Przedszkola Niepublicznego „TIKA” w Katowicach przy ulicy Dworskiej 12 w ramach projektu: „Utworzenie nowego OWP w Katowicach drogą do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami” (nr projektu WND-RPSL.11.01.03-24-0236/18) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Utworzenie nowego OWP w Katowicach drogą do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie śniadań, dwudaniowych obiadów oraz podwieczorków dla grupy maksymalnie 58 dzieci w okresie od 27.01.2020 do 31.08.2020, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć w przedszkolu.
Posiłki dostarczane będą w godzinach: śniadania 7.30-7.50, obiady i podwieczorki: 11.30-11.50.
Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj. (02.09.2019 – 31.08.2020) – 156 dni tj. 9 048 śniadań, 9 048 obiadów dwudaniowych oraz 9 048 podwieczorków.
Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy i są uzależnione od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci i mogą ulec zmniejszeniu oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
Usługa powinna spełniać następujące warunki
Śniadania składające się: • kuchnia mleczna • kanapki z pieczywa różnorodnego tzn. pszennego, razowego, orkiszowego, żytniego, mieszanego z dodatkiem wędliny/sera żółtego/ sera białego/ jajka gotowanego/ ryby/ dżemu/ miodu/ warzyw/parówki • napoje, takie jak: herbata ziołowa, herbata owocowa, herbata z cytryną, kakao, kawa zbożowa
Obiady składające się: • zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal,
• drugie danie: gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal
• kompot owocowy: gramatura nie mniej niż 150 ml na jedno dziecko.
Podwieczorki składające się: kanapki/ kasza jaglana z owocami lub warzywami/ kisiel z owocami/ owoce/ desery mleczne/ galaretka z owocami/ mus owocowy/ budyń z owocami/ warzywa • herbata/ napój mleczny/ sok/ woda mineralna - co najmniej 120 ml na dziecko.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁY UJĘTE W ZAŁĄCZNIKU "TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO". OFERENT PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin wykonania zamówienia obejmuje okres: od 27.01.2020 do 31.08.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać i udokumentować uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj. aktualny wpis do rejestru Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wraz z zezwoleniem na prowadzenie cateringu oraz spełnienie warunków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie transportu żywności.

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy dysponują odpowiednim potencjałem organizacyjno-technicznym do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy posiadają osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

Dodatkowe warunki

Brak.

Warunki zmiany umowy

W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia przy czym wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
− zmian wynikających z otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej,
− obiektywnych i niezależnych od wykonawcy i/lub zamawiającego okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie lub zmniejszenie okresu świadczenia usług / robót / dostaw lub zwiększenie lub zmniejszenie liczby usług,
− przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
− wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej,
− zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
− wypowiedzenia umowy o dofinansowanie,
− zmiany adresu miejsca siedziby zamawiającego i/lub wykonawcy, adresu realizacji projektu/usług, w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych,
− zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
− gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,
− w wyniku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w podrozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR oraz EFS oraz FS na lata 2014- 2020, lub innych zapisów dotyczących zmiany warunków umowy powstałych na skutek zmiany ww. wytycznych.
Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy (zał. nr 1 do niniejszego zapytania)
Oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 2 do niniejszego zapytania)
Zamawiający może żądać od Oferenta dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających dane zawarte w złożonej ofercie.

Zamówienia uzupełniające

Brak.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez wykonawcę wszystkich wyżej wymienionych kryteriów oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym kryterium:
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będzie następujące kryterium:
Cena - do 80 punktów (80%)
Doświadczenie w latach w wykonywaniu usług cateringowych – do 20 punktów (20%)

Punkty przyznane ofertom obliczane będą według wzoru:
K = (Kn/Ko) x 80, gdzie:
Kn - kwota najniższej oferty;
Ko - kwota oferty rozpatrywanej.

D = (Do/Dn) x 20, gdzie:
Dn – największa liczba lat;
Do – liczba lat rozpatrywanej oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Cena oferty jest ceną brutto, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego w treści Zapytania ofertowego, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy).
Cena nie ulega zmianie przez okres wykonywania zlecenia.
Cenę należy przedstawić w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ponadto zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
- oferta złożona przez Oferenta nie spełnia wymogów określonych w ogłoszeniu,
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TIKA STUDIO ANNA STAJNO

Adres

Powstańców Warszawskich 14/31

41-902 Bytom

śląskie , Bytom

Numer telefonu

32 387 09 61

NIP

6292179054

Tytuł projektu

Utworzenie nowego OWP w Katowicach drogą do upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami

Numer projektu

RPSL.11.01.03-24-0236/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Konieczność skorygowania zamówienia.
Liczba wyświetleń: 385