Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa Specjalisty ds. mieszkaniowych - w ramach Projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 30.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-01-2020

Numer ogłoszenia

1225038

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest: Dział Zamówień Publicznych IPiN , pokój nr 18 (budynek A, parter). Warszawa, ul. Sobieskiego 9

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marias@ipin.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Szner

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 45 82 623

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Warunki dotyczące realizacji Projektu reguluje umowa nr: POWR.04.01.00-00-D216/17 z dnia 23.09.2019 r., określająca prawa i obowiązki związane z realizacją Projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”
Zakres usługi obejmuje w szczególności:
1. W okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 (średnio 80 h miesięcznie)
• Przygotowanie dokumentacji do mieszkań chronionych
• Udział w procesie rekrutacji beneficjentów projektu do mieszkań
• Przygotowanie oferty zajęć terapeutycznych i wspierających w mieszkaniach
• Kontrola wyposażenia i doposażenia mieszkań
• Rekrutacja pracowników do prowadzenia zajęć i treningów w mieszkaniach
2. W okresie od 01.04.2020 do 30.09.2022 (średnio 80 h miesięcznie)

• Nadzorowanie realizowanych w mieszkaniach działań terapeutycznych
• Organizacja i udział w zebraniach zespołu
• Ocena poziomu realizacji planów pobytu

Zamawiający wymaga, aby Osoba/y realizujące zamówienie świadczyła usługi w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym. Miejsce świadczenia usług – minimum 30% czasu w siedzibie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Dzielnicy Mokotów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów - Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Warunki dotyczące realizacji Projektu reguluje umowa nr: POWR.04.01.00-00-D216/17 z dnia 23.09.2019 r., określająca prawa i obowiązki związane z realizacją Projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”
Zakres usługi obejmuje w szczególności:
1. W okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 (średnio 80 h miesięcznie)
• Przygotowanie dokumentacji do mieszkań chronionych
• Udział w procesie rekrutacji beneficjentów projektu do mieszkań
• Przygotowanie oferty zajęć terapeutycznych i wspierających w mieszkaniach
• Kontrola wyposażenia i doposażenia mieszkań
• Rekrutacja pracowników do prowadzenia zajęć i treningów w mieszkaniach
2. W okresie od 01.04.2020 do 30.09.2022 (średnio 80 h miesięcznie)

• Nadzorowanie realizowanych w mieszkaniach działań terapeutycznych
• Organizacja i udział w zebraniach zespołu
• Ocena poziomu realizacji planów pobytu

Zamawiający wymaga, aby Osoba/y realizujące zamówienie świadczyła usługi w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym. Miejsce świadczenia usług – minimum 30% czasu w siedzibie Zamawiającego lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Dzielnicy Mokotów.

Kod CPV

71317200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

Harmonogram realizacji zamówienia

w okresie trwania projektu - termin do 30.09.2022

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, udokumentuje doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia ( w tym m.in. koordynacja dotycząca mieszkań chronionych treningowych)

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

w zakresie potencjału osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
posiada lub dysponuje co najmniej:
• jedną osobą posiadającą wysoki poziom znajomości systemu pomocy i wsparcia na terenie Mokotowa
• Doświadczenie w zarządzaniu zespołem i w organizacji pracy zespołowej
• minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością, w tym dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
• ukończone min. studia wyższe
• doświadczenie w koordynowaniu działań tożsamych z przedmiotem zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty sporządzonej zgodnie ze wzorem (załącznik do Zaproszenia ofertowego) należy dołączyć:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
3) Wypełnione i podpisane Załączniki nr 1, 2 i 3 do Zapytania Ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Nazwa kryterium Waga
Cena 70%
Doświadczenie 30%


wskaźnik ceny = Cmin/Cof x 100 x 80%

Gdzie:
Cmin – najniższa cena oferty spośród wszystkich złożonych ofert
Cof - cena badanej oferty

Doświadczenie w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością, w tym dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
5 lat – 0 pkt, powyżej 5 lat do 10 lat – 10 pkt, powyżej 10 lat do 15- 20 pkt , powyżej 15 lat 30 pkt

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań, stanowiącego załącznik do Zapytania Ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

Adres

02-957 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224582706

Fax

226519301

NIP

5250009387

Tytuł projektu

Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-D216/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Iwona Jeziorska, ul. Garbińskiego 3, 01-122 Warszawa. 8.01.2020
Wartość wybranej oferty w okresie 33 miesięcy - 224.400,00 zł, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Liczba wyświetleń: 468