Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowania wyboru podwykonawcy do realizacji prac w zakresie rozwoju oprogramowania technologii blockchain.

Data publikacji: 13.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-01-2020

Numer ogłoszenia

1223060

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

- termin składania ofert: było 15.01.2020 r. jest 20.01.2020 r.
- usunięto w sekcji Miejsce i sposób składania ofert " Komentarz: „Nie otwierać przed dniem 15.01.2020” oraz "Wymagane jest podanie wyceny jednostkowych cen za poszczególne czynności wykazane w tabeli stanowiącej element załącznika nr 2.”
- zmiana załączników poprzez dodanie do nich oznaczeń związanych z finansowaniem projektu ze środków europejskich.
- usuniecie zapisu: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą." z sekcji Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności.
- zmiana zapisu w sekcji Warunki zmiany umowy: z "Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą." na "1. Zamawiający dopuszcza możliwości wprowadzenia zmian na etapie podpisywania i realizacji umowy z Oferentem w zakresie:
a) terminów realizacji poszczególnych etapów prac oraz terminu realizacji umowy, w przypadku kiedy taka zmiana będzie korzystna dla realizacji celów projektu i Zleceniodawca otrzyma akceptację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do wprowadzenia takich zmian lub w przypadku wystąpienia siły wyższej, której Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowywania zapytania ofertowego,
b) możliwości udzielenia Oferentowi zamówienia uzupełniającego w szczególnych przypadkach, które nie mogły zostać przewidziane na etapie przygotowania zapytania ofertowego, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu i wynikających z bieżącej realizacji projektu, w szczególności wynikające z przedłużenia terminu realizacji projektu, po uzyskaniu zgody przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
c) zmiany harmonogramu prac z Oferentem, polegających na zmianie proporcji czasu realizacji poszczególnych etapów, w tym zmianie zaangażowania czasowego,
d) wprowadzania przez NCBR zmian do projektu związanych z zakresem merytoryczno-finansowym zadań opisanych w niniejszym zamówieniu,
e) zmiany kadry dostarczonej do realizacji zamówienia, jedynie w przypadku w którym Zamawiający wyrazi na taką zmianę zgodę oraz nowa kadra spełni warunki udziału w niniejszym postępowaniu w punkcie „Wiedza i doświadczenie” oraz będzie dysponowała minimum taką samą wiedzą i doświadczeniem, jak osoby które mają zostać zastąpione. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, zwiększeniu nie może ulec stawka godzinowa wskazana w ofercie.
e) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy."
- w sekcji Wiedza i doświadczenie dodano: "(dla całego zespołu)" oraz "Test odbędzie się w siedzibie zamawiającego. O terminie testu zamawiający poinformuje Oferentów mailowo. "
- w sekcji Osoby zdolne do wykonania zamówienia było załącznik nr 4 jest załącznik nr 3.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w formie pisemnej wraz z załącznikami należy złożyć:

• drogą elektroniczną na adres: malgorzata.sawicka.2@pkobp.pl lub
• pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego pod adresem: ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do: 20.01.2020 r., godz. urzędowania kancelarii 7:30-15:30 (w przypadku wpływu oferty pocztą tradycyjną, kurierem lub została dostarczona osobiście decyduje data wpływu oferty do siedziby PKO Bank Polski. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymaga się złożenia oferty zgodnie z wzorami Załączników.

W przypadku składania oferty
•pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście, wykonawca składa ofertę wraz z wymienionymi dokumentami w zabezpieczonej kopercie oznakowanej następująco:
o nazwa i adres Oferenta;
o nazwa i adres Zamawiającego;
o oznaczenie: – Zapytanie Ofertowe nr 01-12-2019


Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty

a. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania w języku polskim w formie pisemnej. Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego.
b. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie
jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo
w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
c. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
d. Termin ważności oferty – do 28.02.2020 r.
e. Wartość oferty brutto podana w PLN oraz obejmująca cały zakres zamówienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego.
f. Rodzaj wynagrodzenia – ryczałtowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia stosownie do wykonanego zakresu robót.
W razie wątpliwości w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających informacje zawarte w ofercie,
z minimalnie 2-dniowym terminem dostarczenia.
Zamawiający zastrzega, iż ma prawo unieważnienia postępowania bez wyboru ofert bez podawania przyczyny.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

malgorzata.sawicka.2@pkobp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Sawicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 778 86 73

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający zleci przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie wykorzystania blockchain. Zadania obejmujące przedmiot zamówienia będą realizowane w ramach projektu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prace rozwojowe obejmują łącznie 4 etapy. Planowany czas realizacji prac wynosi 22 miesiące a termin rozpoczęcia projektu został zaplanowany na luty.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, dla zamówień o szacunkowej wartości powyżej 209 tys. euro obejmującego przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania blockchain. Prace będą realizowane w ramach projektu, który zostanie złożony w naborze prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie podwykonawcy do realizacji prac rozwojowych w zakresie rozwoju oprogramowania technologii blockchain.
- opracowanie modułów oprogramowania do emisji, obrotu oraz zarządzania tokenami,
- realizacja przykładowych usług opartych o tokenizację,
- opracowanie modułów oprogramowania do tworzenia i zarządzania smart kontraktami,
- przeprowadzenie testów akceptacyjnych zrealizowanych prototypów,
- wparcie przy integracji wypracowanego rozwiązania z systemami informatycznymi Banku.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany czas realizacji prac to max. 22 mies. (168h x 3 osoby x 22 = 11 008h). Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: luty 2020. Szczegółowy Harmonogram wykonywania poszczególnych prac zostanie opracowany na etapie sporządzania umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu będą mogli wziąć udział wykonawcy, którzy:
Pkt I.
a/ posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
e/ w ciągu ostatnich 24 miesięcy zrealizowali co najmniej 1 zlecenie polegające na pracach deweloperskich w zakresie technologii blockchain.

Podwykonawca powinien zapewnić zaangażowanie pracowników posiadających doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zlecenia. Podwykonawca zapewni trzech deweloperów blockchain w wymiarze odpowiadającym trzem etatom na okres max. 22 miesięcy.

Pkt II.
Zakres wymagań odnośnie deweloperów blockchain:
- doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu oprogramowania,
- znajomość zarówno publicznych jak i prywatnych platform blockchain, w tym w szczególności znajomość platform Hyperledger i Ethereum.
- znajomość języków oprogramowania oraz narzędzi niezbędnych do pracy z wyżej wymienionymi platformami blockchain i ich integracji z systemami informatycznymi Banku,
- znajomość protokołów do tworzenia i obrotu tokenami,
- umiejętność pisania smart kontraktów na platformach blockchain,
- doświadczenie w pracy w środowiskach chmurowych (cloud computing),
- doświadczenie przy integracji systemów informatycznych,
- znajomość zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- znajomość podstaw kryptografii,
- znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną.

Warunki dotyczą członków zespołu deweloperskiego wskazanego do realizacji zamówienia przez wykonawcę, a nie zaś samego wykonawcy.
Weryfikacja warunków na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 oraz poprzez przeprowadzenie testu na członkach wskazanego zespołu deweloperskiego. Test dotyczy w zakresu wskazanego w pkt II części Wiedza i doświadczenie. Za spełnienie warunku będzie uznawane uzyskanie przez oferenta wyniku testu na poziomie co najmniej 70% (dla całego zespołu) oraz co najmniej 50% przez każdego członka zespołu wskazanego do realizacji zamówienia. Test odbędzie się w siedzibie zamawiającego. O terminie testu zamawiający poinformuje Oferentów mailowo.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W realizację przedsięwzięcia zaangażowany zostanie zespół deweloperski w wymiarze odpowiadającym równowartości trzech osób zatrudnionych na pełen etat.

Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie podpisanego Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwości wprowadzenia zmian na etapie podpisywania i realizacji umowy z Oferentem w zakresie:
a) terminów realizacji poszczególnych etapów prac oraz terminu realizacji umowy, w przypadku kiedy taka zmiana będzie korzystna dla realizacji celów projektu i Zleceniodawca otrzyma akceptację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do wprowadzenia takich zmian lub w przypadku wystąpienia siły wyższej, której Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowywania zapytania ofertowego,
b) możliwości udzielenia Oferentowi zamówienia uzupełniającego w szczególnych przypadkach, które nie mogły zostać przewidziane na etapie przygotowania zapytania ofertowego, które są niezbędne do osiągnięcia celów projektu i wynikających z bieżącej realizacji projektu, w szczególności wynikające z przedłużenia terminu realizacji projektu, po uzyskaniu zgody przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
c) zmiany harmonogramu prac z Oferentem, polegających na zmianie proporcji czasu realizacji poszczególnych etapów, w tym zmianie zaangażowania czasowego,
d) wprowadzania przez NCBR zmian do projektu związanych z zakresem merytoryczno-finansowym zadań opisanych w niniejszym zamówieniu,
e) zmiany kadry dostarczonej do realizacji zamówienia, jedynie w przypadku w którym Zamawiający wyrazi na taką zmianę zgodę oraz nowa kadra spełni warunki udziału w niniejszym postępowaniu w punkcie „Wiedza i doświadczenie” oraz będzie dysponowała minimum taką samą wiedzą i doświadczeniem, jak osoby które mają zostać zastąpione. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, zwiększeniu nie może ulec stawka godzinowa wskazana w ofercie.
e) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
Oświadczenie o doświadczeniu i potencjale kadrowym - załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM: Wartość oferty brutto PLN
WAGA W PROCENTACH (%) 100

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie wartość oferty brutto w PLN za miesiąc roboczy (168h x 3 osoby = 504h). Punkty przyznawane będą wg poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto
C = ------------------------------------------------- x 100 = liczba punktów.
Wartość oferty badanej brutto

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta o najniższej wartości brutto PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest wartość, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wartości wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wybrany oferent i zespół deweloperski będzie zobligowany do podpisania umowy o poufności.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą wziąć udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest Oświadczenie oferenta stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Puławska 15

02-515 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 580 21 49

NIP

5250007738

Tytuł projektu

Uruchomienie w PKO BP usług wykorzystujących tokeny i smart kontrakty w oparciu o technologię blockchain.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0756/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

wybrana oferta:
IMAPP sp. z o.o. ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa. Oferta w wysokości 55 792,80 brutto za miesiąc (168h x 3 osoby). Oferta złożona w dniu 20.01.2020 i ponowna oferta (po negocjacjach cenowych) złożona w dniu 28 lutego 2020 r.
Liczba wyświetleń: 1217