Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKUP I DOSTAWA ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ OSADU.

Data publikacji: 09.12.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2020

Numer ogłoszenia

1221835

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający opublikował zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 w dn. 16.12.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów
Racławickich 35, 39-200 Dębica, Dziennik Podawczy, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia
21.01.2020 r. do godz. 12:00
Informacja na temat sposobu składania ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., ul. Kosynierów Racławickich 35,
39-200 Dębica, Oferta w postępowaniu na:
Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej osadu
nie otwierać przed dniem: 21.01.2020 r. godz. 12:15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lucyna Grych-Kusek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

14 670 68 34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ładowarki teleskopowej osadu - 1 sztuka, o parametrach: silnik wysokoprężny, o pojemności nie większej 4500 cm3 z turbodoładowaniem o mocy min. 100 KM.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy/ów na zakup i dostawę nowej ładowarki teleskopowej osadu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ładowarki teleskopowej osadu - 1 sztuka, o parametrach: silnik wysokoprężny, o pojemności nie większej 4500 cm3 z turbodoładowaniem o mocy min. 100 KM.

Kod CPV

43260000-3

Nazwa kodu CPV

Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zakres zamówienia i obowiązki Wykonawcy
1. Zakup i dostawa ładowarki teleskopowej do osadu - 1 sztuka, o parametrach i wyposażeniu:
1) silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, o pojemności nie większej niż 4500 cm3 z turbodoładowaniem, o mocy minimum 100 KM, spełniający europejskie normy niskiej emisji spalin minimum Stage IIIB,
2) przeniesienie napędu hydrostatyczne lub skrzynia biegów automatyczna z możliwością ręcznej zmiany biegów (minimum 4 biegi do przodu + wsteczny), dopuszcza się przekładnię półautomatyczną ze zmianą biegów manualną pod obciążeniem;,
3) sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego joysticka z dodatkową możliwością wyboru kierunku jazdy oraz proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu,
4) napęd na obie osie 4x4, obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną: przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb „kraba’’,
5) cztery koła równe wyposażone w opony do pracy w trudnych warunkach, zapewniające maszynie doskonałe warunki trakcyjne,
6) układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,
7) układ hydrauliczny zasilany pompą, o przepływie minimum 140 l/min i ciśnieniu roboczym minimum 210 bar, umożliwiający wykonywanie jednocześnie kilku funkcji roboczych w trzech niezależnych płaszczyznach,
8) ładowarka fabrycznie przystosowana do pracy z wyciągarką hydrauliczną, o uciągu minimum 1,0t,
9) układ elektryczny 12 V,
10) sygnalizacja wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, niskiego poziomu płynu chłodzącego, sygnał cofania,
11) kabina spełniająca normy ROPS/FOPS wyposażona w ogrzewanie, wentylator z regulowanymi dyszami nawiewu, regulowany fotel operatora, otwieraną tylną i boczną szybę, wycieraczkę szyby przedniej, tylnej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, lusterko tylne, światła robocze, wskaźniki: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych, alarm stabilności wzdłużnej, który ostrzega operatora maszyny, że ładowarka osiąga granice stabilności wzdłużnej, składa się z diod LED oraz sygnalizatora akustycznego,
12) zbiornik paliwa o pojemności minimum 120 L, zbiornik oleju hydraulicznego,
13) system automatycznego smarowania o ciśnieniu roboczym w systemie minimum 50 Bar. Wyposażony w alarm w kabinie kierowcy informujący o rezerwie smaru w zasobniku pompy i spadku ciśnienia w systemie, sterownik umożliwiający diagnozę systemu. System wyposażony w zabezpieczenie przed zasychaniem i zabrudzeniem smaru. Układ obejmujący co najmniej układ napędowy, podwozie pojazdu główny sworzeń wysięgnika i mocowania siłowników wysięgnika;
14) podwozie zabezpieczone przed uszkodzeniem np. poprzez osłony podwozia i wałów napędowych,
15) powietrze dostarczane do kabiny operatora musi zostać przefiltrowane przez element usuwający odory,
16) wykonawca dostarczy wraz z maszyną komplet dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami tak, aby ładowarka mogła rozpocząć prace (zgodnie z jej przeznaczeniem) od momentu jej dostarczenia.

2. Wymagania szczegółowe
1) Parametry robocze
a) maksymalny udźwig ładowarki, nie mniej niż 4500 kg,
b) wysokość podnoszenia ładunku, nie mniej niż 6,5 m,
c) poziomy zasięg ramienia nie mniej niż 4,0 m,
d) udźwig w odległości 1,5 m od zewnętrznej krawędzi kół przednich (poziomo) na wysokości (pionowo) 4,0 m, nie mniej niż 4000 kg, (udźwig z widłami podanym punkcie wg wykresu obciążeń producenta),
e) udźwig w odległości 3,5 m od zewnętrznej krawędzi kół przednich na wysokości 2,0m, nie mniej niż 1400 kg, (udźwig z widłami wg wykresu obciążeń producenta),
f) masa całkowita ładowarki nie mniejsza niż 8800 kg.
2) Wyposażenie maszyny:
a) instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny,
b) osprzęt – łyżka z wymiennym lemieszem, o pojemności min. 2,0 m3;
c) osprzęt – widły;
d) osprzęt – wciągarka hydrauliczna o udźwigu min. 1000 kg (z zapasem nie mniej niż 12 m liny);
e) klimatyzacja,
f) fotel pneumatyczny,
g) światła robocze przód na kabinie,
h) światła robocze tył na kabinie,
i) światła robocze na teleskop,
j) wlew paliwa zamykany na kluczyk,
k) zaczep do przyczep, o dopuszczalnej masie całkowitej min. 5 t,
l) gniazdo prądowe do przyczep,
m) smarownica, tuba smaru, klucz do kół,
n) DTR - instrukcja obsługi, certyfikat CE, książka gwarancyjna – wymienione dokumenty w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej,
o) trójkąt ostrzegawczy, tablica wyróżniająca, gaśnica, lampa migowa, apteczka,
p) ładowarka oklejona taśmą odblaskową (biało-czerwoną) szerokości ok. 10 cm,
q) katalog części zamiennych w wersji papierowej i elektronicznej.

3) Dodatkowe uwarunkowania, ujęte w cenie umowy:
a) pojazd ma być wolny od wad, sprawny, nadający się do natychmiastowego użytkowania,
b) pojazd musi posiadać deklarację zgodności, potwierdzającą spełnienie obowiązujących w Unii Europejskiej norm technicznych oraz bezpieczeństwa,
c) po dostarczeniu pojazdu Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiającego 2 szkolenia dla pracowników w zakresie prowadzenia, obsługi i konserwacji pojazdu. Salę do prowadzenia szkolenia dla maksymalnie 6 osób udostępnia Zamawiający. Szkolenia mają się odbyć według następującego harmonogramu:
• Pierwsze 1 dniowe szkolenie po dostarczeniu pojazdu do siedziby Zamawiającego,
• Drugie 1 dniowe szkolenie po upływie min. 1 miesiąca od przejęcia przez Zamawiającego pojazdu do użytkowania.

Harmonogram realizacji zamówienia

do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Wiedza i doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej – dwa zamówienia polegające na dostawie fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej.
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego opisu spełniania tego warunku. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły: spełnia - nie spełnia

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty
w przypadku gdy:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
a) Wystąpieniem takiej zmiany przepisów, która skutkować będzie koniecznością wprowadzenia zmian, a której Zamawiający nie był w stanie przeiwdzieć w trakcie przygotowywania postępowania,
b) działaniem siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostaw lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie,
c) następstwem okoliczności związanych ze zmianą Wytycznych POIŚ i zmian podpisanej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu.
Przedłużenia terminu dokonuje się o długość okresu, w jakim okoliczności wystąpiły.
2) zmiana płatności:
a) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy,
b) miarkowanie wysokości kar umownych w okolicznościach wskazywanych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
3) zmiany zakresu rzeczowego: wykonanie świadczeń zamiennych (parametrów zamiennych), których wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy.
4) pozostałe zmiany:
a) zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT,
b) wydłużenie okresu rękojmi, o dowolny okres,
c) dopuszcza się wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, że będą one służyły prawidłowej realizacji zobowiązań z tytułu zawartej umowy o dofinansowanie.
3. Wszystkie postanowienia z ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę
i jednocześnie nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru,
c) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,
d) Wykaz dostaw sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW.
e) Wykaz parametrów urządzenia sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
f) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW,
g) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru zgodnie z pkt. 9.3.2. IDW,
h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt. 10 IDW,
i) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej IDW i inne dokumenty wymienione
w niniejszej SIWZ.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniające.
2. Przedmiot: nie dotyczy
3. Wielkości lub zakresu zamówienia: nie dotyczy.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone: nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- Cena – 80% = 80 pkt.
Oferty zostaną przeliczone według wzoru:

najniższa oferowana cena
C= -------------------------------------------- x 80 pkt
cena ocenianej oferty

- Okres gwarancji i rękojmi –20% = 20 pkt

3. Punkty za kryterium przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi zostaną przyznane wg schematu:

Deklarowany okres gwarancji i rękojmi pełne, a Ilość punktów:
- za 36-47 miesięcy - 0 pkt.
- za 48-59 miesięcy - 10 pkt.
- za60 miesięcy i więcej - 20 pkt.

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), którzy otrzymają najwyższą punktację w kryteriach oceny i których oferta spełni wszystkie warunki postępowania.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udzielenia zamówienia Zamawiający wykluczy podmioty powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.3.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi wykazać brak podstaw do wykluczenia
z postępowania poprzez przedstawienie następujących dokumentów:
a) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do niniejszej IDW.
b) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WODOCIĄGI DĘBICKIE SP. Z O.O.

Adres

Kosynierów Racławickich 35

39-200 Dębica

podkarpackie , dębicki

Numer telefonu

607771722

Fax

146779427

NIP

8720004272

Tytuł projektu

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0019/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Unieważnia się postępowanie, ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Liczba wyświetleń: 434