Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 na zakup usługi doradczej

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2019

Numer ogłoszenia

1216731

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2019 r. o godzinie 24:00.
2. Ofertę należy:
- złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego (ul. Metalowa 7A, 10 – 603 Olsztyn) lub
- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail na adres 2MPROJEKT.OLSZTYN@GMAIL.COM).
Doręczenie musi być dokonane przed upływem terminu na składanie ofert, pod rygorem nieważności.
3. Przed upływem terminu na składanie ofert, Oferent może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać bez podania przyczyny, pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu informacji o zmianach lub wycofaniu oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

2MPROJEKT.OLSZTYN@GMAIL.COM

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Jakubowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 608 119 789

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi doradczej w celu realizacji projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej 2MProjekt Spółka Cywilna Jankowski Michał, Jakubowski Marek na wybranych rynkach zagranicznych.”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi doradczej realizowanej w ramach projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej 2MProjekt Spółka Cywilna Jankowski Michał, Jakubowski Marek na wybranych rynkach zagranicznych.”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza zgodna ze specyfikacją ujętą w załączonym zapytaniu ofertowym.

Zakres usługi doradczej:
1. Wyszukiwanie, selekcja (opracowanie profilu potencjalnego kontrahenta, segmentów klientów), a następnie nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie do etapu rozmów handlowych.
2. Przygotowanie przedmiotowej usługi (przeznaczonej do internacjonalizacji) do potrzeb rynków docelowych (w tym m.in. badanie marketingowe na rynkach docelowych – Niemcy i Rosja w oparciu o badanie "desk research").
3. Przygotowanie strategii negocjacyjnej firmy wobec partnerów i klientów na wybranych rynkach.
4. Przygotowanie strategii ekspansji na wybrane rynki docelowe w oparciu o dane rynkowe.
5. Przygotowanie kanałów dystrybucji i opracowanie otoczenia formalno-prawnego, opracowanie strategii budowania sprzedaży przedmiotowych usług na wybranych rynkach zagranicznych od strony organizacyjnej, administracyjnej i logistycznej.
6. Przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w szczególności marketing internetowy).
7. Projektowanie materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych wraz z modernizacją modułu sprzedażowego na rynki zagraniczne.
8. Opracowanie treści regulaminów usług, gwarancji, instrukcji i innych dokumentów niezbędnych do wprowadzenia usług przeznaczonych do sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie do dnia 15.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają doświadczenie w wykonywanych/realizowanych usługach związanych z przedmiotem zamówienia, tj. Oferenci, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, mogą wykazać się realizacją minimum 15 (piętnastu) usług średniorocznie związanych z przedmiotem zamówienia.
b) Dysponują wykwalifikowanym i doświadczonym personelem - osoby oddelegowane do wykonania usługi będą posiadały przynajmniej 3-letnie doświadczenie związane z tematyką usługi i jej zakresem.
Zamawiający oceni spełnienie warunków a) – b) poprzez weryfikację poprawności złożonych oświadczeń, które są integralną częścią formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Podpis Oferenta pod oświadczeniami oznacza spełnienie warunku.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają zdolność techniczną i zawodową do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oceni spełnienie warunku poprzez weryfikację poprawności złożonych oświadczeń, które są integralną częścią formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Podpis Oferenta pod oświadczeniami oznacza spełnienie warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
Zamawiający oceni spełnienie warunku poprzez weryfikację poprawności złożonych oświadczeń, które są integralną częścią formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Podpis Oferenta pod oświadczeniami oznacza spełnienie warunku.

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy w trakcie realizacji usługi doradczej zobowiązują się do uczestnictwa w minimum 2 (dwóch) spotkaniach z Zamawiającym miesięcznie, w siedzibie Zamawiającego, dotyczących przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oceni spełnienie warunku poprzez weryfikację poprawności złożonych oświadczeń, które są integralną częścią formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Podpis Oferenta pod oświadczeniami oznacza spełnienie warunku.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy wniosą wadium w wysokości 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych polskich) przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: 35 1910 1048 2120 0001 6341 0001 prowadzony w Santander Bank Polska S.A.
Spełnienie warunku będzie uznane za skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym i załącznikami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej.
Sposób wyliczenia punktów nastąpi przy zastosowaniu poniższych wzorów oraz wytycznych:

KRYTERIUM - WAGA (pkt.)
a) Łączna cena netto - 60 pkt.
b) Ilość spotkań z Zamawiającym - 30 pkt.
c) Termin realizacji - 10 pkt

1. Punktacja za łączną cenę netto przedmiotu zamówienia – P1
Punktacja będzie obliczana na podstawie wzoru:
P1 = Cn X 60 / Cr
P1 – otrzymane punkty
Cn – łączna cena netto oferty najtańszej
Cr – łączna cena netto oferty rozpatrywanej
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 pkt.

2. Punktacja za ilość spotkań z Zamawiającym – P2
- 2 (dwa) spotkania w miesiącu – 0 pkt.
- 3 (trzy) spotkania w miesiącu lub więcej – 30 pkt.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 30 pkt.

3. Punktacja termin realizacji usługi – P3
- realizacja do dnia 01.06.2020 r. – 10 pkt.
- realizacja do dnia 15.06.2020 r. – 0 pkt.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 10 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie liczby punktów wyliczonej dla każdej oferty w oparciu o kryteria z pkt. VII zapytania ofertowego.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100 pkt.
3. Obliczenia będą dokonywane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Najkorzystniejsza oferta to ta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku zsumowania punktów za poszczególne kryteria oceny ofert. Punkty będą sumowane według wzoru:
P = P1 + P2 + P3, gdzie P to łączna liczba punktów.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na uzyskanie przez dwie lub więcej oferty tego samego wyniku punktowego, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci powiązaniu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy usługi, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub wytycznych instytucji odpowiedzialnej za przydzielanie środków unijnych.
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych zostanie spełniony, jeżeli Oferent dostarczy Zamawiającemu podpisane oświadczenie, które stanowi integralną część formularza oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Zamawiający oceni spełnienie warunku poprzez weryfikację poprawności złożonego oświadczenia (sprawdzenie podpisu pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

2MPROJEKT SPÓŁKA CYWILNA JANKOWSKI MICHAŁ, JAKUBOWSKI MAREK

Adres

Metalowa 7a

10-603 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

608119789

NIP

7393895841

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej 2MProjekt Spółka Cywilna Jankowski Michał, Jakubowski Marek na wybranych rynkach zagranicznych.

Numer projektu

POPW.01.02.00-28-0005/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dobry Impuls Piotr Chomicz
al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty 14.11.2019 r.
Cena netto 495 000,00 PLN
Cena brutto: 608 850,00 PLN
Liczba wyświetleń: 534