Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup stali do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych

Data publikacji: 08.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2019

Numer ogłoszenia

1216556

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.11.2019r do godz. 16:00:00, w wersji elektronicznej na adres inowroclaw@saferoad.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów, lub w wersji papierowej osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego.
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą co najmniej do dnia 31.12.2019r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego poprzez poinformowanie oferentów

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inowroclaw@saferoad.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Pilarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 698 900 725

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup stali do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych w ramach projektu pn. ”Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji” nr POIR.01.01.01-00-0869/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie Projekty B+R przedsiębiorstw.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: inowrocławski Miejscowość: Inowrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup stali do produkcji ultralekkich barier drogowych, mostowych i mobilnych w ramach projektu pn. ”Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji” nr POIR.01.01.01-00-0869/17 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie Projekty B+R przedsiębiorstw.

Przedmiot zamówienia

LP Przedmiot zamówienia
1 Blacha 3x1500x3000 – 24 000 kg
2 Blacha 4x1500x3000 –24 000 kg
3 Blacha 5x1500x3000 – 48 000 kg
4 Blacha 6x1500x3000 – 24 000 kg
5 Blacha 8x1500x3000 – 24 000 kg
6 Blacha 10x1500x3000 – 24 000 kg
7 Blacha 15x1500x3000 – 48 0000 kg

Specyfikacja techniczna zamówienia:
1. Gatunek materiału S235JR.
2. Warunki techniczne zgodne z EN 10025-1 , EN 10025-2.
3. Zawartość krzemu: Si od 0,01% do 0,03%.
4. Zawartość aluminium Al nie mniej niż 0,02%.
5. Dopuszczalne tolerancje dla grubości materiału zgodne z PN-EN 10051+A1.
6. Wymagany rodzaj atestu co najmniej 3.1 wg. normy EN 10204 dostarczony w dniu dostawy.
7. Materiał musi zawierać oryginalne zawieszki, etykiety hutnicze, nr. wytopu, masa pakietu, wymiary.

Dodatkowe warunki:
Wady jakie się często powtarzają przy dostawach materiałów hutniczych które są niedopuszczalne w przedmiotowym zamówieniu:
1. Sierpowatość, wżery, zawalcownia, pęknięcia materiału w trakcie tłoczenia/gięcia, rozwarstwienia itp. (niektóre wady materiałowe ujawniają się dopiero w procesie cynkowania).
2. Niejednorodny skład chemiczny w ramach jednego wytopu, co powoduje problemy cynkownicze – zwiększony nakład cynku, chropowatość, pęknięcia powłoki cynku, przebarwienia powłoki cynkowej, odpadanie cynku od materiału.
3. Brak lub nieczytelność zawieszek identyfikacyjnych oraz ich niska trwałość.
4. Brak atestów materiałowych przy dostawie lub niespełnienie wymagań w ich opisie w odniesieniu do w/w normy. Brak atestu lub niezgodny z wymaganiami atest uniemożliwia wysyłkę (sprzedaży) wykonanych wyrobów.

Kod CPV

14622000-7

Nazwa kodu CPV

Stal

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Każdy element i kompletny zestaw części mechanicznych musi być wykonany i dostarczony do Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.
2. W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do ewentualnego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• Posiadają doświadczenie w realizacji min. 3 (słownie: trzech) podobnych zamówień, z których każde opiewało na kwotę min. 400.000 zł netto (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Potencjał techniczny

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• Posiadają zaplecze techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniające kryteria i parametry ujęte w zapytaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• Posiadają doświadczoną kadrę inżynierską, niezbędną do wykonania przedmiotu zamówie-nia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się starać Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
• Posiadają stabilną sytuację ekonomiczną i finansową gwarantującą wykonanie przedmioto-wego zamówienia.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki:
Wady jakie się często powtarzają przy dostawach materiałów hutniczych które są niedopuszczalne w przedmiotowym zamówieniu:
1. Sierpowatość, wżery, zawalcownia, pęknięcia materiału w trakcie tłoczenia/gięcia, rozwarstwienia itp. (niektóre wady materiałowe ujawniają się dopiero w procesie cynkowania).
2. Niejednorodny skład chemiczny w ramach jednego wytopu, co powoduje problemy cynkownicze – zwiększony nakład cynku, chropowatość, pęknięcia powłoki cynku, przebarwienia powłoki cynkowej, odpadanie cynku od materiału.
3. Brak lub nieczytelność zawieszek identyfikacyjnych oraz ich niska trwałość.
4. Brak atestów materiałowych przy dostawie lub niespełnienie wymagań w ich opisie w odniesieniu do w/w normy. Brak atestu lub niezgodny z wymaganiami atest uniemożliwia wysyłkę (sprzedaży) wykonanych wyrobów.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
a) wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
b) wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej.
2. W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do ewentualnego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Integralną częścią składanej oferty powinna być specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zakupu.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamówienia uzupełniające:
1. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.
2. Istnieje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium Nr 1 CENA (P1) (waga 100% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 100
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa cena netto ze wszystkich ofert za wszystkie elementy łącznie wymienione w przedmiocie zapytania
Cr - cena netto w rozpatrywanej ofercie za wszystkie elementy łącznie wymienione w przedmiocie zapytania
100 – Waga kryterium

Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół Oceniający. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta z najniższą zaproponowaną ceną przedmiotu zamówienia.

W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Oferentów uzyska taką samą liczbę punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która wpłynęła do Zamawiającego najwcześniej – liczy się data i godzina wpływu oferty.

Zaproponowana w ofercie cena netto musi zostać wyrażona w PLN, przy czym cena za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem ofertowym jest ceną ryczałtową netto, co oznacza, że zaoferowana cena zawiera w sobie wszystkie niezbędne komponenty pokrywające wszystkie pozycje kosztowe Oferenta, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INTER METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Marcinkowskiego 150

88-100 Inowrocław

kujawsko-pomorskie , inowrocławski

Numer telefonu

+48 698 900 725

NIP

5560010462

Tytuł projektu

Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0869/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BOWIM S.A. , ul. Niwecka 1e, 41-200 Sosnowiec
oferta z dnia 18.11.2019r.
Cena: 428 640,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 609