Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 na wykonanie robót budowlanych dotyczących: wymiany okien

Data publikacji: 06.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2019

Numer ogłoszenia

1216145

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób składania ofert:
1. Oferta powinna być przygotowana na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w j. polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna być przygotowana w jęz. polskim.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych, nie będą brane pod uwagę.
5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6. Dokumenty wchodzące w skład oferty, nie podlegają zwrotowi.
7. Oferta i załączniki powinny zostać podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta (zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, KRS lub CEiDG) lub upoważnionego pełnomocnika. W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.
8. Oferta powinna być ważna przez okres co najmniej 3 miesięcy. Okres, w którym Oferent będzie związany Ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
9. Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy wzór – zał. nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę, powinien zawierać:
• Potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych przedmiotu zamówienia poprzez wpisanie „TAK” zgodnie z tabelą II. Warunki dostawy i opis przedmiotu zamówienia - jeżeli są zgodne z oferowanym przedmiotem zamówienia. Niezgodność parametrów technicznych powoduje odrzucenie oferty. Opis parametrów technicznych jest fakultatywny i stanowi odniesienie się Oferenta do przedmiotu dostawy jaki oferuje w swojej ofercie.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – zał. nr 2 wypełniony przez Wykonawcę,
c) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.
d) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zał. nr 3 wypełniony przez Wykonawcę.
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert – zał. nr 4.
f) Oświadczenie dotyczące wykazu dostaw referencyjnych wraz z referencjami – zał. nr 5 wypełniony przez Wykonawcę.
g) Kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie – zał. nr 6.
h) Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zał. nr 7.
Uwaga! Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na etapie oceny ofert.
10. Każda strona oferty powinna być parafowana. Podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
12. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i poprawek oraz spięta w sposób trwały.
13. Oferty należy składać w wersji drukowanej w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.: NOWAK TRANSPORT S.C. Paweł Nowak, Wojciech Nowak, ul. Zakładowa 6, 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić dopisek: „Wymiana okien”.
Ofertę można wysłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: biuro@nowak-transport.eu z dopiskiem w temacie lub treści maila: dotyczy zapytania ofertowego: „Wymiana okien".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@nowak-transport.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami do kontaktu w sprawie zamówienia ze strony Zamawiającego są: Paweł Nowak, Dawid Biernat

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Nowak – tel. +48 601 478 877; Dawid Biernat – tel. +48 605 906 357

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: wymiany okien.
Warunki uczestnictwa w postępowaniu określa załącznik Zapytanie_ofertowe_nr_1_wymiana_okien_06.11.2019

Treść załącznika „Zapytanie_ofertowe_nr_1_wymiana_okien_06.11.2019” jest wiążąca dla Zamawiającego i Oferentów. W treści ogłoszenia na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ zamieszczono wyciąg z zapytania ofertowego ze względu na ograniczenia znakowe.


Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi obejmującego m.in. serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia (prawa i obowiązki stron regulować będzie umowa). Termin liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Oferującego. W trakcie trwania gwarancji Oferent zapewni bezpłatne świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych, wynikających z warunków udzielenia gwarancji. W ramach serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia, Wykonawca zapewni w szczególności: usuwanie awarii i wad stwierdzonych w przedmiocie zamówienia, bieżącą pomoc w eksploatacji przedmiotu zamówienia, obsługę telefoniczną i internetową w każdy dzień roboczy oraz przegląd gwarancyjny, który będzie przeprowadzany zgodnie z dokumentacją techniczną.
Okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XI. Kryteria oceny ofert - niniejszego zapytania ofertowego.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia, musi być wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumentację techniczną określającą specyfikację elementów instalacji.
4. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako wskazówkę w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, pochodzenie, certyfikat czy normę jakości - należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, certyfikaty lub normy określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Tarnów Miejscowość: ul. Zakładowa 6, 33-100 Tarnów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacja projektu pt. „Modernizacja energetyczna budynków Nowak Transport s.c. w Tarnowie“ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: Regionalna polityka energetyczna, Poddziałanie 4.2 „Eko-przedsiębiorstwa” ogłaszamy nabór ofert na wykonanie robót budowlanych dotyczących: wymiany okien zgodnie z poniższą specyfikacją przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Obligatoryjne parametry techniczne, które muszą być bezwzględnie spełnione (specyfikacja techniczna):
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: wymiany okien.

1. Wymiana okien:
Do zapytania ofertowego dołączono pomocnicze rysunki techniczne – załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.

Kod CPV - według Wspólnego Słownika Zamówień: 45421132-8
Pełna nazwa: Instalowanie okien
Obligatoryjne parametry techniczne, które muszą być bezwzględnie spełnione (specyfikacja techniczna):

Hala nr 1:
Luksfery
Wymiary otworów okiennych: szer. 660mm X wys. 900mm
Ilość otworów: 35
Współczynnik przenikania ciepła [W/m2*K]: ≤ 1,4

Hala nr 2:
Okna [rys. - symbol O8] – szt. 7
- Wymiar otworu w murze: 200 x 115 [cm]
- Min. wymiar w świetle ościeżnic: 190 x 105 [cm]
- Odporność ogniowa – brak
- Współczynnik przenikania ciepła [W/m2*K]: = 1,4
- Materiał: okno PCV
- Kolor ramy RAL: 7016
- Otwieranie: uchył + rozwieranie

Budynek biurowo-techniczny:
Okna [rys. - symbol O1] – szt. 1
- Wymiar otworu w murze: 88 x 88 [cm]
- Min. wymiar w świetle ościeżnic: 80 x 80 [cm]
- Odporność ogniowa – brak
- Współczynnik przenikania ciepła [W/m2*K]: = 1,4
- Materiał: okno PCV
- Kolor ramy RAL: 7016
- Otwieranie: uchył

Okna [rys. - symbol O2] – szt. 1
- Wymiar otworu w murze: 110 x 70 [cm]
- Min. wymiar w świetle ościeżnic: 100 x 60 [cm]
- Odporność ogniowa – brak
- Współczynnik przenikania ciepła [W/m2*K]: = 1,4
- Materiał: okno PCV
- Kolor ramy RAL: 7016
- Otwieranie: uchył

Okna [rys. - symbol O3] – szt. 4
- Wymiar otworu w murze: 166 x 117 [cm]
- Min. wymiar w świetle ościeżnic: 156 x 107 [cm]
- Odporność ogniowa – brak
- Współczynnik przenikania ciepła [W/m2*K]: = 1,4
- Materiał: okno PCV
- Kolor ramy RAL: 7016
- Otwieranie: rozwieralne

Okna [rys. - symbol O4] – szt. 10
- Wymiar otworu w murze: 270 x 160 [cm]
- Min. wymiar w świetle ościeżnic: 260 x 150 [cm]
- Odporność ogniowa – brak
- Współczynnik przenikania ciepła [W/m2*K]: = 1,4
- Materiał: okno PCV
- Kolor ramy RAL: 7016
- Otwieranie: rozwieralne


Okna [rys. - symbol O5] – szt. 1
- Wymiar otworu w murze: 175 (155) x 314 [cm]
- Min. wymiar w świetle ościeżnic: 165 (145) x 300 [cm]
- Odporność ogniowa – brak
- Współczynnik przenikania ciepła [W/m2*K]: = 1,4
- Materiał: okno PCV
- Kolor ramy RAL: 7016
- Otwieranie: brak

Okna [rys. - symbol O6] – szt. 1
- Wymiar otworu w murze: 155 (140) x 314 [cm]
- Min. wymiar w świetle ościeżnic: 145 (130) x 300 [cm]
- Odporność ogniowa – brak
- Współczynnik przenikania ciepła [W/m2*K]: = 1,4
- Materiał: okno PCV
- Kolor ramy RAL: 7016
- Otwieranie: brak

Okna [rys. - symbol O7] – szt. 1
- Wymiar otworu w murze: 140 (120) x 314 [cm]
- Min. wymiar w świetle ościeżnic: 130 (110) x 300 [cm]
- Odporność ogniowa – brak
- Współczynnik przenikania ciepła [W/m2*K]: = 1,4
- Materiał: okno PCV
- Kolor ramy RAL: 7016
- Otwieranie: brak

Kod CPV

45421132-8

Nazwa kodu CPV

Instalowanie okien

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Podpisanie umowy na wykonanie i dostawę oraz montaż/instalację przedmiotu zamówienia odbędzie się w ciągu maksymalnie 1 miesiąca od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym/będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie miesiąca od daty opublikowania wyników, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

2. Termin realizacji zamówienia (wykonanie, montaż i ostateczny odbiór) – maksymalnie do 31.12.2019r.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia powinien zostać określony przez Dostawcę/Wykonawcę w ofercie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia przy zaistnieniu okoliczności o których mowa w pkt. VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY niniejszego zapytania ofertowego. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5. Oferent zobowiązuje się zainstalować przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w budynku biurowym i halach nr 1 i nr 2 położonych w Tarnowie przy ul. Zakładowej 6.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o wartości każdej z nich co najmniej 25.000,00 zł netto;
- dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent przedstawi oświadczenie obejmujące wykaz/opis dostaw referencyjnych wraz z referencjami wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego;

Potencjał techniczny

Posiadają odpowiedni potencjał techniczny i osobowy niezbędny do wykonania zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.
- dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent podpisze oświadczenie zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadają odpowiedni potencjał osobowy niezbędny do wykonania zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.
- dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent podpisze oświadczenie zgodnie z formularzem ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujące warunki:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację zadania. W tym celu Oferent winien wykazać, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 25 000,00 zł netto. Ubezpieczenie obejmować powinno zarówno szkody majątkowe, jak i niemajątkowe powstałe w związku z odpowiedzialnością kontraktową i deliktową Wykonawcy. Wykonawca będzie kontynuował ww. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.
- dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
UWAGA! Zamawiający wymaga przez cały okres obowiązywania umowy zachowania ciągłości polisy ubezpieczeniowej. Dla wykazania powyższego Zamawiający oczekuje przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę potwierdzenia zapłaty składki ubezpieczeniowej. Podobnie przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający będzie wymagał przedkładania przez Wykonawcę potwierdzeń zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Dodatkowe warunki

1. Oferent przedstawi ofertę zgodną z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji zapytania ofertowego.

2. Oferent musi spełniać wszystkie warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

3. Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz należy dołączyć takie dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferty, które nie spełnią tego wymagania zostaną odrzucone.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu ofertowym lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia uzgodnione będzie w umowie w postaci ceny ryczałtowej w PLN lub EUR z wyodrębnieniem podatku VAT – jeżeli występuje.
6. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto.
7. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
8. W cenie ryczałtowej mieścić się musi całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia, uzgodnień, opinii, decyzji i innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Cenę ryczałtową oferty należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Oferta przedstawiona w walucie obcej zostanie przeliczona według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia ofert. Jeżeli kurs nie będzie publikowany danego dnia, to zostanie przyjęty kurs z kolejnego dnia publikacji kursów przez NBP następującego po dniu złożenia ofert. Wiążącą uznaje się cenę w PLN.
11. W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane.
12. Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów.
13. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
14. Nie będą rozpatrywane oferty:
• niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
• częściowe,
• złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
• złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
• złożone po terminie przyjmowania ofert.
15. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
b) została złożona po terminie składania ofert;
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
d) nie spełnia wymogów merytorycznych;
e) nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń,
f) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
g) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
h) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
i) wykonawca w odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
j) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki;
k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
16. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi jednak wykazać, w szczególności poprzez pisemne zobowiązanie tych podmiotów, że będzie dysponował tymi zasobami przez okres realizacji zamówienia.
17. Nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres.
18. Oferty po ich komisyjnym otwarciu są jawne. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
19. Wykonawca wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania, zobowiązany jest do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
20. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265),
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Warunki zmiany umowy

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:
a) zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
b) gdy nie wpłynie żadna oferta,
c) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d) gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – dla oceny tego warunku stosuje się analogicznie przepisy ustawy Prawo Zamówień publicznych,
e) gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się bezcelowe,
f) wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu albo nie wpłynęła żadna ważna oferta,
g) Zamawiający nie otrzyma dofinansowania albo zostanie pozbawiony dofinansowania.
h) jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi.
2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. Zawiadamiając wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, Zamawiający powinien w miarę możliwości wskazać odpowiednie umotywowanie tej decyzji.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert. Wszelkie zmiany w treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców. W przypadku dokonywania zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 1 – 5 pkt VI powyżej, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania lub zmiany umowy z Wykonawcą na zasadach określonych w umowie, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana lub zmieniona umowa o dofinansowanie projektu.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych poniżej.
3. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w szczególności w następujących sytuacjach:
a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji zamówienia polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów lub norm mających zastosowanie do Przedmiotu Zamówienia;
c) zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione; koszty związane ze wzrostem stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę;
d) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy, jego poszczególnych Etapów lub opracowań projektowych;
e) udzielenia przez Zamawiającego Innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji całości lub części Przedmiotu Zamówienia;
f) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części Przedmiotu Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
g) przesunięcia terminu zakończenia robót, w szczególności z powodu: zaistnienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności jak również w tym w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, strajki jak również konieczności opracowania projektów zamiennych i dodatkowych, innych okoliczności których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;
i) z powodu okoliczności leżących po stronie podwykonawców lub poddostawców Wykonawcy, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
j) przesunięcia terminu szkoleń związanych z użytkowaniem przedmiotu zamówienia, która to okoliczność nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;
k) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego,
l) okoliczności niezależnych od Wykonawcy;
m) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca.


Dalsza część zapisów zgodnie z dołączonym plikiem Zapytanie_ofertowe_nr_1_wymiana_okien_06.11.2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy wzór – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę, powinien zawierać:
• Nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta,
• Datę sporządzenia,
• Cenę netto i brutto,
• Termin ważności oferty,
• Warunki i terminy płatności,
• Potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych przedmiotu zamówienia poprzez wpisanie „TAK” zgodnie z tabelą II. Warunki dostawy i opis przedmiotu zamówienia - jeżeli są zgodne z oferowanym przedmiotem zamówienia. Niezgodność parametrów technicznych powoduje odrzucenie oferty. Opis parametrów technicznych jest fakultatywny i stanowi odniesienie się Oferenta do przedmiotu dostawy jaki oferuje w swojej ofercie.
• Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę,
c) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.
d) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę.
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
f) Oświadczenie dotyczące wykazu dostaw referencyjnych wraz z referencjami wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę.
g) Kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
h) Oświadczenie Wykonawcy/Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Uwaga! Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu na etapie oceny ofert.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:
S = C + G, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S – suma uzyskanych punktów,
C – punkty za cenę,
G – punkty za termin gwarancji i rękojmi przyznane danej ofercie.

Kryterium nr 1 (cena):
C = ( Cmin/Cof..) x 90 , gdzie:
Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena netto przez oferenta wynikająca z danej oferty,
C – ilość punktów przyznanych za cenę netto danej ofercie.

Zaproponowana przez Oferenta cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT. Cena całkowita oferty ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny będzie całkowita cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie w walucie PLN lub przeliczona z EUR na walutę PLN. Wiążącą uznaje się cenę w PLN. Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać przedstawiona jednolicie jako całkowita cena za wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

Kryterium nr 2 (termin gwarancji i rękojmi):
G = (Gof /Gmax) x 10, gdzie:
Gmax – najdłuższy termin gwarancji i rękojmi liczony w pełnych miesiącach od terminu odbioru końcowego spośród wszystkich złożonych ofert
Gof – zaoferowany przez Oferenta termin gwarancji i rękojmi liczony w pełnych miesiącach od terminu odbioru końcowego
G – ilość punktów za termin gwarancji i rękojmi przyznanych danej ofercie.
Kryterium oceny ofert stanowi termin gwarancji i rękojmi wskazany w ofercie wyrażony w pełnych miesiącach kalendarzowych. Termin liczony będzie od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Oferującego. Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w inny sposób niż ten przewidziany w zamówieniu to jest np. określenie okresu gwarancyjnego i rękojmi za pomocą dni lub lat nie będzie brane pod uwagę. W takim przypadku Wykonawca otrzyma za to kryterium 0 punktów.
Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24-miesiące liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Zamawiającego i Oferującego. Zaproponowanie okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.
2. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert - dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.
3. W przypadku, gdy taką samą ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. W związku z powyższym, Oferta powinna zawierać (w swojej treści lub jako oświadczenie) opis dotyczący wpływu maszyny na aspekty środowiskowe.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający oświadcza, że dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa złożone przez Oferentów nie będą udostępniane innym Uczestnikom postępowania, a dane osobowe zawarte w ofertach będą wykorzystywane dla potrzeb niezbędnych do procesu oceny ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, decydujących o wyborze wykonawcy w postępowaniu.
6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego,
a) udokumentować, że Wykonawcy łącznie spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy cywilno – prawnej, regulującą ich współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Ponadto z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy są w stanie upadłości, likwidacji lub w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
b) Wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy,
c) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
d) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
e) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
f) Osób fizycznych, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g) Spółek jawnych, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h) Spółek partnerskich, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
i) Spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
j) Osób prawnych, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
k) Podmiotów zbiorowych, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
l) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

Powyższy warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NOWAK TRANSPORT SPÓŁKA CYWILNA PAWEŁ NOWAK WOJCIECH NOWAK

Adres

Zakładowa 6

33-100 Tarnów

małopolskie , Tarnów

Numer telefonu

146564664

Fax

146564664

NIP

9930656946

Tytuł projektu

Modernizacja energetyczna budynków Nowak Transport s.c. w Tarnowie

Numer projektu

RPMP.04.02.00-12-0392/18-00

Inne źródła finansowania

Brak innych źródeł dofinansowania

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego najwyższą ilość punktów zdobyła oferta firmy
(oferta spełniła wszystkie kryteria wyboru ofert):
1. Usługi remontowo-budowlane Leszek Jackowski
Sieciechowice 17
33-121 Bogumiłowice
NIP: 873-190-27-44
Data wpływu oferty: 21.11.2019 godz. 12:15
Cena: 72 800,00 PLN netto; 89 544,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 531