Strona główna
Logo unii europejskiej

Informacja o wyborze wykonawcy do zapytania ofertowego nr 08/2019

Data publikacji: 05.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-12-2023

Numer ogłoszenia

1215813

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Nie dotyczy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

export@pumice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Sierocka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 54 230 91 11

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze oferenta w związku z zapytaniem ofertowym nr 08/2019 z dnia 28.10.2019 rok.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek Miejscowość: Włocławek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Promocja wyrobów beneficjenta na rynkach zagranicznych celem pozyskania nowych klientów co przyczyni się do wzrostu eksportu beneficjenta oraz pozytywnie wpłynie na promocje polskiej marki gospodarki na rynkach.

Przedmiot zamówienia

Wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na targi Cosmoprof Asia w Hong Kongu w 2019 roku zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Plakaty – 10 szt.:
- format B2 68x48cm
- kreda 250 g Heaven 42
- druk 4+0
- folia mat Soft Touch 1+0 na całości
- lakier UV wybiórczo 1+0
- hot stamping srebrny o wymiarach 20x8 cm (logo firmy)

Ulotki – 5000 szt.:
- format A4
- składane do formatu 99x210 w „C”
- kreda 200g Heaven 42
- druk 4+4
- folia mat Soft Touch 1+1
- lakier UV wybiórczo 1+1 na powierzchni około 40% (zdjęcia + nazwy produktów)
- hot stamping o wymiarach 4x2 cm na pierwszej oraz ostatniej stronie

Kartoniki na testerki – 100 szt.:
- format testerka po rozłożeniu 12x24 cm
- składany do formatu 12x12 cm
- karton 350g Invercote Creato 2-stronnie powlekany
- druk 4+4
- folia mat Soft Touch 1+1
- lakier UV wybiórczo 1+1
- hot stamping o wymiarach 4x2 cm na pierwszej stronie
- wykrawanie wykrojnikiem według wzoru (łamy + okienka)

Katalogi – 500 szt.:
- format 680x300 składany do formatu 170x300
- kreda 350 g Heaven 42
- druk 4+4
- folia mat Sopft Touch 1+1
- lakier UV wybiorczo 1+1 na powierzchni 30% na każdej stronie (zdjęcia + nazwy produktów)
- hot stamping o wymiarach 4x2 cm na pierwszej oraz ostatniej stronie

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia to 08.11.2019 rok, potwierdzony protokołem odbioru.
Planowany termin realizacji działań promujących: 13-15.11.2019 rok.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

-

Wiedza i doświadczenie

-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

-

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

-

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

-

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cena oraz termin płatności faktury.
W ramach postępowania przedmiotowego będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 punktów.
Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą jeżeli nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

Sposób oceny:
Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 80 pkt.
Termin płatności faktury 30 dni = 20 pkt.
Suma kryterium cena oraz termin płatności faktury będzie czynnikiem rozstrzygającym.


Nazwa kryterium: cena
Punktacja od 0 do 80 pkt.
Waga kryterium: 80%

Wyliczenie punktacji będzie odbywać się w następujący sposób:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80 pkt., pozostałe oferty będą punktowane według wzoru:
cena oferty z najniższą ceną / cena rozpatrywanej oferty x 80 pkt
Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 80 punktów.


Nazwa kryterium: termin płatności faktury
Punktacja od 0 do 20 pkt.
Waga kryterium: 20%

Oferent oferujący termin płatności faktury 30 dni otrzyma 20 punktów.
Oferent oferujący termin płatności faktury poniżej 30 dni otrzyma 0 punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj.
przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

I.M.P.A. RAFAŁ GOŁĘBIOWSKI

Adres

Aleja Kazimierza Wielkiego 6D

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

54 230 91 11

Fax

54 235 52 51

NIP

8882647497

Tytuł projektu

Dalszy rozwój eksportu firmy I.M.P.A. na nowych rynkach perspektywicznych

Numer projektu

POIR.03.03.03-04-0008/17-00
Liczba wyświetleń: 5182