Strona główna
Logo unii europejskiej

WYKONANIE PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH W CHARAKTERZE CZŁONKA ZESPOŁU BADAWCZEGO

Data publikacji: 04.11.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-11-2019

Numer ogłoszenia

1215540

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi zostać złożona w języku polskim i musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres i PESEL/NIP oferenta;
2. Stawkę godzinową wyrażoną w cenie brutto;
3. Termin sporządzenia oferty;
4. Datę ważności oferty – nie krótsza niż 30 dni od terminu składania ofert;
5. Opis posiadanego doświadczenia oraz kwalifikacji.

Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) lub osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2019 r.
a. na adres Zamawiającego ul. Warszawska 6/32 w Białymstoku (do godziny 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku – w godzinach pracy biura)
b. lub pocztą elektroniczną na adres: t.rzezniczak@4semantics.pl

Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu konkursowym, o czym dany oferent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia do Zamawiającego, w tym godzinę dostarczenia (dotyczy również ofert złożonych w formie elektronicznej).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.rzezniczak@4semantics.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Rzeźniczak (t.rzezniczak@4semantics.pl)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługi wykonania zadań Testera/ Przygotowanie danych w projekcie realizowanym przez 4Semantics „Opracowanie innowacyjnych technologii wydobywania oraz integracji informacji pochodzących z heterogenicznych źródeł danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego” w ramach Działania 1.1.1 POIR.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy (członka zespołu badawczego) zadań przypisanych do stanowiska Testera/ Przygotowanie danych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań polegających na wspieraniu procesu testowania na wszystkich Etapach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez 4Semantics w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w tym w szczególności na etapie badań przemysłowych:
• Planowanie i raportowanie przebiegu testów,
• opracowywanie dokumentacji testowej
• wsparcie w zbieraniu i przygotowywaniu danych na potrzeby uczenia maszynowego,
• manualne etykietowanie danych na potrzeby weryfikacji opracowanych rozwiązań,
• testy opracowanych rozwiązań,
• automatyzacja testów.
oraz na etapie prac rozwojowych:
• testy opracowanych narzędzi rozwiązań,
• testy platformy chmurowej świadczenia usług opartych o nowe technologie,
• testy rozszerzenia produktu SensID o nowe technologie,
• automatyzacja testów.

Wymiar zaangażowania: 80 godzin miesięcznie przez 24 miesiące licząc od listopada 2019 r. (w tym 18 miesięcy badań przemysłowych oraz 6 miesięcy prac rozwojowych).

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie prac w listopadzie 2019 roku i zakończenie w październiku 2021 r. Łącznie 24 miesiące, wymiar zaangażowania miesięcznie 80 h.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertę mogą złożyć osoby posiadające:
• wykształcenie techniczne lub odpowiadające roli doświadczenie zdobyte w pracy
• doświadczenie w przeprowadzaniu testów jakościowych oraz wydajnościowych dla modeli ML
• dobre rozumienie zagadnień z dziedziny uczenia maszynowego
• umiejętność pisania skryptów i oprogramowania do automatyzacji testów
• znajomość cyklu wytwórczego oprogramowania i wiedza z dziedziny IT Software
• dokładność, skrupulatność i wysokie kompetencje analityczne
• umiejętność samodzielnego działania i organizacji pracy,
• wysokie umiejętności interpersonalne, w tym pracy w zespole,
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• znajomość języka niemieckiego lub hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem,

Opis doświadczenia oraz posiadanych kwalifikacji powinien znaleźć się w złożonej ofercie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania
• zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych.
Kryteria formalne:
1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym – na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w niniejszym zapytaniu;
2. Kompletność oferty – oferta musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz oświadczenie stanowiące załącznik 1 do niniejszego zapytania
3. Złożenie oferty w formie i terminie określonym w Ogłoszeniu
Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną odrzucone.

Kryteria punktowe
1. Łączna cena netto w PLN: 100%
Do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą stawką godzinową brutto w PLN za wykonanie usługi.
Jeśli cena w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski zostanie ona przeliczona na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert.

W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą opiewały na tę samą najniższą kwotę, wówczas Zamawiający oceni potencjał jednostek naukowych. Pisemnie zwróci się do wszystkich oferentów o przekazanie wykazu osób i ich doświadczenia w realizacji podobnych zadań.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim,w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4SEMANTICS SP. Z O. O.

Adres

Warszawska 6/32

15-063 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

730704747

NIP

9662126064

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnych technologii wydobywania oraz integracji informacji pochodzących z heterogenicznych źródeł danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0910/18-00
Liczba wyświetleń: 565