Strona główna
Logo unii europejskiej

2/ZO/PLUS/11.1.1/2019 Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla łącznie 60 Uczestników Projektu

Data publikacji: 28.10.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-11-2019

Numer ogłoszenia

1214227

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano zał. 3 w wersji edytowalnej (28.10.2019, g. 8:40)

Miejsce i sposób składania ofert

a) ofertę należy złożyć pisemnie w języku polskim, na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego: Plac Kaszubski 8/201,
81-350 Gdynia; w dni powszednie biuro otwarte jest w godzinach od 8:00 do 16:00; przesyłki odbierane są także w portierni budynku: przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
c) ofertę należy złożyć nie później niż do końca dnia 04.11.2019 r. – oferty, które wpłyną do siedziby firmy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu listu do siedziby Zamawiającego;
d) Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta
w sprawie: 2/ZO/PLUS/11.1.1/2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych oraz egzaminów certyfikowanych dla łącznie 60 Uczestników Projektu, zamieszkujących powiaty województwa warmińsko-mazurskiego określone jako obszar realizacji projektu. Na każdego Uczestnika przypada jedno szkolenie zawodowe. Kursy/szkolenia dotyczyły będą wyłącznie uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych oraz egzaminów certyfikowanych dla łącznie 60 Uczestników Projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału do zatrudnienia 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) ubogich i/lub wykluczonych społecznie, osób bez zatrudnienia, mieszkańców wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez skorzystanie z instrumentu aktywnej integracji
o charakterze społecznym, następnie instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym.
Uczestnikami Projektu będzie 60 osób: powyżej 18 roku życia, mieszkańców powiatów: bartoszyckiego (cały powiat), lidzbarskiego (cały powiat), nidzickiego (Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo), nowomiejskiego (cały powiat), którzy są zagrożeni ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w 100% osoby bez zatrudnienia, w 60% osoby o niskich kwalifikacjach, w 50% mieszkańcy terenów wiejskich, w 25% osoby powyżej 50 roku życia, w 5% osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wobec których istnieje konieczność zastosowania usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych oraz egzaminów certyfikowanych dla łącznie 60 Uczestników Projektu, zamieszkujących powiaty województwa warmińsko-mazurskiego określone jako obszar realizacji projektu. Na każdego Uczestnika przypada jedno szkolenie zawodowe. Kursy/szkolenia dotyczyły będą wyłącznie uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy. W projekcie brak jednoznacznie wskazanych rodzajów szkoleń – realizowane będą szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikujących, podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, szkolenia z umiejętności miękkich – ich wybór będzie indywidualny, zgodny z diagnozą doradcy zawodowego (diagnoza określająca cel zawodowy danego Uczestnika jest etapem poprzedzającym szkolenia). Tematyka szkolenia zawodowego będzie wpisywała się w zdiagnozowane dla danego Uczestnika zapotrzebowanie (na podstawie predyspozycji i wykształcenia). Preferowane zawody to te wskazywane jako deficytowe w Barometrze zawodów na aktualny rok, dla powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, nidzickiego i nowomiejskiego (Barometr zawodów na rok 2019 stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego), ewentualnie również zapotrzebowanie zgłaszane przez potencjalnego Pracodawcę.
Szkolenia muszą prowadzić do uzyskania:
a) funkcjonujących kwalifikacji lub ich części zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK);
b) kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK, pod warunkiem spełniania wymogów określonych w opracowaniu Podstawowe informacje Ministerstwa Rozwoju dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiącym załącznik do Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
c) kompetencji - nabycie kompetencji będzie weryfikowane w ramach czterech etapów, zgodnie z wzorcem standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych.
Szkolenia muszą być realizowane przez firmy szkoleniowe, które posiadają wpis do RIS.
Warunkiem ukończenia kursu/szkolenia jest minimum 80% obecność na zajęciach. Wszyscy Uczestnicy, którzy zakończą szkolenie przystąpią do walidacji/certyfikacji. Projekt zakłada, że minimum 24 Uczestników zakończy szkolenia uzyskaniem kwalifikacji (13 kobiet, 11 mężczyzn). Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu kończącego szkolenie otrzymają dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji/ kompetencji w zawodzie.
STANDARDY REALIZACJI: materiały papierowe i elektroniczne sprofilowane indywidulnie wg potrzeb UP (możliwy udział w projekcie osób z niepełnosprawnościami), praca indywidualna, wykład interaktywny, dyskusja moderowana, praca w podgrupach, study case, zadania praktyczne. Każde szkolenie zakończone egzaminem weryfikującym nabycie kwalifikacji, efektów uczenia się. Dla wszystkich UP zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Dla osób z pozytywnym wynikiem egzaminu – certyfikaty, rozpoznawalne i uznawane w branży, poświadczające kwalifikacje zawodowe. Każde szkolenie/kurs musi prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.
MIEJSCE ZAJĘĆ: województwo warmińsko-mazurskie, teren danych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego; sale/pomieszczenia zapewniane przez Wykonawcę.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI: na bieżąco, od dnia podpisania umowy do końca stycznia 2020 r. lub do udzielenia wsparcia wszystkim Uczestnikom Projektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szkolenia muszą być realizowane przez firmy szkoleniowe, które posiadają wpis do RIS.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowo opisane w załączniku "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, o ile nie zmieniały będą postanowień najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę, z którym następnie została zawarta przedmiotowa umowa.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiany możliwe są też w przypadku zmian wymienionych w rozdziale 6.5.2 punkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
Zmiany umowy dokonywane będą za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1);
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2);
c. Doświadczenie zawodowe (Załącznik nr 3);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4);
e. Zawody deficytowe (stanowiące Załącznik nr 5);
f. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiDG;
g. potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w rozdziale V. „Warunki udziału w postępowaniu”, pkt. 2.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT
Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przypadku remisu punktowego dla najwyżej punktowanych ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wybierze Wykonawcę z najkrótszym terminem dostępności usług.
Kryteria oceny:

1. Cena (C) = 70%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto uwzględniającą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia otrzyma 70 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 70%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę,
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Dostępność usług Wykonawcy (U) = 10%. Zgodnie z Rozdziałem IV. DODATKOWE INFORMACJE…, pkt. 22 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność swoich usług w zakresie kursów/szkoleń zawodowych dla UP, przy czym dostępność usług oznacza, że w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na usługę, rozpocznie jej świadczenie (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji usługi, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
2 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11-13 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8-10 dni
6 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5-7 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3-4 dni
9 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dzień

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

3. Doświadczenie zawodowe (D) = 10%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 3 – zostaną przyznane punkty za doświadczenie zawodowe w realizacji kursów zawodowych określonego rodzaju. Zamawiający będzie premiował Wykonawców, którzy wykonali we własnym imieniu (zrealizowali i zakończyli zamówienia), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia na kursy zawodowe. Do przyznania dodatkowych punktów Zamawiający uzna doświadczenie w organizacji kursów i szkoleń zawodowych, które wymienione zostały w opisie przedmiotu zamówienia. Doświadczenie zawodowe rozumiane jest jako ilość osób przeszkolonych w podanym wyżej okresie.

Doświadczenie zawodowe (kierunkowe) mierzone
ilością osób przeszkolonych max. pkt dla Wykonawcy
(dot. usług wykazanych w załączniku nr 3)
1-19 2
20-39 4
40-59 6
60-79 8
80 i więcej 10

4. Program szkolenia (P) = 10%. Wykonawca, który składa ofertę obowiązkowo opracuje programy szkoleń (dla przykładowego zakresu, który wymieniono poniżej). Dodatkowe punkty Oferent otrzyma za ogólną jakość sporządzonych programów:
1 pkt – sporządzono programy, ale ogólna ocena wykazuje błędy poważne;
2-5 pkt – programy zawierają błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów jest większa niż 5 (minimum w jednym z programów);
6-7 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów nie przekracza 5 (w żadnym w programów);
8-9 pkt – programy nie zawierają błędów jednak ich jakość jest średnia;
10 pkt – programy są dobrej jakości.

Brak przesłanych programów dla wszystkich wymienionych poniżej szkoleń skutkował będzie odrzuceniem oferty. Programy szkoleń pozwolą Zamawiającemu ocenić jakość oferowanych przez Wykonawcę szkoleń. Programy szkoleń, oprócz tematów, powinny zawierać ogólną liczbę godzin przewidzianą do realizacji danego szkolenia.

Szkolenia/programy z zakresu:
I. Barman
II. Specjalista ds. transportu - Kierowca kat. C
III. Logistyk-Spedytor
IV. Monter stolarki budowlanej
V. Opiekun osób starszych
VI. Stolarz

Łącznie badana Oferta na każdą część zamówienia otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + U + D + P
C -= liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
U = liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy,
D = liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie zawodowe,
P = liczba punktów uzyskanych w kryterium Programy szkoleń.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. – zał. nr 2 – o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, lub złoży listę członków grupy kapitałowej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

pl. Kaszubski 8/201

81-350 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

0586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

PLUS dla wiedzy i doświadczenia

Numer projektu

RPWM.11.01.01-28-0118/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 382